top


Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Linijinių spektrų tyrimas monochromatoriumiparsisiųsti


Lapų skaičius: 2
Tipas: Laboratorinis darbas
Darbe esantys žodžiai: TIKSLAS: susipažinti su spektrinės analizės metodais; nubrėžti monochromatoriaus gradavimo kreivę n = f(λ), vadinamą dispersijos kreive; pagal gradavimo kreivę rasti nežinomo spektro linijų bangų ilgius; lyginant išmatuotus bangų ilgius su nurodytais atlase, nustatyti nežinomą medžiagą. PRIEMONĖS: linijinio spektro šaltinis (neono lempa), monochromatorius, neono spektro atlasas, spektrinių linijų atlasas, nežinomo spektro šaltinis. BANDYMO EIGA: Prieš monochromatoriaus plyšį pastatome žinomą šviesos šaltinį (neoninę lempą). Reguliuodami okuliarą, gauname ryškų spektrą. Lygindami gauto spektro linijų spalvą ir atstumą tarp jų su duotu spektro atlasu, nustatome tas pačias linijas abiejuose spektruose. Sutapatiname siūlelį su ryškesnėmis linijomis ir užrašome jų bangų ilgius (iš atlaso) bei mikrometro parodymus.
0

Maksvelio svyruoklės inercijos momentasparsisiųsti


Lapų skaičius: 4
Tipas: Laboratorinis darbas
Darbe esantys žodžiai: Darbo užduotis. Remiantis Maksvelio svyruoklės judėjimu, nustatyti jos inercijos momentą bei ją veikiančią trinties jėgą. Teorinė dalis. Kai kūnas, kuris gali suktis apie ašį, yra veikiamas išorinių jėgų, tai jis sukasi kampiniu pagreičiu ; (1) čia Mz - atstojamasis išorinių jėgų momentas sukimosi ašies atžvilgiu, Iz - kūno inercijos momentas tos ašies atžvilgiu.Masės m materialiojo taško inercijos momentas ašies atžvilgiu ; (2) čia R - jo atstumas iki sukimosi ašies. Jei laikysime, kad kietasis kūnas sudarytas iš N materialiųjų taškų, tai jo inercijos momentą ašies atžvilgiu galima išreikšti taip:
0

Maliu dėsnio tikrinimas ir Briusterio kampo nustatymasparsisiųsti


Lapų skaičius: 6
Tipas: Laboratorinis darbas
Darbe esantys žodžiai: Darbo tikslas. Ekspermentiškai patikrinti Maliu dėsnį, nustatyti Briusterio kampą. Teorinė dalis. Pagal banginę teoriją regimąją šviesą sudaro elektromagnetinės bangos, kurių ilgis yra 400 – 760 nm ribose. Elektromagnetinės bangos – tai periodiškai kintančio elektromagnetinio lauko sklidimas erdvėje. Elektromagnetinį lauką sudaro tarpusavyje susiję elektrinis ir magnetinis laukai. Sklindant elektromagnetinėms bangoms laisva erdve, elektrinio lauko stiprumo vektorius E, magnetinio lauko stiprumo vektorius H ir sklidimo kryptis tarp savęs statmeni. Aplinka, kurioje šviesos sklidimo greitis didesnis, vadinama optiškai retesne. Aplinka, kurioje šviesos sklidimo greitis mažesnis, vadinama optiškai tankesne. Formulė (6) praktiškai tinka ir tuo atveju, kai natūrali šviesa krinta į aplinkų skiriamąją ribą, sklisdama ore (aplinkos absoliutinis lūžio rodiklis n2 ir santykinis lūžio rodiklis n21 oro atžvilgiu mažai skiriasi). Aparatūra. Matavimo aparatūros principinę schema nubraižyta 7 pav. Jame: L- lazeris, skleidžiantis tiesiai poliarizuotą šviesą, R- plokščiai cilindrinis lęšis iš šviesai skaidrios vienalytės ir izotropinės medžiagos, P- poliaroidas, F- puslaidininkinis fotorezistorius, kurio elektrinis laidumas ir juo tekančios srovės stiprumas tiesiogiai proporcingi į jo paviršių krentančios šviesos intensyvumui, mA- ampermetras, kuriuo matuojame fotorezistoriumi tekančios srovės stiprumą, Š- srovės šaltinis fotorezistoriaus grandinei maitinti. Darbo eiga ir skaičiavimų rezultatai. Išvados. Nustatėme Briusterio kampą, kuriuo krintanti šviesa į dielektriką atsispindėjusioji šviesa yra tiesiai poliarizuota, o lūžusioji šviesa yra tik iš dalies poliarizuota. Literatūra.
0

Mechaninės bangosparsisiųsti


Lapų skaičius: 3
Tipas: Namų darbas
Darbe esantys žodžiai: Mechaninės bangos. Bangos ilgis ir sklidimo greitis. Mechaninių bangų rūšys. Skersinės bangos. Išilginės bangos. Bangų interferencija. Superpozicijos principas. Interferencija. Interferencijos max sąlyga. Interferencijos min sąlyga. Bangų difrakcija. Nuo ko priklauso difrakcija? Banga – tai svyravimo sklidimas erdvėje laikui bėgant. Bangos, sklindančios kurioje nors terpėje (dujose, skysčiuose, kietuosiuose kūnuose), vadinamos mechaninėmis bangomis.
0

Medžiagos tankio nustatymas ir atsitiktinių paklaidų skaičiavimasparsisiųsti


Lapų skaičius: 10
Tipas: Tyrimas
Darbe esantys žodžiai: Tikslas: Nustatyti žinomos geometrinės formos kietojo kūno medžiagos tankį ir įvertinti matavimo paklaidas. Priemonės: tiriamos medžiagos kietasis kūnas, svarstyklės, slankmatis, mikrometras. Pagrindinės formulės ir matavimo metodika: Vienalyčio kūno tankis ρ skaitmeniškai yra lygus vienetiniame tūryje esančios medžiagos masei ir išreiškiamas taip. Tiriamas kūnas: stačiakampis gretasienis Darbo eiga: 1 lentelė. Stačiakampio gretasienio ilgio matavimų ir jų paklaidų skaičiavimo duomenys. Santykinė paklaida.
0

Medžiagos tankio nustatymas ir paklaidų skaičiavimasparsisiųsti


Lapų skaičius: 3
Tipas: Laboratorinis darbas
Darbe esantys žodžiai: 1.Tikslas: •Nustatyti žinomos geometrinės formos kietojo kūno medžiagos tankį. •Įvertinti matavimo paklaidas. 2.Priemonės: tiriamos medžiagos kietasis kūnas, svarstyklės, slankmatis, mikrometras. 3.Pagrindinės formulės ir matavimo metodika Vienalyčio kūno tankis yra lygus vienetiniame tūryje esančios medžiagos masei ir išreiškiamas taip.. Darbe nustatymas stačiakampio gretasienio formos kūno tankis. Jo tūris išreiškiamas taip...
0

Mėnulio užtemimasparsisiųsti


Lapų skaičius: 10
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Mėnulio užtemimai. Turinys. Mėnulis kas tai? Mėnulio fazes kas tai? Menulio fazės rūšys. Kodėl keičiasi mėnulio apšvietimas. Mėnulio užtemimas kas tai? Mėnulio užtemimo rūšys. Užtemimai ankščiau. Išvada. Naudota literatura. Testas. Mėnulis. Tai vienintelis žemės gamtinis palydovas ir artimiausias jai kosminis kūnas.
0

Neapibrėžtinis integralasparsisiųsti


Lapų skaičius: 28
Tipas: Tyrimas
Darbe esantys žodžiai: Neapibrėžtinis integralas. Pirmykštė funkcija ir neapibrėžtinis integralas. Apibrėžimas. Teorema. Apibrėžimas. Neapibrėžtinių integralų lentelė. Kintamųjų keitimo metodas. Integravimo dalimis metodas. Racionaliųjų trupmenų integravimas. Polinomo šaknų radimas. Pastaba. Taisyklingos racionalios trupmenos skaidymas į elementarias racionaliąsias. Trigonometrinių reiškinių integravimas. 2 taisyklė.
0

Niutono žiedaiparsisiųsti


Lapų skaičius: 4
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Darbo tikslas. Teorinė dalis. Aparatūros specifinė schema. Rezultatai. Išvados. Literatūra. Niutono žiedai. Filtro spalva. Tamsaus žiedo eilės Mikroskopo kairioji padėtis. Mikroskopo dešinioji padėtis. Tamsaus žiedo spindulys. 5 (tde-tka). Bangos ilgis. Bangos ilgių aritmetinis vidurkis. Oranžinė. Raudona. Nustatyti šviesos bangos ilgį tuštumoje, remiantis interferencijos reiškiniu. Geometrinės ir banginės optikos laboratoriniai darbai. Niutono žiedai. Nustatyti šviesos bangos ilgį tuštumoje, remiantis interferencijos reiškiniu. Teorinė dalis: Šviesos interferenciją sukelia tik koherentinės bangos. Jas gauname šiame darbe šviesos atspindžiu nuo oro sluoksnį apribojančių paviršių. Oro sluoksnis sudaromas tarp lygios stiklinės plokštelės ir plokščiai iškilo stiklinio lęšio, turinčio didelį kreivumo spindulį. To oro sluoksnio storis kinta nuo nulio lęšio centre iki mažo dydžio lęšio krašte. Apšvietus statmenai lęšio plokščią paviršių monochromatine šviesa, ji iš dalies atspindi nuo oro sluoksnį apribojančio viršutinio paviršiaus ir iš dalies nuo apatinio apribojančio paviršiaus. Spinduliai atspindėję nuo minėtų paviršių, tiksliai imant, nėra lygiagretūs, nes lęšio iškilas paviršius nestatmenas krintantiems spinduliams. Kai dvi koherentinės bangos šviesos susitinka, gautos atspindžio dėka, susitinka, jos interferuoja. Gautą interferenoinį vaizdą matome, stebėdami lęšį iš viršaus: Šiuo atveju koherentinės šviesos bangos savo kelyje sutinka aplinkos nevienalytiškumus. Tada maksimumų ir minimumų sąlygos priklauso nuo bangų optinės eigos skirtumo, kuris susijęs su oro sluoksnio storiu. Aparatūros specifinė schema: Rezultatai. Filtro spalva. Tamsaus žiedo eilės...
0

NSOparsisiųsti


Lapų skaičius: 24
Tipas: Prezentacija
Darbe esantys žodžiai: NSO. Kas tai? Skraidantys aparatai iš lygiagrečių pasaulių . Jie tiria mus ir gyvybę žemėje. Tai nepaprastai galinga technika, sukurta labai protingų būtybių. NSO būna įvairių formų ir spalvų. Rutulio formos NSO dažniausiai regimi oranžinės spalvos, kartais - mėlynos ar geltonos. Disko formos - geltonos ir oranžinės Cigaro ar dirižablio - sidabrinės ir geltonos. Lėkštės ar kepurės formos NSO dažniausiai būna baltos, sidabrinės, raudonos ir oranžinės spalvos.
0

Paieška


bottom