top


Konspektai.com > Mechanika
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Elektro izoliacinės alyvos tyrimasparsisiųsti


Lapų skaičius: 4
Tipas: Tyrimas
Darbe esantys žodžiai: Elektroizoliacinės alyvos tyrimas. Darbo tikslas. Teorine dalis. Bandymas. Pliūpsnis 156°+0, 414=156, Minimali pramušimo įtampa Rūgšties skaičius 0, Temperatūra ~150°. Pelenų kiekis 0, Stingimo temperatūra 35°. Kalio šarmas nenormuojama. Tg kamas20° 3, Išvada. Laboratorinis darbas. Susipažinti su naftos elektroizoliacinėmis alyvomis, jų savybėmis ir savybių atnaujinimo būdais. Elektroizoliacinės alyvos gaunamos iš naftos laipsniškai ją distiliuojant, t. Y. Atskiriant (priklausomai nuo virimo temperatūros) atitinkamas lakias frakcijas. Po to sieros rūgštimi bei šarmais iš alyvos rūpestingai išvalomos chemiškai nepatvarios priemaišos, ji praplaunama vandeniu ir išdžiovinama. Dažnai elektroizoliacinės alyvos papildomai valomos adsorbentais, t. Y. Medžiagomis, turinčiomis labai didelį paviršių (labai smulkiu specialiu moliu arba specialia dirbtine medžiaga). Alyva sumaišoma su adsorbentu, kuris sugeria vandenį ir kitas polines medžiagas, po to adsorbentui nusėdus indo apačioje, alyva nupilama. Alyva valoma ir filtruojant ją pro adsorbento filtrą, ir kitais metodais. Pagal vartojimą elektroizoliacinės alyvos skirstomos taip: transformatorinė, kabelinė, kondensatorinė. Svarbiausios fizinės transformatorinės alyvos savybės yra šios. Klampumas 20 °C temperatūroje mm2/s. Klampumas 50 °C temperatūroje mm2/s. Pliūpsnio temperatūra °C. Dielektrine skvarba. Labai svarbus transformatorinės alyvos parametras yra jos elektrinis atsparumas, normuojamas stočių eksploatavimo taisyklių (PTE). Alyvos elektrinis atsparumas nustatomas bandymais, elektriškai pramušant 2, 5 mm alyvos tarpą tarp dviejų 25 mm skersmens elektrodų su suapvalintais kraštais. Alyvos kiekį inde, elektrodų formą pramušimų skaičių pagal kuriuos randamas elektrinio atsparumo vidurkis, nustato (PTE). Alyva transformatoriuje atlieka dvi funkcijas. Ji už pildo apvijų pluoštines izoliacijos poras, tarpus ir tuščias ertmes tarp apvijų išvadų ir bako...
2

Elektroizoliaciniės medziagų dielektrinių nuostolių tyrimasparsisiųsti


Lapų skaičius: 3
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Laboratorinis darbas elektroizoliacinių medžiagų dialektrinių nuostolių tyrimas darbo tikslas: susipažinti su elektroizoliacinių medžiagų dielektrinių nuostolių tyrimo prietaisais, nustatyti duotų dielektrikų dielektrinius nuostolius, ištirti jų priklausomybę nuo temperatūros ir maitinimo įtampos. Teorinė dalis: Viena iš pagrindinių izoliacinių medžiagų kokybės charakteristikų yra dielektriniai nuostuoliai. Jie nusakomi dielektrike išsklaidytos galios dydžiu P, nuostolių kampu d arba šio kampo tangentu tgd. Nuostolių kampu yra vadinamas kampas, kuris papildo srovės ir įtampos fazių skirtumo kampą j liki 900 talpinėje elektrinėje grandinėje, kurią sudaro tiriamas dielektrikas, įdėtas tarp elektrodų. Kai dielektrikas yra idealus (dielektrike šiluma virtusi elektrinė galia lygi nuliui), talpinėje grandinėje srovės vektorius pralenkia įtampos vektorių 900 kampu, t. y. d lygu nuliui. Kuo didesnė šiluma virtusi elektrinė galia dielektrike, tuo mažesnis fazių skirtumo kampas j ir tuo didesnis kampas d. Šiluma virtusi elektinė galia paprastai išriaiškiama šia lygtimi P=UIcosj =U2wCtgd Iš šios lygties matyti, kad aukštos įtampos aparatuose reikia naudoti elektroizoliacines medžiagas, pasižyminčias labai mažais dielektriniais nuostoliais. Įvairių dielektrikų tgd reikšmės svyruoja nuo 0, 0001 iki 0, Dielektriniai nuostuoliai kaip ir talpumas gali būti matuojami tilteline schema. Darbo užduotis: Susipažinti su prietaiso E7-.
0

Elektromobiliaiparsisiųsti


Lapų skaičius: 12
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Turinys. Įvadas. Istorija. Prognuozuojami bei esami elektromobilių pramonės laimėjimai. Elektromobilių kainų mažinimas. Transporto revoliucija. Elektromobilis. Pagrindinai dalykai kuriuos reikia pakeisti ir pridėti, kad elektromobilis galetų judėti. Elektromobilio valdymas. Apibendrinimas. Literatūra. Įvadas. Nepaliaujamai kylant tradicinio kuro kainoms, vis dažniau prisimename alternatyvius energijos šaltinius, tame tarpe ir elektrą. Elektromobilių gaminimas įgauna vis platesnį mastą. Atrodo, kad šios rūšies transportas ne juokais „pasišovė“ iš miesto gatvių išstumti benzininius bei dyzelinius savo pirmtakus. Tiesa, reikia pripažinti, kad alternatyvi energetika yra nauja sritis ne tik lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Alternatyviai energetikai būdingos didelės investicijos ir rizika. Tačiau tradiciniam kurui brangstant toji rizika vis dažniau pradeda save pateisinti, o investicijos palaipsniui atsipirkti. Tokia situacija ypač skatina elektra varomų bei hibridinių automobilių gamybą. Jav nuo 2000 metų parduota 150 tūkst. Hibridinių „toyota prius“ automobilių. O štai skandinavijos šalys 2008-2009 m. Pradėjo rinką užpildyti „think citys“ elektromobiliais. Elektromobiliai kasmet tobulėja ir, matyt, ne už kalnų ta valanda, kai miestų gatvėse jų sutiksime vis daugiau ir daugiau. Šiai perspektyviai transporto priemonei bandoma surasti kuo platesnį pritaikymą.
6

Elektropneumatinių automatikos elementų tyrimasparsisiųsti


Lapų skaičius: 6
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: 3 laboratorinis darbas. Elektropneumatinių automatikos elementų. Tyrimas. Darbo tikslas. Teorinės žinios. Judesio diagramų metodas. 1 pav. Nuosekliųjų funkcinių diagramų metodas arba tiesiog SFC. 2 pav. Užduotis. Darbo metodika. Ataskaitos turinys. Kontroliniai klausimai. Literatūra. Elektropneumatinių sistemų loginę valdymo schemą dažniausiai sudaro elektromagnetinės relės. Tokios sistemos naudojamos nesudėtingiems procesams, turintiems nedidelį įėjimo ir išėjimo signalų skaičių, valdyti. Sudėtingesniems procesams naudojamos intelektualios sistemos, kuriose naudojami programuojamieji loginiai valdikliai ir komandas vykdančių elektropneumatinių skirstytuvų grupės (salos). Tokios salos gali vykdyti išskaidytos magistralinės valdymo sistemos pagalbinių stočių funkcijas, t. Y. Vykdyti magistraline sistema (Profibus, ALLEN Bradlley, ASI) perduotas valdymo komandas. Ryšiui tarp pneumatinės vykdymo aplinkos ir elektrinės valdymo aplinkos palaikyti naudojamos sąsajos (interfeisai). Elektropneumatinėse sistemose sąsajų funkcijas atlieka. Elektropneumatiniai skirstytuvai. Elektriškai valdomi slėgio reguliatoriai. Elektriškai valdomi proporciniai skirstytuvai (servoskirstytuvai,. Slėgio ir debito keitikliai. Sudėtingų technologinių procesų analizei ir valdymo sistemų projektavimui naudojamas judesio diagramų metodas. Judesio diagramomis patogu vaizduoti sudėtingus darbo ciklus, technologines pauzes ir valdymo sąlygas, kai tarpusavyje suderintai veikia du ir daugiau mechanizmų ar vykdymo įtaisų. Proceso analizės patogumui judesio diagramos papildomos informacija apie valdymo signalų formavimo ir jų apdorojimo pobūdį. Šiam tikslui judesio diagramose, laikantis tam tikrų taisyklių, brėžiamos papildomos valdymo linijos, rodančios, kaip formuojami procesą valdantys signalai ir kaip jie įveikia procesą. Šiame darbe tiriamo dviejų pneumatinių cilindrų suderinto valdymo, naudojant elektropneumatinius elementus, judesio diagrama parodyta 1...
0

Energijos transformavimo mašinų kursinis darbasparsisiųsti


Lapų skaičius: 11
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: 1 užduotis - variantas Nr.0. 1. uždavinys. Bandant turbiną su priešslėgiu, išmatuoti garo parametrai prieš patenkant į turbiną bus p0,t 0, išėjus iš jos – p2 ir t 2. Nustatykite turbinos vidinį naudingumo koeficientą. 2. uždavinys. Nustatyti santykinius disko trinties nuostolius ir nuostolius dėl garo parcialinio tiekimo atskiroje aktyvioje turbinos reguliavimo pakopoje. Pakopos matmenys d, l1, l2 α1ef, B2, parcialumo laipsnis e = 0,4 ( keturios tūtos grupės ), greičių santykis u / cf, santykinis mentinis naudingumo koeficientas η0p. 3. uždavinys. Apskaičiuoti santykinį masės šaldymo našumą q0, atiduodamą kondensatoriuje santykinę šilumą qk ir šaldymo koeficientą εk, kai žinoma, kad amoniako šaldymo mašina veikia pagal atvirkštinį Karno ciklą. Virimo temperatūra yra t0, kondensacijos temperatūra – tk.
0

Evakuacijos planasparsisiųsti


Lapų skaičius: 10
Tipas: Namų darbas
Darbe esantys žodžiai: Žmonių evakuacijos iš pastatų trukmės skaičiavimas. Medinių konstrukcijų ribinės laikančiosios galios gaisro atveju skaičiavimas. Naudota literatūra. 10 variantas. Užduotis: apskaičiuoti evakuacijos laiką iš auditorijos. Žmonių srauto judėjimo greičio ir intensyvumo priklausomybė nuo tankio. Žmonių srauto judėjimo laikas. Žmonių srauto judėjimo laikas auditorijoje. Greitį v1 pasirenku iš lentelės pagal žmonių srauto tankio reikšmę.
0

Flanšas mašinų gamybos technologija kursinis projektasparsisiųsti


Lapų skaičius: 24
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Antraštinis lapas. Darbo turinys. Kursinio projekto užduotis. Kursinio projekto žiniaraštis. Įvadas. Analitinė dalis. Detalės paskirtis ir jos konstrukcinė analizė. Detalės masės nustatymas. Detalės technologiškumo analize. Gamybos apimties ir tipo nustatymas. Technologinė dalis. Įmonės technologijos proceso analizė. Ruošinio ir jo gamybos būdo pasirinkimas. Detalės apdirbimo technologijos maršruto schemos sudarymas ir įrenginių parinkimas. Parinktų irenginių techninė charakteristika. Užlaidų operacinių matmenų nustatymas vienam paviršiui analiziniu metodu ir parinkimas iš lentelių kitiems paviršiams. Ruošinio masės, medžiagos sunaudojimo normos ir medžiagos sunaudojimo koeficiento skaičiavimas. Pjovimo rėžimų ir laiko normų nustatymas operacijoms. Išvados ir rekomendacijos. Informacijos šaltinių sąrašas. Grafiniai darbai. Apdirbamos det. Brėžinys. Ruošinio brėžinys. Technologijos operacijų eskizai. Kursinio projekto tikslai: Suprojektuoti flanšo 3.232.31.516.00.0 vienetinį technologijos procesą. Uždaviniai: Išanalizuoti turimus dokumentus, pasirūošti gamybos proceso kūrimui. Tinkamai parinkti įrenginius. Apskaičiuoti, bei parinkti detalės apdirbimo užlaidas. Sudaryti technologijos procesą. Nubraižyti apdirbimo eskizus.
2

Gamybinės praktikos ataskaitaparsisiųsti


Lapų skaičius: 30
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Įmonės struktūra ir valdymas. Įmonės remonto dirbtuvių planas su įrengimų išdėstymų. Remonto dirbtuvėse esančių įrengimų sąrašas. Įmonėje atliekami remonto ir darbai. Įmonės žmonių darbo sauga, priešgaisrinė apsauga ir gamtosauga. Automobilio variklio diagnostika ir remontas. Automobilio transmisijos diagnostika ir remontas. Automobilio važiuoklės diagnostika ir remontas. Automobilio valdymo įrenginių diagnostika ir remontas. Automobilio elektros įrengimų diagnostika ir remontas. Automobilio kasdieninė priežiūra. Išvados ir pasiūlymai. Sparčiai besivystantis kelių transportas turi tesioginę įtaką valstybės ekonomikos augimui, sudaro sąlygas integruotis į Europos kelių transporto tinklą ir transporto paslaugų rinką. Saugus eismas keliais tampa prioritetine sritimi, kuri yra sudedamoji Europos Sąjungos narystės dalis. Tačiau didėjantis automobilių kiekis sudaro nemažai grėsmės gamtai. Automobiliai į aplinką išskiria daug gamtai kenksmingų teršalų, sudaro pavojų juos naudojantiems ir visiems žmonėms. Šis gamtai žalingas poveikis labai priklauso nuo automobilio techninės parengties jį naudoti. Tinkamo naudoti automobilio techninė būklė parengiama ir prižiūrima autoserviso įmonėse. Tam tikslui automobiliui nustatytu periodiškumu atliekamos kompleksas techninio poveikio priemonių, skirtų potencialiems gedimams bei jų atsiradimo priežastims nustatyti ir atsiradusiems gedimams šalinti. Autiserviso įmonės tinkamumą atlikti šios funkcijas lemia jos gamybos techninė bazė (GTB), techninis bei materialinis aprūpinimas. Šiuolaikinės autoserviso įmonėa (GTB) turi atitikti joje prižiūrimų automobilių konstrukcijų techninę pažangą. Tam tikslui ji turi būti aprūpinta gamybos reikmes visiškai atitinkančia gamybos is technologine įranga specializuotomis racionaliai pritaikytomis technologiniams procesams ir aptimaliai bendrojo įmonės gamybos ir technologinio proceso požiūriu išdėstytomis patolpomis ir kitu. Įmonės gamyba turi būti grindžiama racianalia gamybos procesų technologija.
0

Gamybinės praktikos ataskaita automobilų remonto dirbtuvėparsisiųsti


Lapų skaičius: 21
Tipas: Diplominis
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Įmonės struktūra ir valdymas. Įmonės remonto dirbtuvių (tp punkto) planas su įrengimų išdėstymų. Remonto dirbtuvėse (tp punkte) esančių įrengimų sąrašas. Įmonėje atliekami remonto ir tp darbai. Įmonės žmonių darbo sauga, priešgaisrinė apsauga ir gamtosauga. Automobilio variklio diagnostika ir remontas. Automobilio transmisijos diagnostika ir remontas. Automobilio važiuoklės diagnostika ir remontas. Automobilio valdymo įrenginių diagnostika ir remontas. Automobilio elektros įrengimų diagnostika ir remontas. Automobilio kasdieninė priežiūra. Išvados ir pasiūlymai. Gamybine praktika atlikau Ukmergėje Deltuvos g. 22 UAB ‚TAVO SERVISAS‘ įmonėje. Praktika atlikinėjau nuo kovo 7 dienos iki birželio 17 dienos. Šiuolaikiniai automobiliai yra aukšto techninio lygio ir puikios kokybės, tenkinančios net gana įnoringus vairuotojus. Kita vertus, tobulumui rybų nėra. Eksploatacijos metu kinta automobilių sistemų, prietaisų, įrenginių, mazgų techninė būklė, taigi neišvengiamai reikalinga jų techninė priežiūra, remontas. Lietuvai tapus nepriklausoma valstybe, sparčiais tempais keitėsi automobilių parkas – strūkturinių, kiekybiniu ir kokybiniu požiūriu. Kuklių techninių galimybių, mažai patikimi ir greitai senstantys rusų gamybos lengvieji automobiliai sėkmingai ir greitai sugrįžo į Rusiją ir kitas NVS šalis, o į jų vietą pradėjo plūsti geresnės kokybės kiek naujesni, o dalis – ir visai naujų automobilių iš Vakarų Europos ir Azijos šalių. Neekonomiškus ir nepatikimus sovietmečio krovininius automobilius ir autobusus baigia pakeisti Vakarų Europos ir Skandinavijos šalių transporto priemonės. Šių dienų vakarietiški automobiliai patikimesni, ekonomiškesni, ekologiškesni, o naujos kartos – labai sudėtingi. Daug kainuoja ir komplikuota jų priežiūra, nes reikalinga sudėtinga ir brangi elektroninė programinė diagnostikos aparatūra, įranga, įrankiai. Pasikeitė priežiūros, remonto samprata ir esmė. Ankstesnės technologijos nebetinkamos šių laikų automobilių priežiūrai ir remontui. Norint suremontuoti automobili, labai didele reikšmę turi tinkamai ir kruopščiai planuojami remonto darbai. Tinkamai suplanavus darbų eigą, metų bėgyje galima užsiplanuoti dalių, remonto medžiagų, net darbininkų skaičių. Dirbtuvių apkrovima, bei valdyma reikia planuoti taip, kad jos kiekviena diena, visus metus butu apkrautos vienodų darbų skaičiumi. Jaigu laiku atliekami tech. aptarnavime numatyti darbai, reguliavimo, tvirtinimo, valdymo, plovimo darbai, tai susidaro pačios palankiausios salygos, visai automobilio sistemos mechanizmams dirbti.
10

Gamybos padalinio projektavimas individualioje įmonėje „krigis“parsisiųsti


Lapų skaičius: 15
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Informacijos šaltinių, kuriais remiantis atliktas darbas, apžvalga. Įvadas. Darbo tikslas. Gamybinio pastato statybiniai elementai. Pagrindas. Pamatas. Grindys. Metalo pjovimo staklių pamatai. Technologijos irenginiu skaičius gamybos (remonto)padalinyje. Darbuotojų skaičius gamybos (remonto) padalinyje. Pravaziavimo pločio a ir atstumo b tarp staklių parinkimas. Padalinio planas. Gamybiniai plotai. Gamybinio padalinio bendras plotas. Gamybos technologijos procesas. Išvados. Pagrindas – tai žemės grunto sluoksnis, ant kurio statomas pastatas. Pamatu vadinama požeminė statinio dalis, perduodanti apkrovimą nuo antžeminės dalies į pagrindą. Metalo pjovimo staklės (MPS) cechuose (baruose) montuojamos tiesiogiai ant pastato grindų. Išdėstymo plane būtina įvertinti šiuos reikalavimus. Kolonas pasirenku stačiakampio skerspjūvio su kranine apkrova. Renkuosi atstumus tarp stakliu ir sienos, bei tarp stakliu sonu. Gamybos padalinyje naudojama sandeliavimo aikstele, kurios Sa = 0,76. Parinkau gamybinio pastato statybinius elementus, nustaciau technologijosirenginiu skaiciu gamybos padalinyje, apskaiciavau technologijos irenginiu kieki vienai operacijai ir konstruktyviai parinkau kitoms, likusioms operacijoms, ivertinus gamybos technologija.
10

Paieška


bottom