top


Konspektai.com > Politologija
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Galia pasaulio ekonomikoje - pranešimasparsisiųsti


Lapų skaičius: 3
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Pranešimo tema - galia pasaulio ekonomikoje. Pranešimo tikslas – atskleisti politikos ir ekonomikos santykį galios atžvilgiu. Pranešimo uždaviniai: 1) pateikti politinės ekonomijos bei struktūrinės ir santykinės galios sampratas; 2) apibūdinti keturis struktūrinės galios šaltinius bei atskleisti jų ryšį su ekonomika; 3) nustatyti skirtį tarp ekonominės ir politinės galios. Politinė ekonomija – tai disciplina, nagrinėjanti ryšį tarp valstybių ir rinkų, o dar tiksliau – tarp rinkų ir valdžios. Knygos „Valstybės ir rinkos“ autorė S. Strange pastebi, kad nagrinėjant šiuos ryšius paprastai daug dėmesio skiriama rinkų arba ekonomikos įtakai, kurią šios daro politikai, ypač tarptautinių santykių srityje, ir pernelyg mažai dėmesio skiriama atvirkštiniam procesui, t.y. klausimui, kaip valdžia ar politika veikia ekonomiką. Sprendžiant iš to, galima manyti, kad tiek ekonomika, tiek politika veikia viena kitą. Vadinasi, tekste taikoma schema: politika ↔ ekonomika.
0

Gebėjimas efektyviai ir sėkmingai bendrauti- viena pagrindinių žmogaus vertybiųparsisiųsti


Lapų skaičius: 11
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įžanga. Bendravimo raida. Verbalinis ir neverbalinis bendravimas. Bendravimo būdai. Žmonių bendravima. Siekiant bendravimo tobulomo. Išvados. Literatūros sąrašas. Įžanga. Bendravimas – tai dviejų arba daugiau žmonių tarpusavio sąveika, kurios metu perduodama informacija ir patenkinami saugumo, saviraiškos, dominavimo ir kiti poreikiai. Žmogus – unikali būtybė, ne tik dalyvaujanti socialiniuose, tarpusavio santykiuose, bet ir juos kurianti, atsižvelgdama į savo asmeninius interesus bei aplinkinių asmenų nuomonę. Nuo pat gimimo akimirkos, kai pirmąkart išvystame dienos šviesą, iki mirties esame tarp žmonių, todėl bendravimas su jais yra vienas svarbiausių asmens poreikių. Tai, kaip sugebėsime sutarti su aplinkiniais, priklauso nuo mūsų pasirengimo, sugebėjimų ir lemia sėkmę arba nesėkmę įvairiose gyvenimo srityse. Mes drąsiai galime teigti, kad gebėjimą efektyviai ir sėkmingai bendrauti su žmonėmis galima vadinti viena pagrindinių žmogaus vertybių.
0

Geopolitikos samprataparsisiųsti


Lapų skaičius: 5
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Kas yra geopolitika. Geopolitika - mokslas, gretimas geografijai, valstybių tyrimui, istorijai ir visuomenės mokslui, nagrinėjantis santykius tarp politinių realijų ir geografinės erdvės. Geopolitika – identifikuoja ir analizuoja konfliktinius fenomenus, gynybines ir puolamąsias strategijas, susijusias su teritorijų valdymu, kovą dėl įtakos sferų, nagrinėjant konflikto priežastis.
Geopolitika – tai politinė doktrina, politinius procesus, įvykius, reiškinius laikanti nulemtais geografinės padėties, aplinkos, įtakotais geografinių veiksnių.
Kad įvertinti geopolinę padėtį reikia geografinių, istorinių, demografinių, strateginių, etnografinių, ekologinių, sociologinių ir kt. duomenų.
Geopolitikai mano, kad valstybės geografija, t.y. fizinės charakteristikos ir natūralūs bei žmogiškieji resursai gali reikšmingai veikti valstybės politiką.
0

Globalizacijaparsisiųsti


Lapų skaičius: 7
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Vieni mokslininkai globalizaciją laiko istoriškai nauju reiškiniu, kiti - tik nauja sąvoka, reiškianti verslo transnacionalizaciją, besiplečiantį išteklių bei gamybos veiksnių judėjimą.
Skirtumą tarp transnacionalizacijos bei globalizacijos galima paaiškinti išskiant kiekybinę ir kokybinę globalizacijos dimensijas.
Kiekybinė globalizacijos dimensija pirmiausia sietina su ekonominiais pokyčiais.
Ekonominius pasaulio pokyčius galima suskirstyti į mikro- bei makroekonominius.
Globalizacija, kaip dauguma kitų rinkos ekonomikos procesų, prasideda nuo savarankiškų ūkio subjektų veiklos.
Būtent jie užmezga ir palaiko gamybinius, prekybinius, mokslinius - techninius ryšius su užsienio partneriais, įkuria ar įsigyja kompanijas kitose valstybėse, jungiasi į tarptautinius aljansus ar sindikatus.
0

Globalizacijos prieštaravimai Lietuvojeparsisiųsti


Lapų skaičius: 3
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Pasaulyje vis labiau reiškiasi globalizacijos procesai. Natūralu ir visiškai nekeista, kad į tą sūkurį įtraukiama ir Lietuva. Nors tai kol kas neatrodo, kad globalizacijos problema yra labai aktuali nūdienos visuomenei, greičiau tik tam tikriems jos sluoksniams, tačiau galima drąsiai konstatuoti, kad kuo toliau, tuo labiau globalizacijos poveikis stiprėja ir ryškėja. Ir tai lemia ne tik pasaulinės prekybos, euroatlantinės integracijos, kultūrinių mainų su kitomis šalimis procesai, bet ir paprasčiausias “atstumų sumažėjimas”, kurį nulėmė tiek transporto modernizacija, tiek ir naujos, daug pažangesnės komunikacijos sistemos.
0

Gynybos politika ir ginkluotosios pajėgosparsisiųsti


Lapų skaičius: 4
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Prezidentas. Valstybės gynimo taryba (140str.). Seimas. Ginklų fondas. KA ministras. Kariuomenės vadas. Kariuomenė. Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Visus sprendimus dėl gynybos politikos ir ginkluotųjų pajėgų priima demokratiškai išrinkta civilinė valdžia. Nacionalinė gynybos politika ir gynybos išlaidos skelbiami viešai. Krašto apsaugos ministras, vidaus reikalų ministras, Krašto apsaugos ir Vidaus reikalų ministerijų viceministrai ir Valstybės saugumo departamento vadovas turi būti tik civiliai asmenys.
0

Integracija į Europos Sąjungąparsisiųsti


Lapų skaičius: 6
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Integracija į Europos Sąjungą. Įžanga. Transformacija ir integracija. Integracijos poveikis Lietuvos ūkiui. Integracija ir ekonominė politika Lietuvoje. Lietuvos integracija į Europos Sąjungą (ES) turi tiesioginį poveikį Lietuvos ūkio funkcionavimui, restruktūrizacijai ir įmonių veiklai. ES pagrindą sudaro vieningoji rinka (laisvas prekių, asmenų, paslaugų ir kapitalo judėjimas), kurią šiais metais papildė pinigų sąjunga. Vidurio ir Rytų Europos šalių, tame tarpe ir Lietuvos, integracija į ES išsiskiria bendrame EB raidos kontekste dviem aspektais. Pirma, minėtos šalys vienu metu įgyvendina transformacijos reformas (t.y. diegia demokratijos bei rinkos ekonomikos institucijas) ir pasirengimo narystei ES priemones. Antra, šiame ES plėtros etape šalys kandidatės turi prisiimti daugiau narystės įsipareigojimų, nei stojančios šalys ankstesniuose plėtros etapuose.
0

JAV teismaiparsisiųsti


Lapų skaičius: 3
Tipas: Esė
Darbe esantys žodžiai: Aukščiausiasis teismas Teisminė sistema turi didelę galią, todėl ją reikia nagrinėti atskirai. Šios sistemos nariai gali teisiogiai ir neveikti, taip kaip politikai, kurie siekia būti išrinkti ir perrinkti. Jie nesiima iniciatyvos, bet laukia kol bylos pačios pateks pas juos. Šiuo atveju jie gali daryti įtaką ir paveikti politinį procesą. Aukščiausias teismas vaidina pagrindinį vaidmenį pritaikant konstituciją prie pasikeitusios dabartinės situacijos. Jis yra nevaržomas precedentų ir gali netiesiogiai įtakoti valdžią, gali ignoruoti ar panaikinti nkstesnius teisminius nutarimus. Valstijų ir federalinių teismų spektras JAV šiuo metu veikia dvi teisminės sistemos, kurios apima tiek civilinę, tiek baudžiamąją teisę. Valstijos teismai veikia pagal valstijos nustatytas taisykles ir nagrinėja bylas, susijusias su valstijos įstatymų pažeidimais. Kita sistema-federalinė, kuri pasidarė ypač svarbi, kai valstijos išsiplėtė ir priimamų įstatymų srautas padidėjo, todėl be jo yra dar 51 skirtingos teisminės struktūros. Valstijų teismų pratika gali ryškiai skirtis dėl Valstijų federalizmo, nes valstijos vykdo savo politiką, labiausiai atitinkančią jos situaciją ir poreikius. Terminologijos bei procedūrų skirtumai yra neišvegiami, todėl aiškinantis jų struktūrą kyla paildomų problemų.
0

Jungtinių tautų organizacijaparsisiųsti


Lapų skaičius: 3
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Jto tikslai. Pagrindinės institucijos. Saugumo taryba. Prevencinė diplomatija/peacemaking. Peacebuilding. Peacekeeping. Principai, pagal kuriuos veikia jto. Jto veiklos problemos. Siūlomos reformos. JTO tikslai
siekti išsaugoti tarptautinę taiką ir saugumą, o esant reikalui, imtis efektyvių kolektyvinių priemonių taikai apsaugoti, karų grėsmei pašalinti ar agresijai likviduoti;
puoselėti draugiškus valstybių tarpusavio santykius; siekti tarptautinio bendradarbiavimo sprendžiant ekonomines, socialines, kultūrines ir humanitarines problemas, ugdant ir skatinant pagarbą žmogaus teisėms ir laisvėms;
būti tautų, siekiančių aukščiau minėtų tikslų, veiklos derinimo centru.
0

K Marksas Valstybės savokaparsisiųsti


Lapų skaičius: 12
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Valstybės sąvoka. "valstybės" termino istorija. Valstybės egzistavimo būdai. Valstybė kaip organizuota viešoji valdžia. Valstybė kaip daugiamatė hierarchija. Valstybė kaip teritorinė organizacija. Valstybė kaip suvereni organizacija. Valstybė kaip prievartos organizacija. Dalis valdo visumą. Visuomeniniai valstybės pagrindai. Valstybės gyvenimo kultūriniai pagrindai. Politinė kultūra ir viešoji nuomonė. Valsybės valdžios legitimacijos pagrindai. Individo, gyvenimas bei jo prasmė labai priklauso nuo santvarkos tos valstybės, kurios pilietis jis yra . nuo valdžios struktūrų bei valdymo priklauso ir mūsų visų reikalai. Esame įvairių grupių nariai, o šių grupių veiklumą lemia tiek valstybė, tirk jų tarpusavio santykiai. Politika –teisėta veiklos forma tada, kai kyla iš poreikio siekti tikslų, vertingų visiems. Politika – valstybės valdymo menas –turi savus dėsnius bei principus.
0

Paieška


bottom