top


Konspektai.com > Politologija
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Pilietinė visuomenėparsisiųsti


Lapų skaičius: 11
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Kas yra pilietinė visuomenė. Kaip susiformavo pilietinė visuomenė. Įvairūs pilietinės visuomenės aiškinimai. Piliečio ir visuomenės sampratų aiškinimas. Išvados. Literatūros sąrašas. Šiandien svarstant įvairiausius valstybės, visuomenės pažangos, ūkio plėtros klausimus dažnai vartojama pilietinės visuomenės sąvoka. Tačiau vargu ar pavyktų rasti pilietinės sąvokos dabartinę vartoseną vienijančią reikšmę. Neretai pilietinės visuomenės sąvoka yra metafora, išreiškianti geresnę, solidaresnę visuomenę, kuriuos bene pagrindinis bruožas – tai aktyviai, ryžtingai ir kompetetingai visuomenės reikaluose dalyvaujantys eiliniai piliečiai. Pilietinė visuomenė yra kaip ramstis šiuolaikinei demokratijai: ji padeda jos sukūrimui ir yra garantas jos išsaugojimui ir stiprinimui. Pilietinė visuomenė yra kaip pagrindinis priešininkas prieš valstybės ketinimus įžengti į totalitarizmą ir apsaugo visuomenę nuo įvairių piktnaudžiavimų iš valstybės pusės.
0

Pilietinė visuomenė ir NVO konspektasparsisiųsti


Lapų skaičius: 22
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Taikos sutarties samprata, galia ir forma. Taikos sutarties samprata. Taikos sutarties galia. Taikos sutarčių forma. Taikos sutarčių galiojimo sąlygos ir jų negaliojimas. Teisminio susitaikymo esmė, formos, etapai ir priemonės. Susitaikymo esmė. Susitaikymo formos. Sutaikymo etapai ir priemonės. Teisminis taikos sutarčių tvirtinimas bei procesinės problemos. Teisminis taikos sutarčių tvirtinimas. Taikos sutarčių procesinės problemos. Teisminio susitaikymo sąlygos cilinio proceso kodekse. Sutaikymo apeliacinės instancijos teismuose specifika. Išvados. Literatūros sąrašas. Ginčai yra įprastas žmonių bendruomenių reiškinys. Č. Diksono žodžiais tariant „jeigu neturite konfliktų, pasitikrinkite, ar turite pulsą“. Įsisąmoninusi tai, kad tarpasmeniniai konfliktai neišvengiami, nuo destruktyvaus jų poveikio visuomenė mėgina apsisaugoti kurdama teisės sistemas. Taip jau susiklostė, kad šioms sistemoms būdingas abstraktumas, formalumas, sudėtingumas ir prievartinis neatitikimų šalinimas. Žinoma, klasikinės teisės sistemos aksioma teigia, kad vienintelis „civilizuotas“ ginčų sprendimo būdas yra teismas. Tačiau teismas šiomis dienomis pasižymi didelėmis laiko ir lėšų sąnaudomis. Pasitikėjimo rodikliai yra žemi ne tik Lietuvoje. Be to, teismo procesas grindžiamas kaltinimais ir pasiteisinimais, autokratišku sprendimu, teisimu. Tačiau egzistuoja kita gana patraukli ir civilizuota alternatyva – neprievartinis, taikus ginčų išsprendimas. Naujuosiuose Lietuvos materialiosios ir proceso teisės šaltiniuose atsirado daugiau vietos taikiam ginčų išsprendimui.
0

Platono ideali valstybėparsisiųsti


Lapų skaičius: 1
Tipas: Rašinys
Darbe esantys žodžiai: Platonas -graikų filosofas, geriausias Sokrato mokinys, gyvenęs Atėnuose. Platonas yra pravardė (reiškia „platus, plačiapetis“), o tikrasis vardas – Aristoklas. Jis jautė didelę pagarbą savo mokytojui, todėl beveik visi kūriniai parašyti dialogo forma. Sulaukęs 40 m. įkūrė filosofijos mokyklą. Žymiausias Platono mokinys- Aristotelis. Platonui priklauso pati seniausia mus pasiekusi valstybės teorija, kurioje atskleidžiama klasikinė valstybės prigimtis. Valstybė - gyvas organizmas, todėl ją turėtų apibūdinti keturios klasikinės dorybės: išmintis, drąsa, susivaldymas ir teisingumas. Utopinei Platono valstybei būdinga griežta specializacija, t.y. valdovai - valdo, kariai - kariauja, žemdirbiai - dirba žemę. Pabandykime plačiau apžvelgti Platono idealią valstybę.
0

Politikos mokslasparsisiųsti


Lapų skaičius: 10
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Politikos mokslas – socialinis mokslas. Politikos mokslo kilmė ir raida. Politinė mintis antikoje ir viduramžiais. Politikos mokslo problematikos apibūdinimas. Literatūra. Politologija yra socialinis mokslas nagrinėjantis politikos teoriją ir praktiką, aprašantis ir analizuojantis politines sistemas ir politinį elgesį. Kaip moderni atskira mokslo šaka susiformavo XX a. penktajame dešimtmetyje, iki tol dažniausiai laikyta viena iš filosofijos pakraipų, nors politikos analizės ir filosofijos ištakos siekia antiką ir seniausius laikus. Terminas kilo iš senosios graikų kalbos žodžio polis - “miestas, valstybė”, išvestinis žodis politikos tarp kitų reikšmių turi ir piliečio, dalyvaujančio sprendžiant miesto-valstybės reikalus, prasmę.
0

Politikos mokslas - socialinis mokslasparsisiųsti


Lapų skaičius: 9
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Politikos mokslo kaip socialinio mokslo samprata. Politikos mokslo kilmė ir pagrindiniai raidos etapai. Politikos mokslo problematikos. Išvados. Literatūra. Dabartiniais laikais, kurie pilni politinių neramumų, yra svarbu žinoti, kas iš tikrųjų yra toji politika? politikos sąvoka yra kilusi iš graikų kalbos žodžio polis, kuris reiškia valstybę arba visuomenę. Šis terminas paplito jau s. Graikijos mąstytojo aristotelio traktate politika, kuriame autorius išsakė savo mintis apie valstybę, valstybės valdymą ir skirtingas to valdymo formas. Traktate jis pabrėžė, kad politika yra valstybės valdymo menas, glaudžiai susijęs su praktinėmis žiniomis. Politikos mokslas turi vietą tarp šiuolaikinių visuomenės mokslų, nes politikos vaidmuo ir pažinimas valstybės gyvenime yra svarbus. Per visą civilizacijos laikotarpį politika tyrė piliečių tarpusavio santykius, darė didelę įtaką valstybių ir tautų likimui bei kasdieniniam žmonių gyvenimui. Todėl daugumoje šiuolaikinių šaltinių teigiama, kad politikos mokslas – socialinis mokslas.
0

Politikos mokslas - socialinis mokslas 2parsisiųsti


Lapų skaičius: 16
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Politikos samprata. Politikos mokslo ištakos ir kryptys. Politikos struktūra. Politikos mokslinis aiškinimas. Politikos mokslo raidos etapai. Politikos problematika. Įvadas. Kiekvienas iš mūsų esame nemažai girdėję apie politiką, vienaip ar kitaip su ją susidūrę. Kadangi visi esame skirtingi, tai ir apie politiką turime skirtingas nuomones. Vieni žmonės, pasinėrę i kasdieninio gyvenimo rūpesčius, į politiką nekreipia ypatingo dėmesio ar net sąmoningai stengiasi jos nepastebėti. Kitiems politika sukelia tik neigiamus jausmus, asocijuojasi su apgaule ir tuščiu burnos aušinimu. Pagaliau dar kitiems žmonėms politika atrodo nepaprastai svarbus ir reikšmingas dalykas, vertas didžiausio dėmesio. Ir kiekvienai iš šitokių nuostatų galima surasti pakankamai įtikinamą pagrindimą. Nors kategorija politikos mokslas nurodo, kad pradedame nagrinėti mokslą, kurio tyrimo objektas yra politika, būtų sunku įrodyti, jogpasiektas visiškas sutarimas, kaip turėtų būti apibrėžiamas jo tyrimo laukas. Labiausiai politikos mokslo objekto apibūdinimą, o kartu ir jo statuso pripažinimą, komplikuoja diskusijos dėl politikos aiškinimo istorinio bei metodologinio kitimo ir politikos mokslo moksliškumo. Iš esmės jos rodo pastangas atsakyti į du tarpusavyje susijusius klausimus: ką mes studijuojame, t.y. Kur prasideda ir baigiasi politikos mokslo ribos, ir kokiais metodais tyrinėjame apibrėžtą sritį. Tam, kad ateityje nekiltų abejonių dėl politikos mokslo moksliškumo ar politikos sąvokos daugiareikšmiškumo, aš pabandysiu išsiaiškinti jo prigimties, sąveikos su kitais socialiniais mokslais klausimus, ypatybes ir vidaus struktūrą. O taip pat apžvelgti politikos mokslo raidos etapus, bei atsakyti į klausimą, kodėl politologija yra problematiška mokslo šaka. Politikos samprata. Politikos terminas žinomas ir vartojamas jau tūkstančius metų, tačiau tik naujaisiais laikais, besiformuojant socialinei ir moralinei filosofijai, imta skirti visuomeninio gyvenimo elementus, ieinančius į politikos...
0

Politikos mokslas - socialinis mokslas 2parsisiųsti


Lapų skaičius: 10
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Politikos kaip socialinio mokslo samprata. Politikos mokslo kilmė ir raida. Politikos mokslo problematiškumas. Išvados. Literatūros sąrašas. Jau nuo antikos laikų politika yra neatsiejama kiekvienos valstybės dalis, tai tarsi nuoroda į valstybės gyvenimą. Senovės graikų kalba žodis polis reiškia miestą – valstybę, o iš šio žodžio sudarytas būdvardis politikos – visa tai, kas susiję su valstybe ir jos gyvenimu. Politikos, kaip veiklos rūšies, išsiskyrimas iš kitų socialinių procesų tiesiogiai susijęs su etnine, kultūrine, luomine diferenciacija ir valstybės atsiradimu. Pagrindinis skirtumas tarp politikos mokslo ir kitų socialinių mokslų yra tas, kad vis dar nėra tiksliai išsiaiškinta kokia tikroji politikos mokslo paskirtis ir ar tikrai politika gali būti nagrinėjama kaip atskira mokslo sritis. Politikos mokslas politiką vertina, tiria ir analizuoja ją kaip tam tikros žmonių veiklos rūšį, siekia išsiaiškinti jos specifiką ir paskirtį. Politikos sąvoką girdime kasdien, tai viena populiariausių ir aktualiausių temų ne tik šiandieniniame pasaulyje, bet ir tolimoje praeityje. Politika yra neatsiejama nuo valstybės gyvenimo, todėl visuomenė privalo nors šiek tiek ja domėtis. Šiandieniniame pasaulyje nereikia dėti daug pastangų norint sužinoti aktualias politikos problemas, nes kasdien žiniasklaida pateikia mums daug naujienų. Ne išimtis ir rinkimų agitacijos, kurių metu žmonės yra supažindinami su politikos atstovais ir privalo nuspręsti už ką balsuoti, nes tai yra jų pareiga.
0

Politikos mokslas kaip socialinis mokslasparsisiųsti


Lapų skaičius: 19
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Politikos samprata ir sąveika su socialiniai mokslais. Politikos mokslo formavimasis. - politikos mokslo problemos es. Politikos mokslai lietuvoje. Išvados. Literatūra. Socialiniai mokslai – tai visi mokslai, kurie teoriškai ir empiriškai tiria žmonių tarpusavio santykius visuomenėje. Nagrinėja socialinių sistemų struktūra ir funkcijas, taip pat šių sistemų sąveika su atskirais individais. Vienas iš socialinių mokslų yra politikos mokslas arba politologija, kuri tiria grupių ir valstybių valdymą. Politologija yra vienintelis mokslas, skirtas vien politikos nagrinėjimui. Politologijos mokslas išsamei nagrinėja valstybės ir jos piliečių santykius, valstybės valdymo ir partijų problemas, tarptautinius santykius, tai kas susiję su valstybe ir jos piliečiais, o visi kiti socialiniai mokslai politinę problematiką paliečia tiktai visų kitų problemų kontekste. Politologijos mokslas skirtas nagrinėti tik politikos problemas. Šiame referate mėginsiu aptarti politikos mokslą kaip socialinį mokslą. Skiriamos dvi politikos sampratos grupės. Pirmajai atstovauja tie politikos filosofai ir mokslininkai, kurie politika sieja su valstybės arba vyriausybės veikla. Ši politikos samprata atsirado iš antikinių mąstytojų Platono ir Aristotelio, kuriam priskiriamas politikos, kaip meno ir mokslo valdyti valstybę, apibūdinimas. Platonas politiką siejo su idealios valstybės kūrimu, kuris savaime suteikia prasmę netobulam pasauliui. Pasak Aristotelio, politikos esmę sudaro lygių piliečių dalyvavimas, priimant kolektyvinius sprendimus viešojo gyvenimo turiniui ir krypčiai nustatyti. Jei lygių piliečių dalyvavimas valdomųjų ir valdančiųjų sąveikoje sudaro politinės veiklos pagrindą, tai piliečių siekimas tokio gyvenimo būdo, kuris atitiktų žmogiškąją tobulybę, yra jos tikslas.
0

Politikos mokslas-socialinis mokslasparsisiųsti


Lapų skaičius: 14
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Politika- bene vienas svarbiausių šių dienų žmonių gyvenimo aspektų. Todėl išsikėliau sau uždavinį aptarti politikos mokslo- socialinio mokslo įpatumus, taip pat iškelti pagrindines problemas. Šiame darbe aptariama politikos samprata, nusakoma politikos mokslo kilmė bei raida. Taip pat kalbama apie politikos struktūrą, metodiką ir metodus bei pačią politikos problematiką. Nepaisant to taip pat aptariama politika lietuvoje. Darbo pabaigoje nusakomos darbo išvados bei pateikiama rašto darbui pasirinkta literatūra. Politikos samprata. Politikos kilmė bei raida. Politinė struktūra. Politikos metodika ir metodai. Sisteminis metodas. Bihevioralistinis metodas. Asmenų elgesio. Lyginamasis – istorinis. Sprendimų metodu. Problematika. Politika lietuvoje. Išvados. Politikos mokslui reikia nuolat spręsti objektyvumo ir neutralumo klausimo problemą. Dėl šios priežasties retai išvengiama išankstinio nusistatymo. Šio mokslo paradoksalumas pasireiškia tuo, kad jis, būdamas vienas iš socialinių mokslų, analizuojančių ir aiškinančių visuomenės politinę raidą, privalo aprėpti įvairių socialinio gyvenimo aspektų sąveikas, ryšius ir jų priežastis, nes politika analizuojant ją vien politinių veiksnių priemonėmis nebus suprasta.
0

Politinės ir ekonominės sajungosparsisiųsti


Lapų skaičius: 9
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Europos Sąjunga. ES šiandien. Tikslai. Principai. Istorijos pradžia. Svarbiausios sutartys. Institucijos. Kalbos. Piliečių teisės. Simboliai. Sprendimų priėmimas. Jungtinių tautų organizacija. Jto chartija. Pagrindiniai jto organai. Saugumo taryba. Generalinė asamblėja. Ekonominė ir socialinė taryba. Globos taryba. Tarptautinis teismas. Sekretoriatas. Generalinis sekretorius. Šiaurės atlanto gynybinė organizacija. Istorija. Nauja aplinka - naujos grėsmės. Nato keitimasis. Nato siekis užtikrinti saugumą per plėtimąsi. Šiandien Europos Sąjunga yra didžiausia pasaulyje tarptautinė organizacija, apimanti 3.2 mln. kv. kilometrų, 1999 metų ES biudžetas siekia 86 350.4 mln. eurų, arba 362 671.68 mln. litų. Tai valstybių asociacija, siekianti glaudesnės ekonominės ir politinės integracijos vardan savo piliečių gerbūvio užtikrinimo, taikos ir stabilumo Europoje.
Europos Sąjunga - tai didžiausias pasaulyje prekybos blokas. Europos Sąjunga:
siekia Vieningos Rinkos sukūrimo, kurios viduje panaikinti visi apribojimai laisvam prekių, asmenų, paslaugų ir kapitalo judėjimui; vykdo bendrą prekybos politiką, numatančią prekybą su trečiosiomis šalimis;
vykdo bendrą politiką tokiose srityse, kaip: žemės ūkis, transportas, energetika, aplinkos apsauga ir kita;
kuria ekonominę ir pinigų sąjungą, numatančią vieną visai Europos Sąjungai piniginį vienetą euro.
0

Paieška


bottom