top


Konspektai.com > Politologija
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

NATOparsisiųsti


Lapų skaičius: 11
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Kas yra nato. Nato istorija. Nato po šaltojo karo. Lietuvos integracija. Literatūra. Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacija - NATO buvo įkurta 1949 m. balandžio mėn. Vašingtone. Laisvos ir nepriklausomos valstybės susivienijo, kad diplomatinėmis, esant reikalui ir karinėmis priemonėmis išsaugotų tarptautinę taiką bei savo nepriklausomybę. Svarbiausias NATO tikslas yra išsaugoti visų jos narių nepriklausomybę, užtikrinti saugumą, puoselėti demokratiją bei žmogaus teises ir garantuoti taiką euroatlantiniame regione. Šio tikslo šalys siekia bendradarbiaudamos saugumo klausimais, įsipareigodamos išlaikyti ir plėtoti savo valstybės bei bendrą Aljanso gynybinį pajėgumą. NATO valstybės kartu planuoja gynybą, konsultuojasi ekonomikos, mokslo, aplinkos apsaugos ir kitais klausimais.
0

NATO - istorija veikla ir saugumasparsisiųsti


Lapų skaičius: 4
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: SSRS ekspansija. Vokietijos, kaip totalitarinės valstybės atgimimas. Europa nusilpusi, susiskaldžiusi. Kaip išvengti naujo pasaulinio karo? Įtampa reikalavo dialogo. Pagrindinės problemos spręndžiamos maskvos – vašingtono kanalais. Briuselio “šešetukas” nuošalyje – europoje nėra jėgų pusiausvyros. Tarp jav ir sssr geopolitinė kova (jūrų galybė vs. Kontinentinė galybė). Jav ir europos valstybėms, nors kilo skirtingo dydžio grėsmė, bet jas jungė du dalykai –. – vienodas grėsmės supratimas. – vienodas požiūris į nacionalinį saugumą, t.y. Kad jį galima užtikrinti tik bendromis pastangomis.
0

NATO istorijaparsisiųsti


Lapų skaičius: 53
Tipas: Prezentacija
Darbe esantys žodžiai: Kas yra Nato? Nato organizacinė struktūra. Valstybės narės. Lietuva ir Nato. Nato raida: svarbiausios datos. Operacijos ir misijos. Investicijos lietuvoje. Nato biudžetas. Išvados. Literatūra. NATO (Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacija, angl. – North Atlantic Treaty Organization) yra 1949 m. įkurta tarptautinė organizacija, kurią sudaro 28 Europos ir Šiaurės Amerikos valstybės, susivienijusios tam, kad politinėmis ir karinėmis priemonėmis užtikrintų visų Alijanso narių laisvę ir saugumą.
0

Naujasis regionizmasparsisiųsti


Lapų skaičius: 16
Tipas: Prezentacija
Darbe esantys žodžiai: Naujasis regionizmas, Naujojo regionizmo pradžia, Pasaulio prekybos organizacija WTO, WTO tikslai ir principai, Galiojantys regioninės prekybos susitarimai, kuo skiriasi naujasis regionzimas nuo senojo regionizmo. Apibūdinamas, kai regioniniai sutarimai neapriboja kliūčių prekybos sumažinimui ar pašalinimui ir jais siekiamų tolimesnių tikslų: nacionalinių politikų normalizavimo, gamybos veiksnių mobilumo REA viduje. REA- Regioninė Ekonominė asocijacija.Pirmasis: ekonomikos globalizacija. Sindikuoto skyrelio autorius Neal Pierce pastebejo kad šaltojo karo pabaiga pagreitino globalizaciją poindustrinėje ekonomikoje. Tarptautinės prekybos sutartys kaip NAFTA ir Europos bendruomenės išsivystimas įrodo mažėjantį ekonominį konkurencingumą tarp šalių ir padidina jį tarp regionų. Antrasis iššukis susidaro siekiant tvaraus vystymosi . Visame pasaulyje, gyventojai grumiasi dėl aplinkos apsaugos. Vis dažniau mes bandome išlaikyti pusiausvyrą tarp ekonomikos augimo tausojant gamtą ir tarp socialinės lygybės. Trumpai tariant, mes matome greitai atsirandančią globalią sistemą regionuose.
0

Nepriklausomos Lietuvos prezidentaiparsisiųsti


Lapų skaičius: 7
Tipas: Prezentacija
Darbe esantys žodžiai: Įžangėlė. Vytautas Landsbergis. Kadensija nuo 1993 02 25-1998 02 KADENSIJA nuo 1998 02 26-2003 02 25, nuo 2004 07 12-2009-07. Respublikos Prezidentas. Kadensija nuo 2003 02 26-2004 Kadensija nuo 2004 04 06-2004 Kadensija nuo 2004 07 12-2009-07. Valdas adamkus. Kadensija nuo 2009 Gimė Kaune architekto ir akių gydytojos šeimoje. Gimtajame mieste baigė vidurinę ir J. Gruodžio muzikos mokyklas. 1950 m. Įstojo į Valstybinę konservatoriją (dabartinę Muzikos ir teatro akademiją) Vilniuje, ją baigė 1955 m. Ir ligi šiol gyvena Lietuvos sostinėje. Algirdas Brazauskas gimė 1932 m. Rokiškyje, tarnautojų šeimoje. 1951 m. Baigė Kaišiadorių vidurinę mokyklą ir tais pačiais metais įstojo į Kauno politechnikos institutą. 1956 m. Baigė institutą ir įgijo inžinieriaus hidrotechniko specialybę. 1965 m. A. Brazauskas buvo paskirtas statybinių medžiagų pramonės ministru. 1967 m. Pradėjo dirbti Valstybės planavimo komiteto pirmininko pavaduotoju. 1974 m. Jam suteiktas Ekonomikos mokslų daktaro laipsnis. 1988 m., gilios komunistų partijos krizės metu, Algirdas Brazauskas buvo išrinktas Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto pirmuoju sekretoriumi. Jo kandidatūrą į šį postą palaikė Lietuvos nacionalinio išsivadavimo judėjimas Sąjūdis". Jam vadovaujant, 1989 m. Lietuvos komunistų partija atsiskyrė nuo Sovietų Sąjungos komunistų partijos. 1990 m. Gruodžio mėnesį įvykusiame Lietuvos demokratinės darbo partijos (LDDP) steigiamajame suvažiavime Algirdas Brazauskas buvo išrinktas jos pirmininku ir tapo didžiausios Lietuvos politinės partijos vadovu. 1992 m. Spalio mėnesį LDDP laimėjus rinkimus į Seimą, Algirdas Brazauskas buvo išrinktas Seimo Pirmininku pradėjo laikinai eiti Lietuvos Respublikos Prezidento pareigas (1992 11 25). 1993 m. Vasario 14 d. Tiesioginiuose visuotiniuose rinkimuose buvo išrinktas Lietuvos Respublikos Prezidentu 5 metų laikotarpiui. Už jį balsavo 60% rinkėjų. Kaip reikalauja Lietuvos Konstitucija, jis nutraukė savo narystę LDDP. 1993 m. Vasario 25...
0

Partijos ir jų funkcijosparsisiųsti


Lapų skaičius: 9
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Kiekvienoje stabilioje politinėje sistemoje egzistuoja tam tikri mechanizmai, atliekantys tarpininko tarp pilietinės visuomenės ir valstybės institucijų vaidmenį. Politinė sistema – tai visuma institucijų (organizacijų), tiesiogiai ir netiesiogiai dalyvaujančių įgyvendinant politinę valdžią. Svarbią šios sistemos dalį sudaro nevalstybinės organizacijos. Partija – vienas iš svarbiausių ir pagridinių šiuolaikinės visuomenės institutų, be kurių būtų neįmanomas atstovaujamosios demokratijos funkcionavimas. Skirtingai negu kitų visuomeninių organizacijų, kurios irgi užsiima politine veikla bei gina tam tikrus visuomenės sluoksnių interesus, pagrindinis politinių partijų tikslas – valstybinių reikalų tvarkymas. Ideologiniu ir organizaciniu pagrindu politinė partija yra laisvanoriškas susivienijimas, siekiantis paimti valdžią valstybėje. Tokiu būdu valdžia tampa partijos politinės programos realizavimo įrankiu. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 35 str. piliečiams laiduojama teisė laisvai vienytis į bendrijas, politines partijas ir asociacijas, jei šių tikslai ir veikla nėra priešingi Konstitucijai ir įstatymams. Lietuvos Respublikos politinių partijų įstatymo 1 str. reglamentuojama, kad Lietuvos Respublikos piliečiai turi teisę jungtis į politines partijas ir dalyvauti jų veikloje. Kiekvienas pilietis gali būti tik vienos politinės partijos nariu.
2

Paskirstomasis teisingumasparsisiųsti


Lapų skaičius: 18
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Teisės įgijimo teorija. Istorinis ir galutinio rezultato principas. Modeliavimas. Kaip laisvė griauna modelius. K. Seno argimentas. Perskirstymas ir nuosavybės tesės. Locke’o įgojimo teorija. Išlyga. Išvados. Naudota literatūra. Minimali valstybė yra ekstensyviausia vlstybė, kurią galima pateisinti. Visos ekstensyvesnės valstybės pažeidinėja žmonių teises. Vis dėlto daug autorių stengėsi argumentuotai pateisinti tokias valstybes. Efektyvesnė valstybė pateisinama todėl, kad ji yra būtinas įrankis paskirstomajam teisingumui įgyvendinti.
Terminas “paskirstomasis teisingumas” nėra neutralus. Girdėdami terminą “paskirstymas”, dauguma žmonių mano, kad kažkas arba kažkoks mechanizmas, dalindamas daiktų atsargas, vadovaujasi tam tikru principu arba kriterijumi. Į šį dalių skirstymo procesą galėjo įsibrauti kokia nors klaida. Tad mažų mažiausiai lieka atviras klausimas, ar nereikėtų atlikti perskirstymo, ar neturėtume iš naujo atlikti tai, kas buvo jau padaryta nors ir prastai.
0

Perėjimas is autoritarizmo i demokratija: Lietuva ir Lenkijaparsisiųsti


Lapų skaičius: 12
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Reformų ir revoliucijų europoje prielaidos ir priežastys. Kultūrinės – socialinės prielaidos. Gorbačiovo reformos. Lietuvos kelias link demokratijos. Sąjūdžio gimimas ir veikla. Baltijos kelias. Kovo 11 – osios nepriklausomybės akto paskelbimas. Lenkijos kelias link demokratijos. „solidarumo“ gimimas ir veikla. Prezidento institucijos stiprėjimas ir demokratinės tvarkos sukūrimas. Išvados. Literatūros sąrašas. Iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, kad perėjimas iš nedemokratinio valdymo į demokratinį nereikalauja ilgu tyrinėjimų, tačiau įsigilinus į šią problemą darosi aišku, kad perėjimas iš autoritarizmo į demokratiją dvidešimto amžiaus pabaigoje tapo ne tik Rytų ir Vidurio Europos bei Baltijos šalių problema, bet ir nuolatinių svarstymų ir ginčų arena.
Rytų ir Vidurio Europos bei Baltijos valstybių perėjimas į demokratiją yra unikalus procesas dėl kelių aplinkybių. Pirma, pasaulio istorijoje iki šiol nebuvo perėjimo iš komunistinio autoritarizmo patirties. Antra, unikali Rytų ir Vidurio Europos minėto proceso ypatybė – tai jo sinchroniškumas ir vienalaikiškumas. Savaime aišku, kad politinių režimų transformacija turėjo įvykti visose arba beveik visose komunistinės stovyklos šalyse vienu metu, nes vienai šaliai subrendus tokiam žingsniui, kitos šalys negalėjo likti abejingos. Trečia, dominuojantis taikus proceso pobūdis, išimtis tėra Rumunija, Jugoslavija, bei kai kurie buvusios SSRS regionai. Iki šiol dauguma mokslininkų ginčijasi, ar galima šį procesą pavadinti revoliucija, nes beveik visose šalyse reformos vyko taikiai ir be jėgos panaudojimo.
0

PHARE programa ir ES santykiai su Baltijos šalimisparsisiųsti


Lapų skaičius: 5
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: PHARE programa PHARE yra Europos Sąjungos ekonominės pagalbos programa, kuri finansuoja ekonomines ir socialines reformas Centrinėje ir Rytų Europoje, padėdama šio regiono šalims sukurti rinkos ekonomikas, paremtas laisva privataus sektoriaus iniaciatyva. Terminas PHARE - Poland and Hungary: Assistance for Restructuring of their Economies - iš pradžių reiškė 24 industrinių šalių (G - 24 grupės) ekonominę paramą besiformuojančioms Lenkijos ir Vengrijos demokratijoms. 1989 m. gruodžio mėn. PHARE tapo specifine EB programa, kuria ji prisijungė prie G - 24 teikiamos pagalbos. Šiuo metu PHARE pagalbą gauna 12 šalių: Lenkija, Vengrija, Albanija, Bulgarija Čekijos respublika, Estija, Latvija, Lietuva, Rumunija, Slovakija, Slovėnija ir buvusi Jugoslavijos respulika Makedonija (FYROM), kuri naudojasi PHARE humanitarine pagalba. Sąlygos gauti šią pagalbą yra šios: politinis stabilumas, įsipareigojimas siekti demokratijos idealų ir įgyvendinti laisvos rinkos principus PHARE biudžetas nuo 500 mln. ekiu 1990 m., 1991 m. išaugo iki 785 mln., 1992 m. buvo 1.015 mln., 1993 m. siekė 1.040 mln. ekiu, o 1994 m. sudarė 963 mln. ekiu. PHARE dažniausiai teikia negrąžinamas paskolas. Santykiai su Baltijos šalimis
0

Piliečių ir valdžios institucijų santykai lietuvos viešajame administravimeparsisiųsti


Lapų skaičius: 12
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Įvadas į viešajį administravimą. Lietuvos viešojo administravimo problemos. Motyvacijos stygius. Tarnautojų statusas. Galimybių siekti karjeros ir tobulėti stoka. Skatinimo ir atlyginimo sistemų trūkumai. Ribotos galimybės rinktis personalą. Lietuvos vyriausybės parama smulkiam ir vidutiniam verslui. Išvados. Literatūra. Įvadas. Nuo seniausių laikų jau egzistavo valdžios pasidalijimas tarp valdančiūjų organų ir paprastų piliečių, rementis valdžios padalijimo principu, kuriuo yra paskirstomos valstybės valdžios galios skirtingoms institucijoms siekiant apriboti valdžią ir išsaugoti laisvę bei lygybę. Pagal valdžių padalijimo principą skirtingos funkcijos pavedamos skirtingoms valdžios institucijoms, uždraudžiant savintis svetimas funkcijas. Valdžios turi būti pakankamai savarankiškos, nepriklausomos, tačiau kartu ir kontroliuoti bei riboti viena kitą. Savo darbe aš ir pameginsiu supažindinti su valdžios ir piliečių santykiais Lietuvos viešajame administravime aptardamas viešojo administravimo problemas ir Lietuvos vyriausybės paramą smulkiam ir vidudiniam verslui paremti. Įvadass į viešajį administravimą. Tradiciškai viešasis administravimas suprantamas kaip valstybės tarnybos veikla, kaip studijų sritis ir kaip profesija. Viešasis administravimas tiesiogiai susijęs su viešūjų programų ir projektų valdymu, su viešosios politikos formulavimu, įvairių lygių administratorių rengimu. Viešojo sektoriaus darbuotojai, dalivaujantys valstybės valdymo struktūrose ir atliekantys administravimo funkcijas, privalo tai atlikti funkcionaliai naudingai ir efektyviai. Jiems reikalingos žinios, įgudžiai, organizotumas, gebėjimas derinti veiklos metodus ir formas. Jie privalo gerai suprasti biudžeto formavimo, personalo valdymo, politikos analizės principo aplinką, srategiškai mąstyti ir veikti, laikantis viešosios etikos normų ir standartų. Viešųjų institucijų darbuotojams būtinas...
0

Paieška


bottom