top


Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Praktika ataskaita mėsos produktų gamybaparsisiųsti


Lapų skaičius: 30
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Pažintinę dviejų savaičių praktiką atlikau uždaroje akcineje bendroveje “TRADITA“. Pagrindiniai tikslai atliekant praktiką buvo tokie : 1. Praktiškai susipažinti su valdymo veiklos procesu konkrečioje įmonėje; 2. Išsiaiškinti kaip ekonomikos ir vadybos teorijos žinios taikomos praktikoje; 3. Išmokti : a) atlikti kai kuriuos praktinius veiksmus ( skaičiavimus ); b) nustatyti ir vertinti įmonės veiklą sąlygojančius veiksnius; c) charakterizuoti įmonę ar jos veiklą; UAB “TRADITA“ pagrindinė veikla - mėsos produktų gamyba. Įvadas. UAB “Tradita“ charakteristika. Juridinis statusas. Bendrovės teisės ir pareigos. - būti ieškovu ir atsakovu teismuose ir arbitražuose. Akcininkų teisės ir pareigos. Įmonės steigimo organizavimas. Įmonės registracija. Įmonės vardo registravimas. Įmonės registravimas savivaldybėje. Įmonės registravimas valstybinėje mokesčių inspekcijoje. Įmonės registravimas valstybinio socialinio draudimo skyriuje. Sąskaitos banke atidarymas. UAB “Tradita“ vadybinę struktūrą. Visuotinis akcininkų susirinkimas. Administracija. Revizorius ir auditorius. Bendrovės direktorius. UAB “Tradita“ išorinė aplinka. Tiesioginio poveikio aplinka. UAB “Tradita“vartotojai. UAB “tradita“ pagamintos produkcijos vartotojais yra. UAB “ Tradita “ tiekėjai. Konkurencinė aplinka. Netiesioginio poveikio aplinka. Politiniai – teisiniai veiksniai. Ekonominiai veiksniai. Ūkinės ir finansinės veiklos sąnaudos. Ūkinės ir finansinės veiklos pelnas (nuostolis). Išvados.
0

Praktikos ataskaita IT sprendimų bendrovėjeparsisiųsti


Lapų skaičius: 22
Tipas: Tyrimas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Bendra informacija apie įmonę „Skills access“. Įmonės „Skills access“ apibūdinimas. Įmonės „Skills access“ veiklos kryptys. Įmonės „Skills access“ tikslai. Įmonės „Skills access“ struktūrą ir veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Įmonės juridinio asmens statusas. Įmonėje sudarytos cilinės sutartys. “Skills access” turėtos bylos teisme. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai. Praktikos atsiskaitymo lapas. Šešių savaičių praktiką atlikau tarptautinėje įmonėje “Skills access”. Ši įmonė palyginti nauja, inovatyvių informacinių technologijų (IT) sprendimų bendrovė. IT problemas sprendžianti tarptautiniu mastu. Lietuvoje savo veiklą vykdo nuo 2010 metų pradžios. „Skills access“ glaudžiai bendradarbiauja su užsienio partneriais Airijoje, teikia paslaugas ir konsultuoja daugiau kaip 150 klientų Vakarų Europoje. Ši įmonė kuria kokybišką, užtikrintai veikiančią, pagal klientų poreikius individualizuotą programinę įrangą. Praktikos metu įtvirtinau studijų metu įgytas teorines žinias, tobulinau savo profesinę kompetenciją, įgijau naujų žinių apie tarptautinės įmonės veiklą. Praktikos ataskaitoje plačiau supažindinsiu su įmone „Skills access“, jos veikla, tikslais, darbo dokumentais. Apžvelgsiu šioje įmonėje įgytas žinias ir šešių savaičių praktinio darbo įgūdžius. Pagrindiniai praktikos tikslai: įtvirtinti studijų procese įgytas teorines žinias ir gebėti jas taikyti praktinėje veikloje, tobulinti teisės srities įgūdžius, susipažinti su įstaigos veikla, gebėti įstaigoje savarankiškai, pagrįsti jas teorinėmis žiniomis. Tyrimo objektas. UAB „Skills access“, jos veikla. Uždaviniai: 1. Apibūdinti įmonę, supažindinti su jos struktūra, teikiamomis paslaugomis, veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, pateikti jų trumpą analizę bei taikymą šioje įmonėje. 2. Išanalizuoti įmonės jurdinį statusą. 3. Susipažinti su įmonės sudarytomis civilinėmis sutartimis ir įvertinti jas. 4. Susipažinti su įmonės turėtomis bylomis teisme, bei jose esančiais dokumentais.
0

Priešmokyklinio mokyklino ugdymo tikslas ir uždaviniai. Planasparsisiųsti


Lapų skaičius: 12
Tipas: Namų darbas
Darbe esantys žodžiai: Bendrosios nuostatos. Ikimokyklinio ugdymo principai. Tikslas ir uždaviniai. Ugdymo turinys, metodai ir priemonės. V. Ugdymo pasiekimai ir jų vertinimas. Naudota literatūra ir informaciniai šaltiniai. Priedas - vaiko ugdymo (ugdymosi) pažangos ir pasiekimų vertinimas. Švietimo teikėjo pavadinimas – Utenos rajono Daugailių pagrindinė mokykla Steigėjas – Utenos rajono savivaldybė Mokyklos grupė – bendrojo lavinimo mokykla. Mokyklos tipas – pagrindinė mokykla Įstaigos adresas – Mokyklos g. 4, Daugailių mstl., LT – 28414 Utenos rajonas Įstaigoje veikia: 1 ikimokyklinio amžiaus vaikų grupė, 1 – 4 klasės, bei 5 – 10 klasės. Įstaigos veiklą reglamentuoja steigėjo teisiniai dokumentai, mokyklos nuostatai, darbo tvarkos taisyklės, strateginis mokyklos planas ir kiti teisiniai dokumentai. Ikimokyklinio ugdymo grupė dirba 4 val. (nuo 9.00 val. iki 13.00 val.), dirbama pagal III modelį (mišri grupė). Grupėje dirba 1 ikimokyklinio ugdymo pedagogė, turinti aukštąjį išsilavinimą, logopedė, psichologė, soc. ir spec. pedagogės.
0

Privati ir vieša partnerystėparsisiųsti


Lapų skaičius: 15
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Viešosios privačios partnerystės projektų rūšys ir ypatumai. Koncesijos sutartys. Privačioji finansinė iniciatyva. Privačios ir viešosios partnerystės privalumai. Privačios ir viešosios partnerystės trūkumai. Tarptautinė statistika. Patirtis su vpp estijoje. Patirtis su vpp latvijoje. Bendra statistikos apžvalga. Išvados. Naudotos literatūros sąrašas. Viešojo ir privataus sektorių partnerystė vis plačiau taikoma daugelyje pasaulio valstybių, tačiau nei tarptautinėje, nei Europos Sąjungos teisėje iki šiol nėra patvirtintas bendras apibrėžimas ir specialios teisinės taisyklės, nustatančios VPP formas ir reikalavimus jų įgyvendinimui. Šias taisykles kiekviena valstybė turi teisę nustatyti savarankiškai, tačiau laikydamasi aukštesnę teisinę galią turinčių EB sutarties reikalavimų – kuriant vidaus rinką užtikrinti laisvą prekių ir paslaugų judėjimą, įsteigimo laisvę, skaidrumą ir abipusį pripažinimą.
0

Profesinių ligų prezentacijaparsisiųsti


Lapų skaičius: 13
Tipas: Prezentacija
Darbe esantys žodžiai: Darbo tikslai; Įvadas; Profesinių ligų klasifikacija; Profesinių ligų veiksniai; Profesinių ligų nustatymas; Profesinių ligų nustatymo kriterijai; Profesinių ligų statistika ir duomenys Lietuvoje; Išvados; Šaltiniai; Šio darbo tikslas yra išsiaiškinti kas yra profesinės ligos, kuo jos pasireiškia, nustatyti ligos įtakojančius veiksnius ir priežastis, pateikti informaciją apie profesinių ligų statistiką Lietuvoje. Profesinė liga – tai nustatyta tvarka pripažintas ūmus ar lėtinis darbuotojo sveikatos sutrikimas, kurį sukėlė vienas ar daugiau kenksmingų ar pavojingų darbo aplinkos veiksnių.
0

Protokolas ir etiketasparsisiųsti


Lapų skaičius: 1
Tipas: Špera
Darbe esantys žodžiai: Erdvės kūrimo etiketas. Oficialus rangavimas. Ceremonialų pagrindas. Ceremonialai. Diplomatinis protokolas. Valstybinis protokolas. Protokolo rūšys (pagal veikėjus). Pagrindiniai etiketo elementai yra šie. Kalbos kultūra (taisyklinga kalba, vulgarių ir necenzūrinių žodžių nenaudojimas). Nuoširdus mandagumas (mokėjimas pasisveikinti, atsisveikinti, padėkoti, atsiprašyti ir t.t.) Išvaizda (švari, tvarkinga ir skoninga apranga) Gebėjimas palaikyti pokalbį (išmanymas ne vien profesinių dalykų, bet ir šalies istorijos, meno, literatūros ar kitų kultūrinių dalykų)
0

Raiški intonacijaparsisiųsti


Lapų skaičius: 9
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Intonãcija (lot. intono 'šaukiu, rėkiu, garsiai tariu') – frazės, sakinio ar viso teksto ištarimo būdas. Tariant frazę, sakinį naudojamos įvairios garsinės priemonės: sintagmos (kalbėjimo takto) kirtis (kartais vadinamas loginiu kirčiu), kadencija – tono ir (arba) balso stiprumo kritimas sintagmoje, antikadencija – tono ir (arba) balso stiprumo kilimas, bendras tono ir tembro paaukštinimas, pažeminimas, kalbėjimo tempas ir kt.
0

Ramutės skučaitės eilėraščiai apie mamą. jų artimumas ikimokyklinukui ir vertėparsisiųsti


Lapų skaičius: 13
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Geras dalykas kaupti geras knygas, bet kur kas geresnis – dažniau jas skaityti./F.Petrarka/ http://knyga.wikispaces.com/Mintys+apie+knygas Ar šiandien žmonės dar skaito knygas? Ar mamos skaito vaikams pasakas? Ar deklamuoja eilėraščius? Ar žino knygų autorius?... Ramutė Skučaitė – poetė, dramaturgė, vertėja. Savo darbe noriu supažindinti su šią nuostabia rašytoja, kuri rašė ir rašo, ir vaikams, ir suaugusiems. Trumpai prabėgti jos gyvenimo puslapiais, sužinoti jos gimimo istoriją, gimimo vietą . Apžvelgsiu jos kūryba, jos išleistas vaikiškas knygas. Ką šiandien kuria ir rašo poetė? Kodėl knygos reikalingos vaikams? Kokia jų vertė? Iš arčiau susipažinsiu su keliais Ramutės Skučaitės eilėraščiais apie mamą. Pasvarstysiu kiek jie yra artimi ikimokyklinio amžiaus vaikams, kokia jų vertė? Poezija – visų pirma – svajonė, jausmas ir muzika, meilė ir neapykanta, apmaudas ir ilgesys, nuoširdus vaiko juokas ir mąstančio žmogau sarkazmas, verksmas su ašarom ir ašaros be ašarų...http://www.decotopics.com/grazus_zodziai/mintys_ir_posakiai/mintys_apie_poezija.php
0

Rasizmas ir nacionalizmasparsisiųsti


Lapų skaičius: 3
Tipas: Prezentacija
Darbe esantys žodžiai: Kodėl aš išsirinkau šią tema? Turbūt todėl, jog aš esu ne lietuvis ir dažnai pastebiu, kad dauguma žmonių su kitataučiais elgiasi netolerantiškai. Žinoma, kartais kitataučiai gali tapti nemėgstami visuomenėje ne dėl savo tautos, religijos ar odos spalvos , o dėl to, jog svetimoje šalyje jie elgiasi nekultūringai . T.y. jie nepaiso tos šalies, kurioje gyvena įstatymų bei nusistovėjusių visuomenės normų. Bet aš kalbėsiu ne apie tuos žmones, kurie taip elgiasi , o apie tuos, kurie dėl tų žmonių klaidų yra neteisingai kaltinami, bei engiami visuomenėje. Mano šeima yra mišri. Mama yra ukrainietė, o tėvas rusų kilmės lietuvis. Todėl aš kartais tarp žmonių lieku nesuprastas, bet užteks apie mane, nes tai tema ne tik apie mane, bet apskritai apie visus kitataučius žmones. Šį tūkstantmetį rasizmo bei nacionalizmo tema tapo labai aktuali, nes mes dažnai matome per televiziją, ar tiesiog gatvėje, jog skriaudžiami kitataučiai. Juk gan dažnai jie yra sumušami, apvagiami, patiria diskriminaciją arba lieka apkvailini.
0

Rinkodaros teorijos konspektasparsisiųsti


Lapų skaičius: 9
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Marketingo samprata ir vystymosi istorija. Marketingas ir jo reikšmė. Marketingo vieta ir reikšmė Lietuvoje. Marketingo tipai ir jų ryšys su paklausa. „P“ marketinge ir jų tarpusavio ryšys. Prekės koncepcija. Pardavimų koncepcija. Marketingo koncepcija. Socialinio – etinio marketingo koncepcija. Marketingo aplinka ir jos reikšmė įmonėms. Marketingo mikroaplinka. Marketingo makroaplinka. Ekonominė aplinka. Gamtos aplinka. Politinė – teisinė aplinka. Konkurencinė aplinka. Technologinė aplinka. Socialinė – kultūrinė aplinka. Marketingo tyrimai ir jų nauda. Marketingo informacija.
0

Paieška


bottom