top


Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Šaltkalvystes technologinės praktikos ataskaitaparsisiųsti


Lapų skaičius: 20
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Pagrindinės šaltkalvio saugaus darbo taisyklės. Bendroji šaltkalviškų darbų saugos dalis. Pavojingi ir kenksmingi veiksniai būtinos saugos priemonės. Pirmoji pagalba įvykus nelaimingam atsitikimui. Plokštuminis žymėjimas. Metalo kirtimas. Metalo tiesinimas, lyginimas ir lenkimas. - metalo pjovimas, dildymas ir gręžimas. Gilinimas, sriegimas, kniedijimas. Litavimas. Matvimo įrankiai ir įtaisai. Automobilių remontui naudojama matavimo ir pjovimo įranga. Automobilio variklio mechanizmų ardymo ir surinkimo technologija.
0

Sandeliavimo optimizavimas prekybos įmonėje TAUparsisiųsti


Lapų skaičius: 22
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Sandėliavimo optimizavimas. Pagrindinė samprata. Sandėliavimo uždaviniai. Sandėlių valdymas. Sandėlių sistemos. Sandėliavimo kaštai. Prekybos sistema „tau“. Pc “tau” istorija. Parduotuvės aplinka ir sąlygos prekių pristatymui. Parduotuvės išplanavimas ir lentynų išdėstymas. Parduotuvės įrenginiai. Patalpų ir prekių priežūra. Prekių sandėliavimas, priėmimas. Išvados. Literatūra. Lietuvoje sparčiai auga konkuruojančių įmonių skaičius. Šiomis dienomis, esant negailestingai konkurencijai labai sunku įsitvirtinti bei išlikti ir senai veikiančioms įmonėms, ir naujai įrinką besiskverbiančioms. Kiekviena įmonė turi turėti tikslų ir nepriekaištingą veikimo planą – strategiją, be kurios būtų neįmanoma net mažiausia jos veikla, o ypač daug dėmesio turi skirti prekės marketingui, be kurio nebūtų tikslo nei galimybės patiekti prekes galutiniam vartotojui. Tyrimo tikslas - išanalizuoti, prekybos sistemos “Tau“ parduotuvės sandėliavimo sistemą Darbo objektas – prekybos sistemos “Tau“ parduotuvės sandėliavimo sistemos elementai Darbo uždaviniai: 1.Išanalizuoti ir apibendrinti mokslinę, periodinę literatūrą nagrinėjama tema; 2.Apibudinti įmonės specifiką; 3.Pateikti PC „Tau“ naudojamą prekių sandėliavimo sistemą. Į sandėlių logistiką dažnai žiūrima ne kaip į savarankišką, bet kaip į realizavimui priskiriamą aprūpinimo sritį. Dėl didelės svarbos savo klientams optimaliai tiekiant medžiagas, sandėliai yra reikšmingas logistikos komplekso padalinys. (R. Minalga, 2001)
0

Saugomos teritorijos ir objektai radviliškio rajoneparsisiųsti


Lapų skaičius: 11
Tipas: Namų darbas
Darbe esantys žodžiai: ĮVADAS Saugomos teritorijos steigiamos siekiant išsaugoti gamtos ir kultūros paveldo teritorinius kompleksus ir objektus (vertybes), kraštovaizdžio ir biologinę įvairovę, užtikrinti kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, gamtos išteklių subalansuotą naudojimą ir atkūrimą, sudaryti sąlygas pažintiniam turizmui, moksliniams tyrimams ir aplinkos būklės stebėjimams, propaguoti gamtos ir kultūros paveldo teritorinius kompleksus ir objektus (vertybes). Saugomų gamtinių teritorijų apskaitą, apsaugą bei tvarkymą reglamentuoja Saugomų teritorijų įstatymas. Nekilnojamų kultūros vertybių apsaugos, Miškų. Teritorijų planavimo. Statybos bei kiti įstatymai, saugomų teritorijų nuostatai, saugomų teritorijų planavimo dokumentai, saugomų teritorijų, jų zonų. teritorijos dalių ar paveldo objektų tipiniai ir (ar) individualūs apsaugos, taip pat saugomų teritorijų regioniniai architektūriniai reglamentai, apsaugos sutartys. Draustiniai - saugomos teritorijos, įsteigtos išsaugoti moksliniu bei pažintiniu požiūriu vertingas gamtos ir (ar) kultūros vietoves, jose esančius gamtos ir kultūros paveldo teritorinius kompleksus ir objektus (vertybes), kraštovaizdžio ir biologinę įvairovę bei gamtinį fondą. Paveldo objektai - atskiri arba tankias grupes sudarantys gamtos ir kultūros paveldo objektai - kraštovaizdžio elementai, kuriems dėl jų vertės teisės aktais nustatytas specialus apsaugos ir naudojimo režimas. Paveldo objektų teritorijose draudžiama: naikinti ir žaloti paveldo objektus ar jų vertės požymius; kasti, arti žemę, perkelti į kitą vietą riedulius, išskyrus atvejus, jei šie darbai susiję su paveldo objektų eksponavimu, naudojimu ar tvarkymu; statyti statinius, nesusijusius su paveldo objektų eksponavimu ar tvarkymu. Radviliškio rajonas yra centrinės Lietuvos šiaurėje. Radviliškio rajonas yra vienas iš Šiaulių apskrities rajonų. Jis ribojasi su Panevėžio, Kelmės, Pakruojo, Kėdainių, Šiaulių rajonais. Tyrimo objektas. Saugomos teritorijos ir objektai Radviliškio rajone. Tyrimo tikslas. Išanalizuoti saugomas teritorijas ir objektus Radviliškio rajone. Darbo uždaviniai. 1. Susipažinti su Radviliškio rajonu. 2. Išsiaiškinti ir aptarti saugomas teritorijas ir objektus Radviliškio rajone. Darbo metodai ir priemonės: 1. Literatūros analizė. Literatūros šaltinių analizė. Rengiant šį seminarinį darbą daugiausiai buvo remtasi Radviliškio rajono interneto tinklalapiu. Pagrindiniai darbo rezultatai. Išsiaiškintos saugomos teritorijos ir objektai Radviliškio rajone.
0

Šeimos Įtaka vaiko psichosocialiniam brendimuiparsisiųsti


Lapų skaičius: 20
Tipas: Prezentacija
Darbe esantys žodžiai: Įvadas – šeima. Žmogaus asmenybė. Auklėjimo būdai ir jų įtaka vaiko psichosocialiniam vystymuisi. Keturi auklėjimo stiliai. Psichologinė kontrolė. gyd.T.Ramanauskienė. Išvada. Literatūra. Šeima - svarbiausioji vaikų ugdymo institucija, svarbiausia mikroaplinka, kurioje  vykdoma vaikų socializacija, svarbiausias veiksnys, apsprendžiantis vaiko asmenybės raidą. Daugelis įvairių psichologijos krypčių atstovų sutinka, kad žmogaus asmenybė susiformuoja dar vaikystėje. Yra manoma, kad šiam procesui pakanka pirmų ketverių gyvenimo metų. Žinoma, mes vystomės, keičiamės ir bręstame visą gyvenimą, tačiau kertiniai akmenys asmenybės raidai yra padedami vaikystėje.
2

Senieji vestuvių papročiaiparsisiųsti


Lapų skaičius: 11
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Santuokų formų kaita per šimtmečius. Daina. Žmonos vogimo tradicijos. Pagrindiniai vestuviniai papročiai – formavimasis. Mergvakaris. Santuokų apeigos. Nuotakos įvedimas i vyro namus. Lietuvos liaudies buities muziejus. Jaunųjų sutikimas. Jaunosios skrynia, kraitis, rūtų vainikėlis. Naujos sąvokos. Išvados. Naudota literatūra. Lietuvių vestuvių apeigos ir papročiai nuolat keitėsi. Apžvelgsime kaip šimtmečių eigoje keitėsi santuokų forma (nuo grupinės iki porinės, ir t.t.). Kaip šie pasikeitimai veikė naujų vestuvinių papročių kūrimąsi? Kokie prievartos elementai buvo naudojami II – I tūkst. pr. Kr.? Kaip papročiai atsispindi tautosakoje? Kas sudarė mokestį už nuotaką? Kaip toks mokestis buvo vadinamas? Maginė ir simbolinė prasmė vestuvių papročiuose. Santuokų formos per šimtmečius keitėsi. Iš tautosakos galima spręsti, kad Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, būta grupinių santuokų, kai tuokdavosi broliai su seserimis, pusseserės su pusbroliais. Grupinės šeimos užuomina yra vestuvinių apeigų marčios šokis, kur ją šokdina jaunojo broliai bei pusbroliai, o tik pats paskutinis – jaunasis. Tai ne kas kita, kaip giminaičių pretenzijų į jaunąją paprotinės teisės pėdsakas. Porinė šeima formavosi grupinės šeimos gelmėse. Vystantis kolektyvinei gamybai bei didėjant gyventojų skaičiui, keitėsi tradiciniai lytiniai santykiai. Moterys į juos ėmė žiūrėti kaip į jas žeminantį dalyką, todėl siekė skaistybės, teisės į laikiną ar nuolatinę santuoką su vienu vyru. Be to, jau tuo metu buvo pastebėta kraujomaišos kenksmingumas. Todėl pradėta drausti santuokas tarp kraujo giminaičių. Šalia motinos buvo pastatytas neabejotinai tikras tėvas. Tačiau po santuokos vyras privalėjo gyventi žmonos giminėje.
0

Skaitmeninių duomenų failų tvarkymasparsisiųsti


Lapų skaičius: 17
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Geodezinis matavimas prasideda lauke, matuojant pasirinkus objektą, t.y žemės sklypą. Pasirinkus matavimui skirtus prietaisus yra išmatuojamas pasirinkto žemės sklypo plotis, atstumas tarp objektų esančių žemės sklype, gauti aukščių skirtumai. Atsižvelgiant į prietaiso, matavimo ir matuotojo paklaidas yra skaičiuojami rezultatai. Gautus matavimo rezultatus perkeliame i programine įranga GeoMap, AutoCad, ArcGis ar kitą ir tvarkome duomenis. Darbo tikslas: atlikti skaitimeninių duonemų failų tvarkymų analizę. Išsiaiškinti ir išanalizuoti kokie yra failų tipai ir kaip jie tvarkomi. Kaip perkelti duomenis iš GPS imtuvo į kompiuterį. Darbo uždaviniai: Kaip perkelti duomenis iš GPS; Išsiaiškinti skaitmeninių duomenų sutrumpinimus; Išsiaiškinti InGIS modelius; Paaiškinti atributų aprašymo modelį; Paaiškinti Metaduomenų modelį; Išanalizuoti Geoduomenų pasikeitimus; Įvertinti vienodo tikslumo kampo matavimo rezultatų tikslumą; Įvertinti geografinės platumos nustatymo rezultatų tikslumą.
0

Socialinis darbas su neįgaliaisiais ir pagyvenusiaisparsisiųsti


Lapų skaičius: 10
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas.visuomenės požiūris į negalę. Visuomenės požiūrio į negalę kaita istorijos raidoje. Fizinės negalios samprata. Požiūris į neįgaliuosius lietuvoje.pagyvenę žmonės visuomenėje. Visuomenės požiūris į pagyvenusius žmones. Pagyvenę žmonės kaip socialinė atskirtis. Adaptacija ir integracija. Socialinis darbas su neįgaliais pagyvenusiais. Žmonėmis. Neįgalūs pagyvenę žmonės kaip socialinio darbo klientai. Išvados. Literatūros sąrašas. Nieko nėra amžino kaip, kad nieko nėra galingesnio už laiką. Jo tėkmės niekam nepavyko sustabdyti. Neveltui sakoma, jog laikas yra visagalis. Taigi nesustabdomai bėgant laikui sensta ir nyksta viskas kas rodos dar taip neseniai atrodė amžina. Neamžinos yra ir visuomenės. Visos, o ypač modernios visuomenės sensta. Tai priklauso nuo ginstamumo mažėjimo ir sveikatos apsaugos gerėjimo. Nors modernioje visuomenėje užtikrinama gera sveikatos priežiūra ir sveikatos apsauga, tačiau pagyvenusių žmonių skaičiaus didėjimas lydimas ligų ir negalios. Pasak Lietuvos Respublikos statistikos departamento duomenimis Lietuvoje daugėja pagyvenusių žmonių. Pagyvenusių, senyvo amžiaus žmonių sosialinė grupė sutapatinama su senatvės pensijos amžiaus žmonių grupe. Visuomenės senėjimo procesas sukelia daug ekonominių, socialinių, psichologinių problemų. Atsiranda dirbtinis pagyvenusių žmonių izoliavimas nuo aktyvios visuomenės dalies. Taipogi Lietuvos gyventojų požiūrį į pagyvenusius žmones vertinimą, galima sakyti, kad prieštaringus jausmus vyresnio amžiaus žmonėms papildo objektyvių žinių apie gyventojų senėjimo metus stoka, tiesiog gyventojų senėjimo proceso dramatizavimas. Tad šiame darbe noriu apžvelgti kaip vykdomas socialinis darbas su neįgaliais pagyvenusiais žmonėmis?
0

Sociofobijaparsisiųsti


Lapų skaičius: 25
Tipas: Prezentacija
Darbe esantys žodžiai: Nerimas yra normalus atsakas į stresą ar pavojų, tačiau kartais jis yra per stiprus ir trukdo kasdieninei veiklai, tampta problema. Vienas iš pagrindinių nerimo sutrikimų tipų yra fobiniai sutrikimai.  Fobija yra nepagrįsta kokių nors situacijų baimė. Tai gali būti gyvūnų (pvz.: šunų, vorų, gyvačių), kraujo, sužeidimų baimė, agorafobija – baimė peržengti namų ribas, būti minioje, keliauti viešuoju transportu, klaustrofobija – mažų patalpų baimė.
0

Soliariumaiparsisiųsti


Lapų skaičius: 15
Tipas: Prezentacija
Darbe esantys žodžiai: Supažindinti su odos tipais Pasekmėmis lankantis soliariumuose UV spinduliais UV spindulių sukeliamomis ligomis Odos tipai. Rekomenduojamas deginimosi laikas pagal odos tipus. Uv spinduliai. Teigiamas uv spindulių poveikis. Neigiamas uv spindulių poveikis. Pasekmės lankantis soliariumuose. Ligos sukeltos nesaikingai lankantis soliariume. Apsaugos būdai. Elgesio soliariume taisyklės. Kontroliniai klausimai.
0

Sporto medicinaparsisiųsti


Lapų skaičius: 80
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Sporto medicina ir jos organizavimas. Turinys ir uždaviniai. Sporto medicina lietuvoje. Tarptautinės sporto medicinos organizacijos. Sporto medicinos organizavimas ir tyrimų turinys. Sporto medicinos tyrimo metodai. Klinikiniai tyrimo metodai. Instrumentiniai tyrimo metodai. Laboratoriniai tyrimo metodai. Fukciniai mėginiai. Fizinio išsystymo tyrimas ir vertinimas. Fizinis išsivystymas – gyventojų sveikatos rodiklis. Antroposkopinis fizinio išsivystymo vertinimas. Laikysenos vertinimas ir bendroji kūno apžiūra. Pėdos formos vertinimas. Žmogaus konstitucijos tipo nustatymas. Antrometrija ir antropometriniai matavimai. Antropometriniai prietaisai ir matavimo taisyklės. Antropometriniai taškai ir išilginiai kūno matmenys. Kūno masės ir apimčių matavimas. Kūno skersmenų matavimas. Fiziometriniai matavimai. Papildomi fizinio išsivystymo tyrimo metodai. Kūno paviršiaus ploto matavimas. Kūno masės komponentų tyrimas ir vertinimas.kūno tankio matavimas. Sąnarių lankstumo vertinimas. Antropometrinių duomenų vertinimo metodai. Standartų metodas. Koreliacijos metodas. Indeksų metodas.
0

Paieška


bottom