top


Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Asmens teisių apsauga baudžiamajame proceseparsisiųsti


Lapų skaičius: 11
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Apie ką mes kalbėsime. Dvi kategorijos – subjektai ir dalyviai. Asmens teisiu apsaugos paskirtis. Įtariamojo ir kaltinamojo sąvoka. Įtariamasis. Kaltinamasis. Teisė į laisvę (žmogaus teisė). Suėmimo procedūra. Teismo nešališkumas. Proseco greitumas. Teisė būti išklausytam. Teisė atsisakyti duoti parodymus. Materialinė procesinė. Teisė į gynybą. Gynėjo veiklos principai. Kam reikalingas gynėjas? Teisė apklausti kaltinimo liudytojus. Apklausa.
0

Asmens teisių apsauga baudžiamajame procese 2parsisiųsti


Lapų skaičius: 13
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Asmens teisių apsaugos reikšmė baudžiamajame procese. Asmens teisių apsauga taikant laisvės apribojimo priemones. Nekaltumo prezumpcijos užtikrinimas baudžiamajame procese. Gynybos užtikrinimas baudžiamajame procese. Privataus gyvenimo apsaugos užtikrinimas baudžiamajame procese. Kitų asmenų teisių užtikrinimas baudžiamajame procese. Spręsti apie asmens teisių apsaugos reikšmę baudžiamajame procese galime iš to, kaip griežtai ir aiškiai lietuvos respublikos baudžiamojo proceso kodeksas (toliau bpk) reglamentuoja asmens teisių apsaugą, kai reikia taikyti laisvės apribojimo priemones, iš to, kaip kodekse užtikrinama ir garantuojama nekaltumo prezumpcija ir gynyba, įgyvendinama privataus gyvenimo apsauga bei kitų asmenų teisių užtikrinimas. Išnagrinėję iš eilės visas numatytas priemones ir suformuluotas taisykles, skirtas kiekvienai šių teisių užtikrinti, galime susidaryti aiškų vaizdą apie tai, kokia reikšmė teikiama asmens teisių apsaugai naujajame bpk. Labai svarbu tai, kad siekiant garantuoti kuo geresnę šių teisių apsaugą, daugelyje vietų naujasis bpk kuo artimiau atkartojo europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją.
0

Atleidimo įsakymasparsisiųsti


Lapų skaičius: 1
Tipas: Namų darbas
Darbe esantys žodžiai: UAB xxx. Kauno g. Įmonės kodas 1111. Įsakymas. Dėl atleidimo iš darbo. 2011 m. sausio 20 d. Nr. P. Kaunas. Atsižvelgdamas į Jono jonaičio 2011 m. sausio 11 d. Prašymą...
0

Atsakomosios priemonės tarptautinėje teisėjeparsisiųsti


Lapų skaičius: 21
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Tarptautinė teisė. Teisinių santykių ir jų reguliavimo tarptautinėje teisėje samprata. Atsakomybė tarptautinėje teisėje sąvoka ir subjektai. Atsakomosios priemonės tarptautinėje teisėje. Valstybės atsakomybės tarptautinėje teisėje pagrindas. Tarptautinių organizacijų atsakomybės tarptautinėje teisėje pagrindas ir sritis. Išvados. Literatūros sąrašas. Šiuolaikinėje tarptautinėje teisėje valstybių atsakomybės formos ir jų įgyvendinimo būdai yra labai įvairūs. Klasikines dvišales diplomatinės gynybos priemones, dvišales reparacijas ar individualias represalijas papildė sudėtingesnės priemonės ir procedūros. Europos ir Amerikos žmogaus teisių konvencijos suteikė nukentėjusiems asmenims galimybę patiems kreiptis į specialias žmogaus teisių institucijas, galinčias tiesiogiai priteisti žalos atlyginimą. Be to, ypač sunkių taikos, tautų apsisprendimo teisės, žmogaus teisių pažeidimų ir pan. atvejais tarptautinės institucijos gali nustatyti tarptautines sankcijas, apribojančias prekybą, susisiekimą ir t. t. su valstybe pažeidėja. Tokiose situacijose laikoma, kad pažeidimais kėsinamasi į daugelio valstybių interesus.
2

Atsakomybė teisėjeparsisiųsti


Lapų skaičius: 28
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Įžanga. Dėstomoji dalis. Teisinės atsakomybės rūšys. Administracinės atsakomybės samprata. Pagrindiniai administracinės atsakomybės bruožai. Baudžiamoji atsakomybė. Civilinė atsakomybė. Drausminė atsakomybė. Administracinės, baudžiamosios, civilinės ir drausminės atsakomybės palyginimai. Filosofijoje ir teisinėje literatūroje sąvoka “atsakomybė” vartojama dviem reikšmėmis: perspektyvine ir retrospektyvike. Žmogus yra laisvas pasirinkti savo elgesio variantą atsižvelgiant į nustatytas ribas. Šios ribos dorovėje yra gėris ir blogis, teisėje teisėtumas ir neteisėtumas. Administracinė atsakomybė yra teisinės atsakomybės rūšis. Kaip ir būtina teisinės atsakomybės rūšims, jai taip pat būdingi visi teisinės atsakomybės požymiai. Tačiau administracinė teisės atsakomybė turi tik jai būdingų specifinių bruožų. Administraciniai teisės pažeidimai yra teisės nustatytų ir visuotinai privalomų elgesio taisyklių, numatytų ATPK, (priešgaisrinės apsaugos,sanitarijos ir higienos, saugaus eismo, prekybos, transporto ir kt.) pažeidimai. Administracinės atsakomybės principai nusako pagrindinius administracinės atsakomybės tikslus,uždavinius bei funkcijas. Jų turinys nuolat papildomas atsižvelgiant į valstybės bei teisės vystymąsi. Sekantis principas yra atsakomybė tik už priešingą teisei veikimą ar neveikimą ir tik esant kaltei. Procesinių teisės normų laikymasis reiškia, kad administracinė atsakomybė turi būti taikoma įstatymų numatyta procesine tvarka. Taigi pagal šį administracinį teisingumo principą nuobaudos turi būti skiriamos atsižvelgiant į pažeidėją kaip asmenį, į jo šeimyninę bei materialinę padėtį, padaryto teisės pažeidimo visuomenei pavojingumo laipsnį ir kitas sunkinančias bei lengvinančias aplinkybes. Gali būti ir toks variantas, kai užuot skyrę teisės pažeidėjui administracines nuobaudas,jo bylos medžiagą dėl padaryto teisės pažeidimo gali perduoti visuomeninių organizacijų ar darbo kolektyvų,kuriuose jie dirba. Kalbant apie baudžiamosios atsakomybės pagrindimą yra naudojamos filosofinės pozicijos. T.y nusikalstamo elgesio priežastys. Taigi savo pobūdžiu baudžiamoji atsakomybė reiškia valstybės prievartos taikymą ir asmens, padariusio nusikaltimą, pasmerkimą. Valstybės įgaliotos institucijos įgyvendina baudžiamąją atsakomybę prievartos tvarka, neatsižvelgiant į norą asmens, padariusio nusikaltimą. Sekantis požymis parodo, kad veikos baudžiamumas atsiranda, tad, kai asmuo galėjo vykdyti teisėtus įstatymo reikalavimus, bet to nepadarė. Be to šiame straipsnyje nurodomas draudimas bausti už tą pačią veiką du kartus, bei teismo išimtinė teisė nubausti asmenį, kaltą nusikaltimo padarymu. Civilinę atsakomybę galima paaiškinti siaurąja bei plačiąja prasme. Drausminė atsakomybė yra taikoma darbo drausmei užtikrinti. Drausminė atsakomybė, kaip teisinės atsakomybės rūšis atsiranda drausmės pažeidimo pagrindu. Drausminių nuobaudų teikimus pareigūnams rengia tiesioginiai arba aukštesnieji vadovai. Teikimų nuobaudų skyrimo principus, būdus bei drausminių pražangų tyrimo tvarką, nuobaudų taikymo ir jų panaikinimo tvarką, taip pat vadovų teises šiais klausimais nustato Vidaus reikalų ministras. Civilinė atsakomybė yra taikoma pagal civilinio proceso teisės normas. Administracinei atsakomybei yra būdingas operatyvumas. Atsakomybės teisėtumas-tai “nenukrypstamas materialinių ir procesinių teisės normų laikymasis ,tikslus jų reikalavimų vykdymas. Atsakomybės viešumo principas remiasi tuo, kad jis reikalauja, jog kiekvienas kaltas asmens poelgis būtų viešai pasmerktas, paskelbiant visuomenei. Kalbant apie tai, už ką atsako, galime sakyti, jog asmuo patraukiamas baudžiamojon atsakomybėn, kai padaro veiką, kuri pagal valstybės įstatymus laikoma nusikaltimu. Civilinė atsakomybė sutarčių teisėje yra apibūdinama kaip pinigų suma, kurią turi sumokėti sutartį pažeidusi šalis kitai sutarties šaliai už padarytą žalą. Administracinė atsakomybė, baudžiamoji atsakomybė ir civilinė atsakomybė yra visos teisinės atsakomybės rūšys. Baudžiamoji atsakomybė taikoma pagal baudžiamojo proceso teisės normas. Šiame kursiniame buvo pateiktos teisinės atsakomybės rūšys (administracinė, baudžiamoji ir civilinė atsakomybė), apibūdinta jų taikymo tvarka, poveikio priemonės ir kiti bruožai, esant teisės pažeidimui.
5

Atstovas (SBPK ir NBPK analizė)parsisiųsti


Lapų skaičius: 5
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Atstovas. Naujajame kodekse atstovo institutas yra išskirtas į atskirą skirsnį “atstovavimas”, tuo tarpu senajame kodekse atstovo teisės ir pareigos nėra išskirtos atskirame skirsnyje. Tiek senajame, tiek ir naujajame kodeksuose atstovai išskiriami į dvi grupes. Nbpk pirmajai grupei priskiriami atstovai pagal įstatymą, antrajai – įgaliotieji atstovai. Sbpk įgaliotieji atstovai buvo vadinami sutartiniais atstovais. Atstovas pagal įstatymą. Naujajame kodekse teigiama, kad įtariamojo, kaltinamojo, nuteistojo arba nukentėjusiojo atstovai pagal įstatymą atstovauja nepilnamečius bei neveiksnius proceso dalyvius, dalyvauja procese, bei gina jų interesus. Atstovas pagal įstatymą paprastai dalyvauja procese kartu su asmeniu, kuriam atstovauja.
0

Atstovayvmas ir ginybaparsisiųsti


Lapų skaičius: 8
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Advokato kalbos baudž. Byloje teisinė argumentacija. Advokato darbo sfera. Advokato veiklos principai. Advokato profesinės veiklos laisvė ir šios laisvės realizavimo aspektai baudž. Ir civ. Bylose. Asmens pripažinimas advokatu pgl adv. Įst. F. Asmens pripažinimo advokatu įrašymas į praktikuojančių advokatų sąrašą ir išbraukimas iš jo. Teisė verstis advokato veikla. Advokato darbo apmokėjimas ir šio apmokėjimo tvarka. Advokato drausminė atsakomybė. Advokato teisės ir garantijos. Advokato etikos bendrieji reikalavimai. Advokato etikos reikalavimai dėl santykių su kolegomis, proceso šalimis, liudytojais ir ekspertais. Draudimai advokato veikloje. Advokatų tarpusavio santykių reglamentavimas advokatų etikos kodekse. Advokato susitarimas dėl teisinės pagalbos. Advokato pozicija baudžiamojoje byloje ir jos pagrindas. Advokato ginamoji kalba. Būtinas gynėjo dalyvavimas. Advokato dalyvavimas baudžiamajame procese tikslai. Advokato uždaviniai ir veikla ikiteisminiame tyrime, jo teisės ir pareigos. Advokato įgaliojimų apimtis civilinėje byloje ir jų įforminimas. Gynyba baudžiamojoje byloje pirmos instancijos teisme. Gynyba baudžiamojoje byloje apeliaciniame procese. Gynyba baudžiamojoje byloje kasaciniame procese. Es valstybių narių teisininko, advokatūros įstatymu numatyta teisė verstis advokato praktika lr.
0

Augalų veislių teisinė apsaugaparsisiųsti


Lapų skaičius: 17
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Augalu veislių teisinę apsaugą. Reikalavimai naujai augalo veislei. Naujumo kriterijus. Išskirtinumo kriterijus. Vienodumo kriterijus. Stabilumo kriterijus. Paraiškos ir joms keliami reikalavimai. Licencinė sutartis. Selekcininku ar jų įgaliotu atstovų, teisiu ginimas. Lietuvos valstybinis augalų veislių tyrimo centras. Išvados. Literatūros sąrašas. Dabar, kai gyvename informacijos amžiuje, intelektinė nuosavybė įgauna vis didesnę reikšmę. Intelektinės nuosavybės apsaugos poreikis auga, informacija tampa ekonominio stabilumo bei plėtros pagrindu. Besikeičianti tarptautinė ekonominė bei socialinė padėtis, bei poreikis kuo efektyviau ginti Intelektinės nuosavybės objektus, įtakoja naujų tarptautinių teisės aktų, reglamentuojančių intelektinę nuosavybę, atsiradimą ir senų papildymą. Įvertinęs augančią Augalų veislių teisinės apsaugos svarbą tiek pasauliniu, tiek nacionaliniu mastu bei matydamas atsainų visuomenės požiūrį į pastarąjį nuosavybės institutą, manau jog ši tema iš ties aktuali. Be mokslinės literatūros darbe naudojamos tarptautinės, bei nacionalinės intelektinę nuosavybę reguliuojančios teisės normos. Darbo tikslas yra išanalizuoti aprašyti, augalų veislių teisinė apsauga, Lietuvoje ir užsienyje. Rengdamas darbą, naudojau aprašomąjį metodą. Tikslui pasiekti keliami tokie uždaviniai: 1.Aptarti, kokios teises normos, saugo augalų veislių teisinę apsaugą; 2.Aptarti, kokie reikalavimai keliami naujai augalo veislei; 3.Išsiaiškinti, kokie reikalavimai norint paduoti paraiška Lietuvoje ir Tarptautinę augalų naujų veislių apsaugos sąjungos narei; 4.Aptarti, selekcininku teisinė apsauga; 5.Aptarti , Lietuvos valstybinį augalų veislių tyrimo centrą;
0

Bankroto procedūrų teisinis reguliavimasparsisiųsti


Lapų skaičius: 42
Tipas: Diplominis
Darbe esantys žodžiai: Žmonių bankrotas, kas tai?. Užsienio patirtis. Padėtis Lietuvoje. Bankrotai Lietuvoje. Neatsiskaitymas su darbuotojais. Bankroto procedūrų teisinis reguliavimas lietuvos respublikoje. Senojo ir naujojo Bankroto įstatymų panašumai ir skirtumai. Bankroto procedūros. Bankroto procedūrų iniciatoriai. Bankroto bylos iškėlimo prielaidos ir tikslai. Teismo vaidmuo. Profesija- įmonių administratorius. Bankroto bylos iškėlimo pasekmės. Darbuotojų padėtis. Kreditorių atsakomybė. Gelbėti bankrutuojančiа įmonę ar teisingai padalyti jos turtа?. Bankrutuojančios įmonės sanavimas. Ankstesnio verslo apimčių fiksavimas esamame lygyje mažinant personalo skaičių ir naudojamą turtą. Naujo verslo įsisavinimas, kai senasis nebeturi perspektyvų. Bankrutuojančios įmonės prijungimas prie normaliai veikiančios. Ištekliai. Komanda. Likvidavimas. Taikos sutartis. Išvados. Literatūra. Priedai. Bankrutuojančių įmonių pasiskirstymas Lietuvoje. įmonių, apie kurių nemokumа paskelbta viešai, pasiskirstymas Lietuvoje. Bankroto administratorių pasiskirstymas Lietuvos teritorijoje. Viešų varžytynių protokolas (pavyzdys). Viešų varžytynių aktas (pavyzdys). Įvadas. Įmonių bankrotas. Kas tai?. Užsienio patirtis. Padėtis Lietuvoje. Bankrotai Lietuvoje. Neatsiskaitymas su darbuotojais. Bankroto procedūrų teisinis reguliavimas Lietuvos Respublikoje. Senojo ir naujojo Bankroto įstatymų panašumai ir skirtumai. Bankroto procedūros. Bankroto procedūrų iniciatoriai. Bankroto bylos iškėlimo prielaidos ir tikslai. Teismo vaidmuo. Profesija - įmonių administratorius. Bankroto bylos iškėlimo pasekmės. Darbuotojų padėtis. Kreditorių atsakomybė. Gelbėti bankrutuojančiа įmonę ar teisingai padalyti jos turtа?. Bankrutuojančios įmonės sanavimas. Ankstesnio verslo apimčių fiksavimas esamame lygyje mažinant personalo skaičių ir naudojamą turtą. Naujo verslo įsisavinimas, kai senasis nebeturi perspektyvų. Bankrutuojančios įmonės prijungimas prie normaliai veikiančios. Ištekliai. Komanda. Likvidavimas. Taikos sutartis. Išvados. Literatūra. Priedai. Bankrutuojančių įmonių pasiskirstymas Lietuvoje. Įmonių, apie kurių nemokumа paskelbta viešai, pasiskirstymas Lietuvoje. Bankroto administratorių pasiskirstymas Lietuvos teritorijoje. Viešų varžytynių protokolas (pavyzdys). Viešų varžytynių aktas (pavyzdys). Pasukę rinkos ekonomikos keliu, mes neišvengiamai turėjome daryti ir darėme daugybę klaidų, nes tai naujas, nežinomas, pilnas pavojingų netikėtumų kelias…. Tai beveik amžinos temos, o šiandien, jau daugiau kaip pusantrų metų galiojant Bankroto įstatymui, norėtųsi pakalbėti, kas dar laukia mūsų verslo įmonių, jų darbuotojų: įveikta krizė, sotus gyvenimas, ar ūkio katastrofa- juk tokių nuomonių irgi tenka girdėti. žinoma, būtų neteisinga tvirtinti, kad gerokai pailgėjusiame Bankroto įstatyme viskas blogai. Anaiptol, tačiau atsirado ir gana pavojingų dalykų, anot ekspertų,- liudijančių, jog įstatymų autoriai ir leidėjai nevisiškai įvertino svarbiа ir sudėtingа rinkos ekonomikos bankroto funkcijа. Tai nėra paprasta teisinė bei finansinė procedūra, kaip neretai bandoma aiškinti, bet svarbus ūkio valdymo, jo efektyvumo didinimo svertas. Tai savotiškas baubas, kuris turi būti pakankamai realus, kad priverstų geriau dirbti verslininkus, administratorius ir kitus įmonių darbuotojus, tačiau ne per daug žiaurus, kad didesnei ūkio subjektų daliai leistų išgyventi. Bankroto mechanizmas- tai lazda tėvo, o ne bandito rankose. Lietuvoje įsigaliojo naujasis įmonių bankroto įstatymas. Merdinti, beviltiškai apleista įmonė tikrai trukdo gerai veikiančioms ir jа reikia pašalinti nuo verslo vieškelio- taip be jokių sentimentų daroma normalios ekonomikos šalyse, bet mes, deja, tokia valstybe dar netapome. Rinkos ekonomikos sаlygomis pirmiausia išliks tos įmonės, kurioms pavyks pritraukti užsienio kapitalа ir kurių vadovai patys kels savo kvalifikacijа bei jautriai reaguos į rinkoje vykstančius struktūrinius pokyčius.
10

Baudziako spec dalies konspektasparsisiųsti


Lapų skaičius: 60
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: 99 genocidas. 100 tarptautinės teisės draudžiamas elgesys su žmonėmis. Karo nusikaltimų samprata ir sistema. 102 okupuotos valstybės civilių trėmimas ar okupavusios valstybės civilių gyventojų perkėlimas. Tas, kas karo, tarptautinio ginkluoto konflikto metu arba okupacijos ar aneksijos sąlygomis. 103 straipsnis. Tarptautinės humanitarinės teisės saugomų asmenų žalojimas, kankinimas ar kitoks nežmoniškas elgesys su jais. 104 straipsnis. Tarptautinės humanitarinės teisės normų dėl civilių ir jų turto apsaugos karo metu pažeidimas. 107 straipsnis. Vilkinimas repatrijuoti karo belaisvius.
0

Paieška


bottom