top


Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Baudžiamąją atsakomybę šalinančios aplinkybėsparsisiųsti


Lapų skaičius: 5
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Uzduotys egzui gali buti: butinoji gintis reikalingumas ir sulaikymas. Veikos pavojingumas. Aktyviai gintis darant kitam asmeniui zala. Butinoji gintis naudotina tik nuo pavojingo kėsinimosi. Pareigunu veiksmus ypatingai teisėtus policijos pareigunu vieksmus. Negalima taip pat naudoti esant izeidinjimui. Muštynės. Būtinoji gintis naudotina tik nuo realaus kėsinimosi. Objektyviai egzistuoja tikrovėje. Aplinkybes leido manyti jog prasideda ar jau prasidejo pawojingas kesinimasis. Ribu perzengimas. Būtinoji gintis naudotina tik nuo akivaizdaus kėsinimosi(pradzia ir pabaiga). Ir ar galima ruoštis būtinajai ginčiai. Neturi būti peržengtos būtinosio ginties ribos. Pirmoji susijusi su situacija, kuriai esant atsiranda būtinasis reikalingumas. Antroje sąlygoje reikalaujama, kad pavojus būtų realus o ne tariamas(nebūtų įsivaizduojamas). Pavojus turi būti akivaizdus. Ketvirtoji sąlyga reikalauja kad kilusį pavojų būtų galima pašalinti darant žalą pavojaus šaltiniui arba nekėlusiems pavojaus nekaltam aasmeniui ar vertybei. Padaryta žala turi būti mažesnė už tą, kurios siekta išvengti. Samprata. Weikos turincios nusikalstamos veikos pozymiu, bet priskiriamos prie nenusikalstamu, sudaro atskira baudziamosios teises institute wadinama baudziamaja atsakomybe salinnancios aplinkybe BK 5 skyrius. Veikos priskyrimas prie nenusikaltamos veikos pagrindas yra tai kad padarytai veikai nebudingas vienas is nusikaltimo pozymiu tai yra veikos pavojingumas. Tokiais atvejai s baudziamasis procesas nutarukiamas nes veika neturi nusikaltimo sudeties pozymiu. (BPK nepadaryta veikla, turinti nusikalstamos veikos pozymiu). Butinoji gintis. Ar visada gali pasinaudoti sia teise? Teise aktyviai gintis darant kitam asmeniui zala butinoji gintis. (itvirtinta BK 28 straipsnyje), Nesiejama su galimybe jos iswengti. Asmuo gali pasirinkti aktyvia gynyba, niekas negali jo apkaltinti, kad begdamas, kreipdamasis I kitus asmenis ir t.t. Galejo to...
0

Baudžiamasis procesasparsisiųsti


Lapų skaičius: 48
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: BP esmė ir uždaviniai. Bp sąvoka ir uždaviniai, bp stadijos.. Bp teisė.. Bp santykis su kitomis teisės šakomis.. Bp mokslas. Bpt raida lietuvoje.. Baudžiamojo proceso įstatymo esmė ir reikšmė. Galiojantys bp įstatymai /pagal jasaitį – šaltiniai/. Pagal jasaitį:. Bp normos. Bp įstatymų galiojimas laiko, erdvės ir asmenų atžvilgiu.. Bp principų sąvoka ir reikšmė. Bp principų sistema. Atskirų bp principų turinys. Prokuroras. Prokurorų, tardytojų ir kvotos įstaigų sąveika.. Įrodinėjimo, įrodymų teisės ir įrodymų teorijos sąvokos. Įrodinėjimo dalykas ir ribos. Įrodymų klasifikavimas. Liudytojo parodymai. X tema. Nuosprendžio vykdymas. Nuosprendžio vykdymo sąvoka, esmė ir reikšmė. Xv tema. Bylų procesas kasacinės instancijos teisme. Bylų proceso kasacinės instancijos teisme esmė ir reikšmė. Bp. Bp uždaviniai. Bp stadijos. 6 įprastinės stadijos. Baudžiamosios bylos iškėlimo. Parengtinio tyrimo. Atidavimo teismui. Teisminio nagrinėjimo. Apeliacinio proceso stadija. Nuosprendžio vykdymo. Procesiniai santykiai. Procesinė forma. Procesinės garantijos. Procesinės funkcijos. Bp normos. Bp įstatymas. Bp principai. Žinoti:. Teisėjas negali nagrinėti baudžiamosios bylos bet kurioje proceso stadijoje, jeigu. Neleistinumas teisėjui pakartotinai nagrinėti tą pačią bylą. Teisėjo nušalinimas. Nušalinimas prokuroro. Nušalinimas tardytojo ir kvotėjo. Civilinis ieškovas. Civilinis atsakovas. Įrodinėjimas. Įrodymų teisė. Įrodymų teorija. Nusikaltimo įvykis. Kaltinamojo kaltumas nusikaltimo padarymu. Aplinkybės, turinčios įtakos kaltinamojo atsakomybės laipsniui ir pobūdžiui. Nusikaltimu padarytos ža1os pobūdis ir dydis. Nepilnamečių amžius. Gyvenimo ir auklėjimo sąlygos. Suaugusių kurstytojų ir kitokių bendrininkų buvimas. Įrodinėjimo ribos. Įrodymų rūšių. Teises bei pareigas. 175-180. Prokuroras. Tardytojas prokuroro sutikimu. Nuosprendžio vykdymas. Nuosprendžio. Tris dienas. Nutarties. Privalomumas. Subjektai. Teismai. Prokuroras. 5 dienas. Dvidešimt dienų. Penkias dienas. Tris dienas. Per septynias dienas. Bylų procesas kasacinės instancijos teisme.
10

Baudžiamasis procesas 2parsisiųsti


Lapų skaičius: 34
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Ikiteisminis tyrimas. Ikiteisminio tyrimo samprata ir uždaviniai. Ikiteisminio tyrimo procesinės prielaidos. Ikiteisminio tyrimo subjektai. Prokuroras. Ikiteisminio tyrimo pareigūnai. Ikiteisminio tyrimo teisėjas. Ikiteisminio tyrimo viet ikiteisminio tyrimo pradži apklaus liudytojo ir nukentėjusiojo apklaus įtariamojo apklaus ikiteisminio tyrimo teisėjo atliekama apklaus nepilnamečių apklausos ypatumai. Parodymų patikrinimo veiksmai. Objektų tyrimas ir apžiūr ekspertizė, jos skyrimas. Proceso veiksmų, liudytojams ir nukentėjusiesiems, kuriems taikomas anonimiškumas, ypatumai. Procesinių prievartos priemonių taikymas ikiteisminio tyrimo metu. Ikiteisminio tyrimo užbaigimas. Ikiteisminio tyrimo nutraukimas. 2004-10- ikiteisminio tyrimo nutraukimo tvark ikiteisminio tyrimo užbaigimas perduodant bylą į instancijos teismą. Kaltinamojo akto turinys. Kaltinamojo akto reikšmė. Kaltinamojo akto perdavimas teismui. X. Bylų proceso instancijos teisme samprata ir reikšmė. Bylų proceso pirmosios instancijos teisme sąvok pagal įstatymą sudaromo teismo principas. Teismingumo sąvoka ir rūšys. Kaltinamojo paskutinis žodis. Nuosprendžio priėmimas ir paskelbimas. Nuosprendžio samprata ir reikšmė. Nuosprendžio priėmimo tvarka ir sąlygos. Nuosprendžių rūšys. Rezoliucij bylų sprendimo proceso apeliacinės instancijos teisme samprata ir reikšmė. Apeliacinio skundo padavimo tvarka, terminai, turinys. Apeliacinio skundo turinys. Proceso veiksmai gavus apeliacinį skundą. Nutarčių, apskundimo apeliacine tvarka ypatumai. Bylos nagrinėjimas apeliacinės instancijos teisme. Asmenys, dalyvaujantys bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme. Bylos parengimas nagrinėti apeliacinės instancijos teismo posėdyje. Pranešimas ir dokumentų perskaitymas. Įrodymų tyrimas. Baigiamosios kalbos ir paskutinis žodis. Nuosprendžio ar nutarties priėmimas. Apeliacinės instancijos teismo nuosprendis arba nutartis. Nutartys. Xvi. Nuosprendžio ar nutarties vykdymas. Xvii. Kasacij skundų padavimo tvarka, terminai, turinys. Bylos parengimas nagrinėti kasacinės instancijos teismo posėdyje. Bylos nagrinėjimas kasacinės instancijos teisme. Sprendimai. Xviii. Bylų supaprastintas procesas. Supaprastinto proceso samprat baudžiamojo įsakymo priėmimo procesas. Teismo baudžiamojo įsakymo priėmimo teisinės pasekmės. Pagreitintas procesas. Xix. Ypatumai tiriant ir nagrinėjant atskirų kategorijų bylas. Bylų, dėl juridinių asmenų padarytų nusikalstamų veikų procesas. Baudžiamųjų medicinos priemonių skyrimas. Privataus kaltinimo procesas. Bylų procesas kaltinamajam nedalyvaujant. Xx. Žemesniųjų teismų nutarčių apskundimas aukštesniajam teismui. Xxi. Proceso atnaujinimas. Atnaujinimas dėl netinkamo baudžiamojo įstatymo pritaikymo. Atnaujinimas dėl jt žmogaus teisių komiteto ar ežtt sprendimų. Dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių.
0

Baudžiamasis procesas 3parsisiųsti


Lapų skaičius: 32
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Baudžiamojo proceso esmė, uždaviniai, principai. Baudžiamojo proceso dalyviai. Baudžiamajame procese svarbiausi - pirmosios grupės proceso dalyviai. Tardymo organo padalinio viršininkas” reiškia generalinės prokuratūros prie lietuvos aukščiausiojo teismo tardymo departamento vyriausiąjį prokurorą, jo pavaduotoją, departamento skyriaus vyriausiąjį prokurorą, jo pavaduotoją, apygardos prokuratūros tardymo valdybos vyriausiąjį prokurorą, jo pavaduotoją, valdybos skyriaus vyriausiąjį prokurorą, jo pavaduotoją, apylinkės prokuratūros tardymo skyriaus vyriausiąjį prokurorą, jo pavaduotoją, tardymo departamento prie lietuvos respublikos vidaus reikalų ministerijos direktorių ir jo pavaduotojus bei skyrių viršininkus, tardymo valdybų, skyrių ir poskyrių prie policijos komisariatų viršininkus ir jų pavaduotojus, taip pat specialiųjų tyrimų tarnybos, valstybės sienos apsaugos tarnybos tardymo padalinių viršininkus ir jų pavaduotojus, veikiančius pagal savo kompetenciją. Kvotos organai. Grupė proceso dalyvių. Asmenys, turintys tam tikras teises ir pareigas. Terminai. Samprata. Bp terminų rūšys. Terminų skaičiavimas. Procesiniai dokumentai. Kardomosios priemonės. Samprata, rūšys. Parengtinis tyrimas ( stadija). Kvota. Įrodinėjimas ir įrodymai. Įrodymų teorijos samprata. Metodai. Įrodymų teorija kitų mokslų sistemoje. Įrodinėjimo dalykas ir ribos. Įrodymų sąvoka. Liečiamumas ir leistinumas. Įrodymų klasifikavimas. Įrodinėjimo procesas. Įrodymų rinkimas ir patikrinimas. Kiti įrodymų rinkimo būdai. Bp stadija. Į 3 grupes. Procesinis terminas. 3 grupės doc. Įrodinėjimo dalyko struktūrą sudaro. Leistinumas. Liečiamumas. Bp principai. Įrodinėjimo procesas.
10

Baudžiamasis procesas 4parsisiųsti


Lapų skaičius: 3
Tipas: Špera
Darbe esantys žodžiai: Namų areštas. Nukentėjusysis. Nukentėjusiojo teisės. Nukentėjusiojo pareigos. Baudžiamojo proceso mokslas. Tarpt. Sutartys. Įrodymai. Liečiamumo. Leistinumo. Įrodymų teorija ir įrodymų teisė. Įrodinėjimo samprata ir įrodinėjimo tikslas. Duomenų pateikimas, rinkimas. Įrodinėjimo dalykas ir ribos. 4 elementai. Įrodinėjimo ribos. Įrodymų vertinimas. Įrodymų klasifikavimas ir rūšys. ) pagal info atspindėjimo būdą. Pagal info šaltinio pirmumą. Pagal santykį su įrodinėjamomis bylos aplinkybėmis. Pagal įrodymų santykį su kaltinimo versija. Įrodymų rūšys. 1). Teisingumą vykdo tik t. Bp paskirtis. Civilinio ieškinio išsprendimas. Procesinės prievartos priemonės. Sąvoka ir sistema. Pagrindinis kardomosios priemonės tikslas. Kitų p prievartos priemonių paskirtis. Kp. Sąvoka ir tikslai. Bp subjektai. Subjektų samprata ir sistema. Bp teisės ir bt santykis. Proporcingumas. Būtinas gynėjo dalyvavimas. Kaip liudytojas negali būti apklausiamas. Užstatas. Bp stadijos. Kaltinamasis. Kaltinamojo teisės. Pareigos. Įrodymų teorija ir įrodymų teisė. Teisė į gynybą. Rašytinis pasižadėjimas neišvykti. P viešumo p-as. Įtariamasis. Įtariamojo teisės. Įtariamojo pareigos. Žalos atlyginimo būdai savanoriškas žalos atlyginimas. Daiktų ir vertybių grąžinimas. Civilinis ieškinys baudžiamajame procese. Suėmimas. Suėmimo sąlygos. Suėmimo skyrimo tvarka. Terminai. Pratęsimas.
0

Baudžiamoji teisė bendra dalis 1parsisiųsti


Lapų skaičius: 28
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Baudžiamosios teisės sąvoka, funkcijos, sistema. Baudžiamosios teisės mokslas. Baudžiamoji teisė subjektyvine prasme (ius puniendi). Baudžiamoji teisė objektyvine prasme (ius poenala). Baudžiamosios teisės atsiradimas ir raida įvairiais valstybės vystymosi etapais. Baudžiamoji teisė teisinėje valstybėje. Baudžiamosios teisės dalykas. Baudžiamieji teisiniai santykiai, metodai. Baudžiamieji teisiniai santykiai. Pagrindinės baudžiamosios teisės sąvokos: nusikaltimas ir bausmė. Baudžiamosios teisės funkcijos. BT šaltiniai. Baudžiamosios politikos pagrindai. Baudžiamoji atsakomybė ir jos pagrindai. Baudžiamosios atsakomybės esmė. Atsakomybė ir bausmė. Filosofiniai baudžiamosios atsakomybės aspektai. Lietuvos baudžiamosios teisės šaltiniai. Baudžiamasis įstatymas ir jo galiojimo ribos. Baudžiamųjų įstatymų sandara. Baudžiamosios teisės normos struktūra. Baudžiamųjų įstatymų aiškinimas. Prieglobsčio suteikimas. Nusikaltimas ir nusikalstamumas. Kaltė kaip nusikaltimo požymis. Nusikaltimo sudėtis. Nusikaltimo sudėties požymio sąvoka, jų rūšys. Nusikaltimo sudėties nustatymo klaida. Objektyvūs nusikaltimo sudėties požymiai. Nusikaltimo objektą apibūdinantys požymiai. Nusikalstamos veikos požymiai. Subjektyvūs nusikaltimo sudėties požymiai. Nusikaltimo subjektas. Kaltė ir su ja susiję klausimai. Neatsargi kaltė. Neatsargumo požymiai. Neatsargios kaltės rūšys baudžiamajame įstatyme ir baudžiamosios teisės teorijoje. Neatsargumas ir pasekmių kvalifikuoti deliktai. Baigtinis nusikaltimas. Atskirų nusikaltimo rūšių baigtumo momentas. Baudžiamosios atsakomybės už parengtinę veiklą pagrindai ir ribos. Aplinkybės, į kurias teismas atsižvelgia skirdamas bausmę už parengtinę nusikalstamą veiklą. Bendrininkavimas padarant nusikaltimą. Bendrininkų rūšys. Prisidėjimo prie nusikaltimo sąvoka, prisidėjimo skirtingumas nuo bendrininkavimo, prisidėjimo rūšys. Baudžiamąją atsakomybę šalinančios aplinkybės. Būtinoji gintis. Būtinosios ginties teisėtumo sąlygos, apibūdinančios kėsinimąsi ir gynybą. Tariamoji būtinoji gintis. Būtinosios ginties provokacija. Būtinosios ginties viršijimas. Atsakomybė už veikas peržengiant būtinosios ginties ribas. Profesinė ir ūkinė rizika. Įsakymo vykdymo reikšmė sprendžiant baudžiamosios atsakomybės klausimus. Nusikaltimų daugetas. Nusikaltimo daugeto sąvoka. Nusikaltimo daugeto rūšys. Pakartotinumas. Recidyvas, jo rūšys ir apibūdinimas. Bausmių sistema ir rūšys. Bausmių rūšys.
8

Baudžiamoji teisė bendra dalis 2parsisiųsti


Lapų skaičius: 44
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Baudžiamosios teisės sąvoka, funkcijos, sistema. Baudžiamoji teisė. Baudžiamosios teisės uždaviniai:. Baudžiamoji teisė subjektyvine prasme. Baudžiamoji teisė objektyvine prasme. Baudžiamosios teisės dalykas. Baudžiamieji teisiniai santykiai. Nusikalstama veika kaip teisinis reiškinys yra susijusi su dviem labai svarbiais momentais. Atrankinis baudžiamosios teisės reguliuojamų santykių pobūdis. Baudžiamoji teisė teisės sistemoje. Baudžiamosios teisės funkcijos. Visuomenėje pripažintų teisinių gėrybių apsauga. Baudžiamosios teisės sistema. Baudžiamosios teisės mokslas. Baudžiamosios teisės šaltiniai. Baudžiamieji įstatymai. Tarptautinės sutartys. Monistinis. Dualistiniai. Šaltiniais gali būti tiktai įstatymo lygmens aktai. Baudžiamoji politika. Baudžiamąją politiką. Baudžiamosios politikos turinys ir plėtotė įvairiais Lietuvos valstybės raidos laikotarpiais. Baudžiamoji atsakomybė ir jos pagrindai. Baudžiamasis įstatymas ir jo galiojimo ribos. Straipsnio sankcija. Baudžiamųjų įstatymų galiojimas erdvėje. Teritorinis principas. Pilietybės principas. Realinis principas. Baudžiamųjų įstatymų galiojimas laike. Baudžiamųjų įstatymų aiškinimas. Analogija ir spragų problema. Asmenų, padariusių nusikaltimus išdavimas. Nusikaltimas ir nusikalstamumas. Nusikalstamų veikų klasifikavimas pagal pavojingumo laipsnį ir pobūdį. Nusikaltimas ir nusikaltimo sudėtis. Objektyvieji nusikaltimo sudėties požymiai. Subjektyvieji nusikaltimo sudėties požymiai. Nusikaltimo subjektas. Subjektyvioji pusė. Tyčia. Neatsargumas. Mišri kaltė. Kazusas. Klaid. Aplinkybes, pašalinančias veikos pavojingumą. Pateisinama profesinė ar ūkinė rizika. Tyčinio nusikaltimo padarymo stadijos. Savanoriškas atsisakymas pabaigti nusikalstamą veiką. Aktyvioji atgaila. Bendrininkavimas padarant nusikaltimą. Bendrininkų rūšys. Padėjėju. Prisidėjimas prie nusikalstamos veikos. Nusikaltimų daugėtas. Recidyvas. Pagal veikos pobūdį.
7

Baudžiamoji teisė bendroji dalisparsisiųsti


Lapų skaičius: 31
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Baudžiamoji politika. Baudžiamosios politikos sąvoka ir reikšmė. Kam reikšmė?. BT dalykas, metodas, samprata. Baudžiamosios teisės funkcijos. Baudžiamųjų įstatymų paskirtis. Baudžiamosios teisės sistema. BT šaltiniai. Baudžiamosios teisės šaltiniai. Baudžiamojo įstatymo vidinė sandara, galiojimas laike, erdvėje, jo aiškinimas. Dispozicijos samprata ir rūšys. Sankcijos samprata ir rūšys. Baudžiamojo įstatymo aiškinimo būdai ir rūšys. Baudžiamojo įstatymo galiojimas laike. Baudžiamųjų įstatymų galiojimo laike principai. Baudžiamojo įstatymo galiojimo erdvėje principai. Nusikaltimas. Nusikaltimo sąvoka ir požymiai. Nusikaltimas. Jo sąvoka. Klasifikavimas. Nusikaltimų klasifikavimas. Nusikaltimas ir kiti teisės pažeidimai. Nusikaltimo sudėtis. Nusikaltimo objektas, dalykas. Nusikaltimo objektas ir dalykas. Nusikaltimo objektas ir dalykas, jų reikšmė. Nusikaltimo objektas ir dalykas, jų tarpusavio ryšys. Objektyvioji nusikaltimo pusė. Veika ir jos požymiai. Neveikimo sąvoka, ypatybės. Nusikalstamos pasekmės, jų klasifikavimas ir reikšmė. Nusikaltimo pasekmės, samprata ir reikšmė. Nusikaltimo pasekmes, rūšys, reikšmė. Priežastinis ryšys. Priežastinis ryšys, sąvoka, rūšys, reikšmė. Priežastinis ryšys, ir jo rūšys. Priežastinis ryšys, jo rūšys ir reikšmė. Nusikaltimo padarymo vieta. Nusikaltimo subjektas. Subjektas. Nusikaltimo subjekto požymiai. Nusikaltimo subjekto amžius. Nepakaltinamumas, kriterijai ir reikšmė. Neveiksnumo ypatybės. Riboto pakaltinamumo problema. Specialus nusikaltimo subjektas. Specialusis subjektas, jo požymiai. Subjektyvinė nusikaltimo pusė. Tiesioginė ir netiesioginė tyčia. Tyčia, nenumatyta įstatyme, jos rūšys ir reikšmė. Tyčios rūšys, nenumatytos įstatyme, reikšmė. Nusikalstamo pasitikėjimo esmė. Nusiskalstamo nerūpestingumo esmė. Netiesioginės tyčios ir nusikalstamo pasitikėjimo atsiejimas (skirtumai). Netiesiogines tyčios ir nusikalstamo nerūpestingumo atskyrimas. Mišrios kaltės problema. Tikslas ir motyvas. Nusikaltimo motyvas ir tikslas, jų reikšmė. Tyčinio nusikaltimo padarymo stadijos. Rengimosi nusikaltimui turinys ir esmė. Rengimosi stadija, jos ypatybės ir reikšmė. Rengimosi stadija ir jos reikšmė. Tyčinio nusikaltimo stadijos ir reikšmė. Nusikaltimo stadijos. Pasikėsinimo stadija, jos rūšys, reikšmė. Pasikėsinimo stadija: sąvoka, rūšys, reikšmė. Aplinkybės šalinančios baudžiamąją atsakomybę. Aplinkybės šalinančios priešingumą ir pavojingumą teisei. Mokymas apie būtinąją gintį. Būtinosios ginties kėsinimosi sąlygos. Kėsinimosi sąlygos būtinojoje gintyje (Kėsinimosi sąlygos). Kėsinimosi sąlygos būtinosios ginties atveju. Gynybos teisėtumo sąlygos būtinosios ginties atveju. Būtinosios ginties ribų peržengimas. Būtinosios ginties peržengimo ribos. Būtinosios ginties ribų peržengimo ypatybės. Nusikaltėlio sulaikymo teisiniai pagrindai. Nusikaltėlio sulaikymo teisėtumo sąlygos. Būtinojo reikalingumo teisėtumo sąlygos. Įsakymo vykdymas. Įsakymo vykdymo teisėtumo sąlygos. Teisėto įsakymo sąlygos. Įsakymo teisėtumas. Bendrininkavimas padarant nusikaltimą. Bendrininkavimas nusikaltime. Bendrininkavimo samprata ir požymiai. Bendrininkų rūšys. Bendrininkų atsakomybės specifika. Bendrininkų rūšys ir jų atsakomybės ypatumai. Bendrininkavimo formos ir sąvoka. Bendrininkavimo rūšys, formos ir jų reikšmė. Prisidėjimo prie nusikaltimo sąvoka ir rūšys.
5

Baudžiamoji teisė bendroji dalis 10parsisiųsti


Lapų skaičius: 41
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Nusikaltimai asmens privataus gyvenimo neliečiamumui. Neteisėtas asmens būsto neliečiamumo pažeidimas. Neteisėtas susirašinėjimo, kitokių pranešimų, siuntų ar. Pokalbių telefonu slaptumo pažeidimas. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengiami asmens. Lygiateisiškumui ir sąžinės laisvei. Diskriminavimas dėl tautybės, rasės, lyties, kilmės, religijos ar. Kitos grupinės priklausomybės. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai piliečių rinkimų. Teisėms ir lr prezidento, seimo bei savivaldybių tarybų rinkimų ar referendumų tvarkai. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai nuosavybei. Turtinėms teisėms, turtiniams interesams. Vagystė. Neteisėtas naudojimasis energija ir ryšių paslaugomis. Turto prievartavimas. Sukčiavimas. Turto pasisavinimas. Turto iššvaistymas. Radinio pasisavinimas. Turtinės žalos padarymas apgaule. Turto sunaikinimas ar sugadinimas. Turto sunaikinimas ar sugadinimas dėl neatsargumo. Nusikalstamu būdu gauto turto įgijimas arba realizavimas. Kontrabanda neteisėtas namų gamybos stiprių alkoholinių gėrimų ir aparatų jiems gaminti gaminimas, laikymas, gabenimas turint tikslą realizuoti ar realizavimas. Neteisėtas vertimasis ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla. Neteisėta įmonės veikla. Kredito ar paskolos panaudojimas ne pagal paskirtį. Skolininko nesąžiningumas. Netikrų mokėjimo instrumentų, skirtų atsiskaityti ne grynais pinigais, gaminimas. Ar neteisėtas disponavimas jais. Neteisėto mokėjimo instrumento ar jo duomenų panaudojimas. Nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas. Prekyba vp pasinaudojant viešai neatskleista informacija. Manipuliavimas vp kaina. Mokesčių nesumokėjimas. Neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar. Turtą pateikimas. Deklaracijos nepateikimas. Apgaulingas apskaitos tvarkymas. Netikrų ar suklastotų pašto ženklų, važiavimo ar kitokių bilietų, banderolių ar kitų oficialių žymėjimo ženklų pagaminimas, laikymas ar realizavimas. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams.
0

Baudžiamoji teisė bendroji dalis 4parsisiųsti


Lapų skaičius: 40
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Bausmės teorijos. Bausmės samprata, tikslai, bausmių sistema. Absoliučiąsias teorijas. Utilitarines teorijas. Atpildo. Įbauginimo. Galimybės padaryti nusikaltimą atėmimo. Reabilitacijos teorijos. Pirmoji ir pati seniausioji bausmės teorija. Įbauginimo teorija. Bendroji ir specialioji prevencija. Fizinės galimybės padaryti nusikaltimą atėmimo teorija. Pataisymo (reabilitacijos) teorija. Progresyvioji (airiškoji) teorija. Bausmės sąvoka ir tikslai. Bausmės sąvoka ir požymiai. Bausmės skirtingumas nuo administracinių nuobaudų ir kitų valstybinės prievartos priemonių bei nuo visuomeninio poveikio priemonių. Bausmės paskirtis (tikslai). Bendroji ir specialioji prevencija. Basmės efektyvumo sąvoka. Efektyvumo teorija ir praktika. Laisvės atėmimas iki gyvos galvos. Laisvės atėmimas. Pataisos darbai be laisvės atėmimo. Areštas. Areštas. Atėmimas teisės eiti tam tikras pareigas, dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla. Bauda. Turto konfiskavima. Papildoma bausmė. Svarbus terminas: perduotas valdyti turtas. Tai išplaukia iš kt sprendimo “iš neteisės teisė neatsiranda”. Daroma išlyga dėl perduoto turto: reikalaujama, kad tie asmenys, gavę turtą, privalėjo žinoti ar galėjo ir turėjo numanyti, kad turtas įgytas nusikalstamu būdu, t.y. Ginamos tik sąžiningo įgijėjo teisės. Čia taikomos ct nuostatos. Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės. Visos atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės rūšys dar skirstomos. Atleidimas nuo ba kaltininkui ir nukentėjusiam susitaikius. Nusikatimus padariusių nepilnamečių atleidimas nuo ba. Atleidimas nuo ba, pasibaigus patraukimo baudžiamojon atsakomybėn senaties terminui. Atleidimas nuo ba veikai praradus pavojingumą. Asmenų, padariusių nusikaltimus taikai bei žmoniškumui ir karinius nusikaltimus, baudimas. Atsakomybę lengvinančios ir sunkinančios aplinkybės. Švelnesnės negu įstatymo numatyta bausmės skyrimas. Bausmės švelninimo sąlygos. Bausmės skyrimas už kelis nusikatimus (bk str.) bausmės skyrimo taisyklės, esant nusikatimų sutapčiai. Bausmių skyrimas pagal kelis nuosprendžius. Kardomojo kalinimo įskaitymas. Baumės vykdymo atidėjimo taikymo sąlygos. Atleidimas nuo bausmės. Teistumo išnykimas ir panaikinimas. Kaltinamojo nuosprendžio vykdymo senatis. Lygtinis atleidimas nuo bausmės prieš terminą ir bausmės pakeitimas švelnesne bausme. Lygtinis paleidimas iš laisvės atėmimo vietų. Lygtinis atleidimas nuo bausmės prieš terminą arba neatliktosios bausmės dalies pakeitimas švelnesne bausme. Amnestija ir malonė. Išnykimas ir panaikinimas (sąlygos ir tvarka). Priverčiamosios medicininės ir auklėjamosios priemonės.
10

Paieška


bottom