top


Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Administracinės atsakomybės šperaparsisiųsti


Lapų skaičius: 19
Tipas: Špera
Darbe esantys žodžiai: Adm. Atsak. Kurso dalykas ir sistema. Adm. Teisės pažeidimų įstatymų kodifikavimas. Aa esmė. Aa sąvoka ir ypatumai. Pagrindiniai aa principai. Įstatymai, nustatantys aa. Savivaldybės tarybų ir valdybų įgaliojimai priimti sprendimus, už kurių pažeidimą numatoma aa. Teisėtumo užtikrinimas taikant poveikio priemones už adm. Pažeidimus. Aa skirtumas nuo kitų teisinės atsakomybės rūšių. Adm. T. Pažeidimas –aa pagrindas. Bendroji adm. T. Pažeidimo sąvoka. Juridinė atp sudėties analizė. Atp objektas. Atp objektyvinė pusė. Atp subjektyvinė pusė. Atp subjektas. Karių ir kitų asmenų, kuriems taikomi drausmės statutai bei specialūs drausmės nuostatai, atsakomybė už atp. Nepilnamečių atsakomybė. Užsieniečių atsakomybė už atp. Pareigūnų atsakomybės ypatumai. Aplinkybės šalinančios veikos pavojingumą ir priešingumą teisei. Būtinasis reikalingumas. Būtinoji gintis. Administracinės nuobaudos. Administracinės nuobaudos (an) sąvoka ir paskirtis. Atlygintinas daikto, kuris buvo atp padarymo įrankis arba tiesioginis objektas, paėmimas. Įspėjimas. Pagrindinės ir papildomosios an. Atsakomybę atp sunkinančios aplinkybės. 1nuobaudos už atp skyrimo bendrosios taisyklės. Administracinis areštas. Atsakomybę už atp lengvinančios aplinkybės. Nušalinimas nuo pareigų (darbo). An terminų skaičiavimas. Galimybė atleisti nuo aa, jeigu padarytas mažareikšmis teisės pažeidimas. Kitos administracinio poveikio priemonės. Terminas, kuriam pasibaigus laikoma, kad asmeniui nebuvo paskirta an. Įpareigojimas atlyginti padarytą nuostolį. Adm. Prevencinės priemonės. Adm. Kardomosios priemonės (akp). Jų taikymo teisinis pagrindas, paskirtis, sąlygos, rūšys. Teisėtumo užtikrinimas taikant prevencines ir kardomąsias priemones. Organai (pareigūnai), įgalioti nagrinėti atp bylas. Bendroji organų (pareigūnų), nagrinėjančių administracinių teisės pažeidimų bylas, charakteristika. Organų (pareigūnų), nagrinėjančių atp bylas, rūšys. Adm. Komisijos (ak) prie savivald. Tarybų. Atpbt užtikrinimo priemonės. Atpbt sąvoka, uždaviniai ir pagrind. Principai. Aplinkybės, darančios atpbt negalimą.
0

Administracines ir civilinės teisės 2 uždavinukai - atsakymaiparsisiųsti


Lapų skaičius: 1
Tipas: Namų darbas
Darbe esantys žodžiai: 1 uždavinys. S.Kazaitienė 2011 12 11 buvo sulaikyta savo bute parduodanti naminę degtinę. Išaiškėjo, kad ji jau buvo bausta už šį pažeidimą 2010 12 10. Be to, kaip pagalbininkas S. Kazaitienei realizuoti naminę degtinę, surasdamas klientus padėjo jos posūnis dešimtmetis Zigmas. Teisiškai įvertinkite susidariusią situaciją. Kam ir kokia teisinė atsakomybė iškyla? Skirkite administracines nuobaudas, nurodydami sankcijas ir teisės normas, kuriomis remiatės. 2 uždavinys. Septyniasdešimties metų J. Venckienė kreipėsi į teismą su reikalavimu pripažinti jos prieš trejus metus sudarytą žemės sklypo Obelų kaime dovanojimo sutartį negaliojančia dėl suklydimo. Ieškovė nurodė, kad sklypą padovanojo sūnui B. Venckui, nes manė, kad jis šiame sklype pasistatys namą, pradės ūkininkauti. Tuo tarpu B. Venckus išvyko gyventi į Vilnių, retai aplanko motiną.Teisiškai įvertinkite susidariusią situaciją. Ar galima dovanojimo sutartį pripažinti negaliojančią dėl suklydimo? Pagrįskite teisiškai.
0

Administracinės teisės bendrosios dalies konspektasparsisiųsti


Lapų skaičius: 174
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Administracinė teisė kaip savarankiška teisės šaka. Administracinės teisės principaiadministracinės teisės principų sisteminimas. Pagrindiniai administracinės teisės principai. Organizaciniai techniniai administracinės teisės principai. Konstitucinio teisinės valstybės, subsidiarumo, proporcingumo, informavimo principų taikymo ypatumai. Administracinės teisės normosadministracinis teisinis reguliavimo mechanizmas ir jo elementai. Administraciniai teisiniai santykiai. Administracinio teisinio santykio sąvoka. Viešojo administravimo sąvoka ir esmėbendroji valdymo sąvoka. Viešojo administravimo principaiviešojo administravimo principų sis. Vykdomosios valdžios institucijos. Lietuvos respublikos prezidentas. Skirta lietuvos respublikos prezidento institutui aptarti, susipažinti su prezidento įgaliojimų klasifikacijomis, respublikos prezidento įgaliojimais vykdomosios valdžios srityje ir t.t. Lietuvos respublikos vyriausybė skirta aptarti vyriausybės paskirtį ir jos teisinę padėtį įgyvendinant vykdomąją. Valdžią, vyriausybės sudėties formavimo tvarką, vyriausybės kompetenciją ir funkcijas, vyriausybės įgaliojimų grąžinimą ir atsistatydinimą, vyriausybės vykdomą ministerijų ir kitų jai pavaldžių institucijų veiklos kontrolę, ministrą pirmininką ir vyriausybę aptarnaujančias institucijas. Lietuvos respublikos vyriausybė. Lietuvos respublikos ministerijos ir kitos centrinės vykdomosios valdžios institucijos. Lietuvos respublikos teritorijos administraciniai vienetai. Regioninė plėtra. Skirta aptarti lietuvos respublikos teritorijos administracinius vienetus, jų sudėtį bei regioninę plėtrą. Apskričių ir savivaldybių valdymo institucijos skirta aptarti šiems klausimams: apskrities viršininko kompetencijai, apskrities viršininko uždaviniams, apskrities viršininko santykiams su savivaldybių ir valstybės valdymo institucijomis, savivaldybių tarybų veiklos formoms. Piliečiai ir užsieniečiai ši skirta išstudijuoti piliečių ir užsieniečių teisinį administracinį statusą, jų ypatumus, aptarti pagrindines piliečių teises, laisves ir pareigas ir t.t. Nevyriausybinės organizacijos. Užsienio šalių viešojo administravimo institucijų veiklos palyginimas užsienio valstybių valstybinio valdymo teorijos. Viešojo administravimo formos ir metodai. Viešojo administravimo teisės aktai. Teisėtumo užtikrinimo viešajame administravime būdai. Viešojo administravimo kontrolė. Teismo kontrolinės funkcijos viešojo administravimo srityje. Prašymai, pareiškimai, skundai ir pasiūlymai kaip viešojo administravimo teisėtumo užtikrinimo būdai.
0

Administracinės teisės konspektasparsisiųsti


Lapų skaičius: 46
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Administracinės teisės dalykas ir sis.administracinės teisės dalykas ir sąvoka. Administracinės teisės ir gretimų teisės šakų santykis. Administracinės teisės sis. Administracinės teisės šaltiniai, jų rūšys. Administracinės teisės mokslas (mokslo dalykas, šaltiniai). Administracinės teisės sisteminimas ir kodifikavimas. Administracinės teisės normos. Administracinės teisės normos sąvoka ir struktūra. Administracinės teisės normų rūšys. Administracinės teisės normų galiojimas. Administracinės teisės normų realizavimas. Administraciniai teisiniai santykiai (ats). Administracinių teisinių santykių rūšys. Bendroji valdymo sąvoka. Socialinis valdymas. Pagrindiniai valstybinio valdymo principai. Visuomeninio ir valstybinio valdymo santykis. Pagrindiniai valstybinio valdymo uždaviniai dabartinius lr laikotarpiu. Valstybinio valdymo organų klasifikavimo pagrindai. Lietuvos respublikos vyriausybė. Lrv samprata. Lrv sudėtis ir formavimo tvarka. Lrv kompetencija, programa, funkcijos. Lrv įstatymų leidybos iniciatyvos teisė. Lrv veiklos organizavimas. Vyriausybės posėdžiai. Lrv aktai ir jų priėmimo tvarka. Lrv atsakomybė ir atskaitomybė. Lrv komisijos. Lrv kanceliarija. Lrv ir vietos savivaldybių santykiai. Lietuvos respublikos ministerijos ir kiti centriniai valstybinio valdymo organai. Apskrities valdymas.valstybinės tarnybos sąvoka ir pagrindiniai principai.valstybinių tarnautojų sąvoka ir jų teisinės padėties pagrindai. Savivaldybių institucijos. Piliečiai. Nevalstybinės organizacijos (no). Valstybinio valdybo formų sąvoka ir rūšys. Valstybinio valdymo metodų sąvoka ir rūšys. Valstybinio valdymo aktai. Valstybinio valdymo akto sąvoka ir juridinė reikšmė. Valstybinio valdymo aktų rūšys. Administracinė teisinė prievarta. Administracinė atsakomybė. Administracinių teisės pažeidimų bylų teisena (procesas). Valstybinio valdymo teistumo užtikrinimas. Gyventojų pareiškimų prašymų, pasiūlymų ir skundų valstybinio valdymo organuose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose nagrinėjimas. Teisinis gyventojų pareiškimų, prašymų, pasiūlymų ir skundų valstybinio valdymo organuose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose nagrinėjimo reglamentavimas. Gyventojų pareiškimų, prašymų, pasiūlymų, skundų samprata. Gyventojų pareiškimų, prašymų, pasiūlymų ir skundų pateikimo, priėmimo tvarka, terminai ir padariniai.
0

Administracinės teisės normų samprata ir ypatumaiparsisiųsti


Lapų skaičius: 11
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įžanga. Administracinės teisės normos valstybinio valdymo aktų sistemoje. Administracinės teisės normos samprata. Administracinės teisės normos ypatumai. Išvados. Literatūra. Apskritai, teisės normos yra teisinio reguliavimo priemonės. Tai yra norminis visuomeninio santykio modelis, kuris yra dažniausiai nustatytas ir garantuotas valstybės. Todėl jos užima ypatingą vietą teisės sistemoje. Kalbant apie teisę, ji dažniausiai yra suprantama kaip procesas, o ne kaip teisės normos. Tačiau realybėje, kaip teigia A. Vaišvila, teisės normos yra pagrindinis teisės lygmuo, šalia teisinių idėjų bei teisinių santykių. Anot A. Vaišvilos „Teisės norma būdama subjektinių teisių ir pareigų vienovė, nustato galimo ir privalomo žmonių elgesio ribas, jų išorės laisvės mastą“. Tai yra teisėto elgesio pagrindas, nes parodo kaip turi elgtis visuomeninio santykio subjektai, kad būtų užtikrinta abipusė jų teisių apsauga ir sudaromos vienodos tų teisių įgyvendinimo sąlygos. Teisinių normų galią reguliuoti žmonių santykius nusako jų požymiai. Apie šiuos požymius, aš ir pakalbėsiu savo rašto darbe. Tačiau mano darbo tema yra ne „Administracinė teisės normos samprata ir ypatumai“, o „Administracinės teisės normos samprata ir ypatumai“, vadinasi mano darbo tema yra daug siauresnė.
0

Administracinės teisės paruoštukėparsisiųsti


Lapų skaičius: 1
Tipas: Špera
Darbe esantys žodžiai: At. Funkcijos. Administ. Veiklos (viešojo valdymo) formos. Rašytiniai va. Adm reglam aktų bruožai. Individualūs adm aktai. Vyriausybės aktų-nutarimams bruožai. Atsakomybė už teisės pažeidimą viešąjame valdyme. Adm teisės pažeidimas. Atsak adm teisėje. Administracinė atsakomybė. Drausminė tarnybinė valst tarnautojų atsak. Sankcionavimo veiksmai viešąjame valdyme. Kt kontrolės ir priežiūros veiksmai. Tarnybinio nusižengimo juridinė sudėtis. Vyriausybės atstovas. ) materialinė (civilinė) atsak valst tarnyboje. Statutinės drausminės atsak bruožai. Adm nuobaudos. Žmogaus ir vykdomoji valdžia.kardom veiksmai kaip adm reagavimo fprma. Procesinės. Specialiosios.
0

Administracinės teisės pažeidimai ir atsakomybė už juosparsisiųsti


Lapų skaičius: 14
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Administracinės teisės pažeidimai. Nuobaudų rūšys. Administracinių nuobaudų skyrimas ir vykdymas. Organai (pareigūnai), įgalioti nagrinėti administacinių teisės pažeidimų bylas. Išvados. Literatūra. Žmonijos visuomenė yra sudėtingų ir kartu vieningų santykių junginys. Todėl visuomenės funkcionavimo ir raidos būtina sąlyga yra šių santykių tvarkymas, jų reguliavimas. Visuomenės gyvenimas dažniausiai yra reguliuojamas tam tikrų taisyklių ir socialinių normų. Iš čia kyla ir viena iš teisinės atsakomybės rūšių - administracinė atsakomybė. Pagrindinis įstatymas dėl administracinių teisės pažeidimų Lietuvos Respublikoje yra Lietuvos Respublikos administracinės teisės pažeidimų kodeksas ir dar kiti įstatymai dėl šių pažeidimų ir niekam negali būti taikoma poveikio priemonė už pažeidimą kaip nors kitaip, kaip įstatymų numatyta tvarka. Asmuo padaręs administracinį teisės pažeidimą atsako pagal šiuos įstatymus []. Administracinės teisės pažeidimai pramonės, elektros ir šiluminės energijos naudojimo srityje. Administracinės teisės pažeidimai žemės ūkyje, veterinarinių sanitarijų taisyklių pažeidimai. Administracinės teisės pažeidimai aplinkos apsaugos, gamtos išteklių naudojimo, gamtos, istorijos ir kultūros paminklų apsaugos srityje. Administracinės teisės pažeidimai, kuriais kėsinamsi į nuosavybę. Administraciniai teisės pažeidimai darbo ir gyventojų sveikatos apsaugos srityse. Administracinės teisės pažeidimai piliečių buto teisių, būtų komunalinio ūkio ir tvarkymo srityse. Administracinės teisės pažeidimai transporto, kelių ūkio bei ryšių srityje. Administracinės teisės pažeidimai prekybos, finansų, apskaitos ir statistikos srityje. Administracinės teisės pažeidimai, kuriais kėsiamasi į nustatytą valdymo tvarką. Jai padarytas administracinės teisės pažeidimas, ir turtinis nuostolis, tai administracinė komisija, savivaldybės seniūnijos kaimo vietovėje seniūnas, apylinkės teisėjas gali spręsti klausimą dėl šio nuostolio atlyginimo, jei jo suma neviršija litų,. Administracinė nuobauda yra atsakomybės priemonė, skiriama asmeniui nubausti dėl pažeidimų minėtose srityse.
10

Administracines teisės prievartaparsisiųsti


Lapų skaičius: 11
Tipas: Prezentacija
Darbe esantys žodžiai: Administracinė prievarta- tai Valstybės prievartos rūšis, kurią sudaro įstatymų nustatyta sistema teisinių poveikio priemonių, skirtų saugoti visuomeninius santykius,t.y. visas administacinės priemones nustato tik įstatymas. Administracinė Prievartą taiko: valdymo institucijos, Pareigūnai, teismas nustatyta įstatymo tvarka
0

Administracinės teisės prievartos priemonių sąvoka, paskirtis ir pagrindiniai bruožaiparsisiųsti


Lapų skaičius: 26
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Informacinių šaltinių apžvalga. Prievartos sąvoka ir pagrindinės rūšys. Administracinės prievartos sąvoka. Darbo metodai ir priemonės. Administracinės teisės prievartos priemonių paskirtis ir pagrindiniai bruožai. Prievartos priemonių rūšys administracinėje teisėje. Administracinės prevencinės priemonės. Administracinės kardomosios priemonės. Administracinės nuobaudos. Darbo rezultatai ir jų aptarimas. Prievartos priemonių teisinė reikšmė administracinės teisės teorijoje ir praktikoje. Išvados ir rekomendacijos. Literatūros sąrašas. Administracija – žodis, kilęs iš lotynų kalbos žodžio “administratio”, kuris reiškia valdymą, vadovavimą. Iš čia išplaukia ir administracinės teisės apibrėžimas. Taigi, administracinė teisė – tai tokia teisės šaka, kurios normos reguliuoja valdymo pobūdžio visuomeninius santykius, atsirandančius valstybinio valdymo organams įgyvendinant valstybinį valdymą, o visiems valstybės organams – vidinį valdymą, taip pat visuomeninėms organizacijoms vykdant joms perduotas viešojo valdymo funkcijas. Nepaklusus ar pasikėsinus į nustatytą valdymo tvarką padaromas ar pasikėsinama padaryti administracinį teisės pažeidimą, kuris yra pavojingas, žalingas visuomenei, nes juo kėsinamasi į tam tikrus visuomeninius santykius, visuomenėje nustatytą tvarką, kuriai bet kokiu atveju padaroma moralinė, materialinė ar kitokio pobūdžio žala. Bendras veiklos, kai administracinio teisės pažeidimo, pavojingumas, žalingumas visuomenei pasireiškia tuo, kad jis trukdo siekti tam tikrų tikslų valstybinio valdymo srityse, sukelia netvarką tose visuomeninio gyvenimo srityse, kurioms vadovauja valstybinio valdymo organai. Todėl siekiant palaikyti teisinę tvarką, išvengti tam tikrų neigiamų padarinių, nubausti teisės pažeidėją yra naudojamos administracinės teisės prievartos priemonės.
0

Administracinės teisės špera egzaminuiparsisiųsti


Lapų skaičius: 35
Tipas: Špera
Darbe esantys žodžiai: Adm teisė kaip teisės šaka. Adm. Teisės normos. Adm. Teisiniai santykiai. Viešojo adm. Sąvoka ir esmė. Viešojo adm. Principai. Vykdomosios valdžios institucijos. LR prezidentas. LR vyriausybė. LR ministerijos ir kitos centrinės vykdomosios valdžios institucijos. LR teritorijos adm. Vienetai. Regioninė plėtra. Apskričių ir savivaldybių valdymo institucijos. Piliečiai ir užsieniečiai. Valstybės tarnyba ir valstybės tarnautojai. Nevyriausybinės organizacijos. Viešojo adm. Formų ir metodų samprata ir rūšys. Viešojo adm. Aktai. Teisėtumo užtikrinimo viešajame adm. Būdai. Viešojo adm. Kontrolė. Teismo kontrolės funkcijos viešajame adm. Viešojo adm. Institucijų vykdoma adm. Priežiūra. Prašymų, pareiškimų, skundų ir pasiūlymų nagrinėjimas viešojo adm. Ir kitose institucijose bei įstaigose. Adm. Teisiniai režimai. Krašto apsaugos valdymas. Valstybės saugumo valdymas. Vidaus reikalų tvarkymas. Teisingumo valdymas. Užsienio reikalų valdymas.
0

Paieška


bottom