top


Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Administracinės teisės uždavinių pavyzdžiai 10 uždparsisiųsti


Lapų skaičius: 2
Tipas: Kontrolinis darbas
Darbe esantys žodžiai: Piliečiui v. T. Pagal atpk 126 str. 4 d. Už vairavimą apsvaigus (sunkus laipsnis), teismas skyrė 15 parų administracinio arešto su teisės vairuoti 2 m. Atėmimu. V. T. Anksčiau skirta nuobauda už stovėjimą neleistinoje vietoje. V. T. Apskundė nutarimą motyvuodamas, kad dėl arešto jis neteks darbo bei negalės laiku laikyti egzaminų universitete ir prašo panaikinti areštą arba vietoj jo skirti baudą ar viešuosius darbus. Pirmosios intencijos teismas neįvertino, kad V. T. Dėl pažeidimo nuoširdžiai gailisi (lengvinanti aplinkybė). Be to šaukimą į teismą v. T. Gavo prieš 7 dienas iki posėdžio (nors jis įvyko po 29 d. Nuo pažeidimo padarymo) ir dėl įtemto darbo grafiko nespėjo susirasti advokato t.y. Negalėjo pasinaudoti teisine pagalba. Teismas skundą atmes, nes pažeidimas labai pavojingas ir nėra lengvinančių aplinkybių. Teismas skundą atmes, nes V. T. Veiksmuose yra. Sunkinančių aplinkybių (pakartotinai padarytas tos pat rūšies pažeidimas). Teismas skundą atmes nes pažeidėjas turėjo pakankamai laiko pasirūpinti kvalifikuota teismine gynyba. Teismas skundą patenkins nes pažeidėjas dėl arešto vykdymo patirs sunkių pasekmių. Teismas skundą patenkins nes V. T. Byloje yra lengvinančių aplinkybių. Teismas skundą patenkins nes V. T. Negalėjo pasinaudoti teisine pagalba ir dėl to buvo pažeistos jo konstitucinės teisės. 2007 02 28 savivaldybės priimamajame K. M. Pareikalavo savivaldybės darbuotoją M. T. Paaiškinti, kodėl jam tinkamai nebuvo atsakyta į jo raštą. Negalėdamas pateikt tinkamų paaiškinimų M. T. Iškvietė policijos ekipažą ir nepagrįstai apkaltino K. M. Chuliganizmu. Pareiškėjas k. M. Kreipėsi į apygardos administracinį teismą reikalaudamas priteist iš savivaldybės darbuotojo M. T. 1000 lt. Žalą. Apygardos teismas atsisakė priimti K. M. Skundą motyvuodamas tuo, kad žala kilo ne dėl viešojo administravimo srityje padaryto pažeidimo. Apeliacinės instancijos teismas kreipėsi į specialiąją teisėjų kolegiją teismingumui...
0

ADMINISTRACINIO PROCESO teisėparsisiųsti


Lapų skaičius: 33
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Administracinio proceso samprata ir rūšys. Administracinė justicija. Administracinė jurisdikcija. Administracinė teisena. Administracinė procedūra. Administracinių norminių teisės aktų priėmimo (leidybos) procesas. Administracinių norminių teisės aktų priėmimo procesą reglamentuojantys teisės aktai. Lr įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos įstatymas nustato šias teisės akto rengimo stadijas. Bendrasis valstybinio valdymo įgyvendinimas. Administracinės teisės normų taikymas. Licencijavimo pagrindimas. Licencijuojamos veiklos rūšys. Tarnybinės ir materialinės atsakomybės taikymo procesas. Teisinės atsakomybės samprata ir požymiai. Teisinės atsakomybės požymiai. Teisinės atsakomybės atsiradimo pagrindai (prielaidos). Tarnybinės atsakomybės taikymo stadijos ir etapai. Tarnybinės bylos iškėlimas. Tarnybinio patikrinimo (tyrimo) atlikimas. Apskundimas. Tarnybinės nuobaudos išnykimas. Kai kurie tarnybinės atsakomybės taikymo aspektai. Ar tarnybinę nuobaudą skiriančiam asmeniui yra privaloma surašyta motyvuota išvada? Vyriausybės nutarimas. Materialinė atsakomybė. Materialinės atsakomybės rūšys. Administracinės atsakomybės taikymo procesas (administracinių nuobaudų skyrimas). Administracinių teisės pažeidimų bylų teisena. Administracinio teisės pažeidimo bylos iškėlimo ir tyrimo stadija. Administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimo ir nutarimo priėmimo stadija. Nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje apskundimo stadija. Nutarimo vykdymo stadija, t.y. Paskirtos administracinės nuobaudos vykdymas. Prokuroro statusas atpb teisenoje. Vertėjo ir kviestinių statusas atpb teisenoje. Nutarimą vykdantys subjektai. Atpb teisenos terminai.
7

administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos užtikrinimo priemonėsparsisiųsti


Lapų skaičius: 11
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. 1 administracinio teisės pažeidimo samprata. Administracinės teisės pažeidimui būdingi požymiai. 2 administracinės teisės pažeidimų bylų teisena. Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos uždaviniai. Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos principai. Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos užtikrinimo priemonės. Išvados. Literatūra. Administracinė teisė - valdymo teisė, teisės apie valdymą šaka. Administracinės teisės dalykas yra visuomeniniai santykiai, kurie susiklosto valstybinio valdymo procese. Teisės teorijoje valstybinis valdymas yra viena is pagrindinių valstybės veiklos rūsių. Siaurąja prasme valstybinis valdymas vadinamas vykdomąja veikla. Vykdomąją veiklą atlieka valstybės valdymo institucijos (valstybės vykdomieji organai). Jų pagrindinė paskirtis - organizuoti atstovaujamųjų organų priimtų aktų įgyvendinimą. Administracinės teisės dalykas - visuomeniniai santykiai, kurie susiklosto valstybės organų vykdomojoje veikloje. Pagrindinė administracinės teisės paskirtis - reguliuoti visuomeninius santykius. Todėl teisės reguliavimo dalykas visada yra visuomeniniai santykiai.
0

Advokatu savivaldaparsisiųsti


Lapų skaičius: 11
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Advokatų taryba. Visuotinis advokatų susirinkimas. Advokatų garbės teismas. Advokatų rūmai. Advokatūra. Išvados. Naudota literatūra. Lietuvoje, kaip ir kitose demokratinėse šalyse, viena iš įteisintų valstybės valdžios šakų pagal valdžių padalijimo principus yra teismų valdžia. Tai savarankiška ir nepriklausoma valdžia, kurią pagal valstybės suteiktus įgaliojimus įgyvendina teismai, vykdantys teisingumą. Teismai faktiškai neegzistuoja be advokatų. Advokatas pataria dėl problemų sprendimo nesikreipiant arba kreipiantis į teismą, kitą ginčų sprendimo instituciją (pvz., ginčų komisiją): rekomenduoja tam tinkamas teisines priemones veikiant prieš kitą šalį (asmenį, organizaciją), klientų vardu teikia dokumentus, paraiškas, kitaip tvarko klientų reikalus jų vardu santykiuose su priešinga šalimi (pvz., atsakovu ar ieškovu, darbdaviu ar darbuotoju), kitu asmeniu (verslo bei kitos bendros veiklos partneriu, esamu arba būsimu kontrahentu, skolininku arba kreditoriumi etc.).[1] Teisės srityje advokato veikla yra panaši į juriskonsulto (juristo) veiklą (šis tvarko konkrečios organizacijos teisinius klausimus, jai atstovauja). Kaip patarėjas dalykiniais klausimais veikia analogiškai kaip ir licencijuotas (arba laisvai samdomas) teisininkas, patentinis patikėtinis ar mokesčių konsultantas. Advokato teisinės paslaugos gali būti teisės konsultacijos (patarimai teisės klausimais), teisinę reikšmę turinčių dokumentų rengimas, atstovavimas teisės klausimais, (teisinė) gynyba bei atstovavimas bylų procese. Šiuo atveju advokato vaidmuo įgyja ypatingą reikšmę, kadangi kiekvienas asmuo įstatymų nustatyta tvarka turi teisę pasirinkti advokatą, kuris patartų, jam atstovautų ar gintų jo interesus.
0

Advokatūraparsisiųsti


Lapų skaičius: 18
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Advokatų teisės ir pareigos, advokatų veiklos garantijos. Advokatų pareigos. Advokato teisės. Advokatų savivalda. Lietuvos advokatūra. Lietuvos advokatūros organai. Visuotinis advokatų susirinkimas. Advokatų taryba. Teisė verstis advokato veikla. Advokatų veiklos formos. Advokato veiklos apribojimai. Advokatų vieta lietuvos teisinėje sistemoje. Pagrindiniai veiklos principai. Advokato veiklos apribojimai. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai. Teisėsaugos institucijų veiklos mokamąją (pažintinę) praktiką atlikau Dariaus Karvelio kontoroje. Praktika vyko nuo 2009 m. sausio 19 d. iki 2009 m. sausio 30 d. Šiai praktikai vadovavo advokatas Darius Karvelis. Atlikdama šia praktika turėjau galimybę iš arčiau susipažinti ir išanalizuoti advokatūros struktūra, veiklos pagrindus, uždavinius, taip pat advokato teises bei pareigas. Praktikos metu teko stebėti kaip advokatas atlieka savo darbą, bendrauja su klientais, sprendžia jų problemas. Įgijau patirties is sužinojau apie pareigūno darbą. Supratau,kad norint gerai atlikti darba reikia įgūdžiu ir patirties, neužtenka tik žinių. Taip pat reikia mokėti bendrauti su žmonėmis, įtikinti juos, kad tu tikrai gali jiems padeti. Advokatai yra nepriklausoma Lietuvos teisinės sistemos dalis. Advokatų skaičius Lietuvos Respublikoje neribojamas. Advokatas yra nepriklausomas savo kliento patarėjas ir atstovas teisės klausimais. Advokato teisę atstovauti klientui ar jį ginti teismuose, arbitražuose (trečiųjų teismuose), kitose institucijose gali riboti tik įstatymai.
0

Agrarinė teisėparsisiųsti


Lapų skaičius: 104
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: AT šakos sistema. AT vieta teisės sistemoje. Bendroji. Ypatingoji. Specialioji dalis. AT šaltinių sąvoka ir ypatumai. Konstitucija. Konstituciniai įstatymai. LR Seimo ratifikuotos tarptautinės sutartys. Paprastieji įstatymai. Poįstatyminiai teisės norminiai aktai. Steigimo dokumentai yra: steigimo sutartis, narių sąrašas, steigiamojo susirinkimo protokolas, steigėjų pareiškimas dėl veiklos, bendrovės įstatai. Bendrovės steigėjai. Steigiamasis susirinkimas sušaukiamas ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo steigimo sutarties pasirašymo dienos. Steigiamajame susirinkime sprendžiamojo balso teise dalyvauja nariai, įnešusieji ne mažesnį kaip 100 lt. Pajų. Steigiamasis susirinkimas teisėtas, kai jame dalyvauja daugiau kaip pusė į sąrašą įrašytų narių. Sprendimai priimami 2/3 balsų dauguma. Steigiamajam susirinkimui neįvykus, pakartotinis susirinkimas šaukiamas per 10 dienų. Neįvykus antrajam pakartotiniam steigiamajam susirinkimui, bendrovės steigimas nutraukiamas. Steigiamasis susirinkimas priima nutarimą dėl bendrovės steigimo, patvirtina steigėjų pranešimą, priima bendrovės įstatus, išrenka bendrovės valdybos narius, revizijos komisiją (revizorių) ir patvirtina šių organų darbuotojų atlyginimus. Steigiamojo susirinkimo protokolą pasirašo susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. Steigiamajam susirinkimui steigėjai parengia pranešimą. Bendrovės įstatuose. Įregistruoti bendrovę. Nutraukimas įregistruojamas. Turi parengti reorganizavimo projektą. Privalo viešai paskelbti bendrovės buveinėje ir spaudoje bei raštu informuoti kiekvieną pajininką ir kreditorių ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki pajininkų susirinkimo, kurio darbotvarkėje numatyta svarstyti bendrovės reorganizavimą. Kiekvienas pajininkas turi teisę susipažinti su bendrovės reorganizavimo projektu ir kitais su reorganizavimu susijusiais dokumentais, taip pat šiuos dokumentus kopijuoti ar nusirašyti. Bendrovė, kuriai iškelta bankroto byla ar kuriai taikoma...
0

Amnestijos sąvoka ir teisinė prigimtisparsisiųsti


Lapų skaičius: 12
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įžanga. Dėstomoji dalis. Amnestijos teisinė prigimtis ir istorinė raida. Amnestijos sąvoka. Amnestijos požymiai. Amnestijos skirtumas nuo malonės. Amnestijos suteikimo tvarka. Išvados. Naudotos literatūros sąrašas. Paprastai kriminalinė atsakomybė realizuojama per bausmę, paskirtą teismo asmenims kurie kalti nusikaltimo padarymu. Tačiau kovos su nusikalstamumu tikslus eilėje atvejų galima pasiekti ir nepatraukiant asmenų, įvykdžiusių vienokį ar kitokį nusikaltimą baudžiamojon atsakomybėn, arba jau nuteistus asmenis, atleidžiant nuo baudžiamosios atsakomybės, ar priešlaikinio atleidimo nuo bausmės, arba neatliktos bausmės pakeitimo kita, švelnesne bausme.
0

Anstoliai kaip institucijaparsisiųsti


Lapų skaičius: 13
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Antstolių veiklos principai. Lietuvos antstolių rūmų funkcijos. Lietuvos antstolių rūmai. Anstolių rūmų prezidiumas. Anstolių garbės teismas. Antstolių viešas konkursas. Vykdymo procesas. Išvados. Naudota literatūra. Mes dažnai girdime žodį “Antstolis„ ,bet ne kiekvienas žinome kas tai yra ištikrųjų.Visi žinome juk jeigu nemokėsime kokių mokesčių.ar būsime pasėme ką nors lizingu ir nemokėsime bankui iki ant sutarties nurodytos datos tam tikros sumos, bankas mus paduos antstoliams, o antstoliai tuos pinigus iš mūsų išieškos vienokiu ar kitokiu būdu.Tai pagrindinė informacija kuria žinome kiekvienas. Savo darbe norėčiau plačiau apie visą tai pakalbėti. Stengiausi surinkti informaciją, kuri yra svarbiausia ir įdomiausia susipažystant “giliau„ su antstoliais. Antstoliai, atlikdami savo funkcijas, privalo vadovautis antstolių veiklos teisėtumo, kooperacijos ir demokratiškumo, taip pat civilinio proceso principais. Antstolis privalo sąžiningai atlikti profesines pareigas, neatskleisti profesinės veiklos metu jam paaiškėjusių asmeninio gyvenimo aplinkybių, saugoti komercines ir kitas įstatymų saugomas paslaptis.Vykdydamas vykdomuosius dokumentus, antstolis privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų.
0

Antikos teisės istorijaparsisiųsti


Lapų skaičius: 4
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Antikos teisė. Pagrindiniai atėnų teisės šaltiniai: drakono, solono įstatymai. Nuosavybės ir valdymo, prievolinė, santuokos ir baudžiamoji teisė. Senovės romos teisės archainis, ikiklasikinis, klasikinis, poklasikinis laikotarpiai, pagrindiniai teisės šaltiniai, principai. Antikos teisė: senovės romos teisės kodifikacija: gregoriano, hermogeniano. Teodosijaus kodeksai. Justiniano kodofikacija: struktūra, šlatiniai; xii. Lentelių įstatymas:nuosavybės, prievolinė, šeimos, baudžiamoji,teismo_proceso_teisė.antikos teisė. "vulgarioji" romėnų teisė viduramžiais: alariko "romos vestgotų įstatymas", "teodoriko ediktas". Glosatoriai ir konsiliatoriai. Genciu teise. Esminiai bruožai. Bavarų įstatymai. Saksų įstatymai. Anglosaksų gentinės teisės ypatumai. Genčių teisė. Etelberto teisynas. Kanonų teisė. Kanonų teisės atsiradimas ir raida, šaltiniai: gratiano “nesuderinamų kanonų harmonija”, corpus juris canonici. Lenų ir dvarų teisė. Vasaliteto-siuzereniteto sistemos raida ir teisinis reguliavimas anglosaksų ir frankų tesėje. Feodalinė žemėvalda. Lenų ir dvarų teisė.
0

Apeliacinio proceso ypatumaiparsisiųsti


Lapų skaičius: 16
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Bylų proceso apeliacinės instancijos teisme samprata. Ir reikšmė. Nuospendžių ir nutarčių apskundimas apeliacine tvarka. Apeliacinio skundo turinys, padavimo tvarka ir terminai. Proceso veiksmai, atliekami gavus apeliacinį skundą. Nutarčių apskundimo apeliacine tvarka ypatumai. Bylų nagrinėjimas apeliacines instancijos teisme. Apeliacines instancijos teismo sudėtis, ribos ir terminai. Asmenys dalyvaujantys nagrinėjant bylą apeliacinės. Instancijos teisme. Bylos parengimas ir nagrinėjimas apeliacinės instancijos. Teismo posėdyje. Teismo posėdžio pradžia, pranešimas ir dokumentų. Perskaitymas. Įrodymų tyrimas. Baigiamosios kalbos ir paskutinis žodis. Sprendimo priėmimas ir paskelbimas. Apeliacinės instancijos teismo sprendimų rūšys. Nuosprendžių rūšys ir jų priėmimo pagrindai. Nutarčių rūšys ir jų priėmimo pagrindai. Nuosprendžių ir nutarčių turinys. Išvados. Literatūra. Užduotis. BPK normos, reglamentuojančios bylų procesą pirmos instancijos teisme, sudaro prielaidas išsamiai ir nešališkai išnagrinėti baudžiamąją bylą ir priimti pagrįstą bei teisėtą nuosprendį ar nutartį. Tačiau kaip ir bet kurioje kitoje žmogaus veiklos srityje, taip ir baudžiamajame procese gali pasitaikyti klaidų. Klaidos, padarytos priimant nuosprendį ar nutartį, pažeidžia asmenų teises bei laisves, visuomenės ir valstybės interesus, todėl turi būti nedelsiant ištaisytos. Klaidos tikimybė yra viena iš priežasčių, dėl kurių pirmos instancijos teismo nuosprendžiai ar nutartys, kuriais išsprendžiama byla, neįsiteisėja nuo jų priėmimo ar paskelbimo momento. Kursinio darbo tikslas – atskleisti apeliacinio proceso reikšmę, stadijas, bylos nagrinėjimo eigą, priimamų apeliacinės instancijos teismo sprendimų rūšys. Kursinio darbo uždavinys – kuo plačiau atskleisti temą, jos aktualumą. Darbo metodologija – problemos analizė, pagrįsta teisės aktais. Kadangi specialios literatūros šaltinių, susijusių su darbo tema nebuvo daug, rėmiausi normine literatūra, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso komentarais. Teisė apskųsti pirmosios instancijos teismo nuosprendį ar nutartį kyla iš Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos asmens teisės kreiptis į teismą. Konstitucinis teismas 2008 m. sausio 24 d. nutarime konstatavo, jog konstitucinė asmens teisė kreiptis į teismą, teismų instancinė sistema suponuoja tai, kad įstatymu turi būti nustatytas toks teisinis reguliavimas, pagal kurį bendrosios kompetencijos pirmosios instancijos teismo baigiamąjį aktą būtų galima apskųsti bent vienos aukštesnės instancijos teismui; kad teisingumas vykdomas visada paliekant galimybę ištaisyti galimą klaidą arba pakeisti nuosprendį paaiškėjus naujoms aplinkybėms1. Be to, asmenims, nuteistiems už nusikaltimo padarymą, teisę apskųsti teismo nuosprendį suteikia ir Lietuvos Respublikos ratifikuotos tarptautinės sutartys. Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto 14 straipsnio 5 dalis nustato: „Kiekvienas asmuo nuteistas už nusikaltimo padarymą, turi teisę, kad jo nuteisimą ir nuosprendį pagal įstatymą peržiūrėtų aukštesnė teisminė instancija“, o Europos Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos Septintojo protokolo 2 straipsnyje numatyta: „Kiekvienas asmuo, teismo nuteistas už nusikaltimą, turi teisę reikalauti, kad aukštesnė teisminė instancija peržiūrėtų jo kaltinamąjį nuosprendį ar bausmę“. Terminas „apeliacija“ yra kilęs iš lotyniško termino appellatio, reiškiančio kreipimąsi, skundą. Baudžiamajame procese apeliacija yra viena iš teismo nuosprendžių ar nutarčių apskundimo formų ir neįsiteisėjusių teismo nuosprendžių ar nutarčių patikrinimo būdas. Apeliacijos esmę sudaro tai, kad apeliacinės instancijos teismas pagal proceso dalyvių ar prokuroro apeliacinius skundus patikrina neįsiteisėjusių pirmosios instancijos teismo nuosprendžių ar nutarčių teisėtumą ir pagrįstumą. Bylų procesas apeliacinės instancijos teisme yra trečioji baudžiamojo proceso stadija. Tai – kontrolinė stadija. Jos pagrindinė paskirtis – patikrinti neįsiteisėjusio pirmosios instancijos teismo nuosprendžio ar nutarties teisėtumą ir pagrįstumą bei prireikus ištaisyti pirmosios instancijos teismų padarytas klaidas.
0

Paieška


bottom