top


Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Baudžiamoji teisė bendroji dalis 5parsisiųsti


Lapų skaičius: 33
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Baudžiamosios teisės sąvoka. Uždaviniai. Baudžiamosios teisės dalykas, metodai. Pagrindinės baudžiamosios teisės sąvokos: nusikaltimas ir bausmė. Baudžiamosios teisės funkcijos. Bendroji ir specialioji dalys. Specialiojoje dalyje išvardijamos ir nustatomos. Specialūs baudžiamosios teisės principai. Baudžiamųjų įstatymų galiojimo laikas. Nusikaltimo sudėties nustatymo klaida. Savanoriškas atsisakymas, esant bendrininkavimui. Nepavykęs kurstymas ir padėjimas. Bt sistema. Baudžiamosios teisės mokslas. Bt šaltiniai. Konstitucija. Baudžiamieji įstatymai. Tarptautinės sutartys. Amnestijos aktai. Kai kurie specifiniai įstatymai, trumpo galiojimo susiję su. Aukščiausiojo teismo senato nutarimai (baudžiamųjų įstatymų išaiškinimai. Teismo precedentas. Šaltiniais gali būti tiktai įstatymo lygmens aktai. Atsakomybės sąvoka apima. Atsakomybė ir bausmė. Bt. Normose. Baudžiamųjų įstatymų galiojimas erdvėje. Nusikaltimo padarymo vieta. Analogija ir spragų problema. Nusikaltimas. Formalinis ir materialinis nusikaltimo apibrėžimas. Veikimas. Neveikimas. Nusikalstamumas. Nusikalstamumo struktūra. Nusikalstamumo dinamika. Nusikalstamumo priežastys. Konkretaus nusikaltimo priežastys. Nusikaltimas ir nusikaltimo sudėtis. Nusikaltimo sudėtis. Klaida. Nukentėjusysis. Veikimas per tarpininką. Neveikimas pradėjus veiksmus. Pasikėsinimo į nusikaltimą. Veikimo ir neveikimo priežastingumas. Veikos pavojingumą ir priešingumą t. Šalinančios aplinkybės. Būtinosios ginties ribų peržengimas. Nusikaltėlio sulaikymas-. Nukentėjusiojo sutikimas. Profesinės pareigos vykdymas. Įsakymo vykdymas. Nusikalstamos pasekmės. Nusikaltimo padarymo vieta, laikas, aplinkybės bei priemonės. Nusikaltimo subjektas. Kaltė. Tyčia. Neatsargi kaltė( neatsargumas). Kazusas. Tyčinis nusikaltimas. Baudžiamoji atsakomybė už parengtinę veiklą.savanoriškas atsisakymas pabaigti nusikaltimą. Atsisakymas gali būti aktyvus. Ir pasyvus. Aktyvioji atgaila. Bendrininkavimas.-. Bendrininkavimo formos.-. Bendrininkavimo rūšys. Bendrininkų rūšys. Nusikaltimo vykdymas per tarpininką. Bendrininkų baudžiamosios atsakomybės pagrindai ir ribos. Bendrininkavimas padarant nusikaltimus, numatančius specialų subjektą. Vykdytojo ekscesas. Prisidėjimo prie nusikaltimo sąvoka. Prisidėjimo skirtingumas nuo bendrininkavimo. Prisidėjimo rūšys. Nusikaltimų daugetas. Nusikaltimų daugetas. Daugeto skirstymas.
0

Baudžiamoji teisė bendroji dalis 6parsisiųsti


Lapų skaičius: 74
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Baudžiamosios teisės sąvoka, funkcijos, sistema. Baudžiamosios teisės mokslas. Baudžiamosios teisės dalykas. Baudžiamieji teisiniai santykiai. Baudžiamosios teisės dalykas, metodai. Baudžiamieji teisiniai santykiai. Baudžiamoji teisė kaip valstybės teisinės sistemos dalis. Baudžiamoji teisė ir kitos visuomeninius santykius reguliuojančios normos: moralė, religija. Atrankinis baudžiamosios teisės reguliuojamų santykių pobūdis. Baudžiamoji teisė teisės sistemoje. Materialinė ir procesinė baudžiamoji teisė. Bausmių vykdymo teisė. Baudžiamosios teisės atribojimas nuo kitų teisės šakų: administracinės, civilinės teisės. Baudžiamoji teisė ir kitos visuomeninius santykius reguliuojančios normos: moralė, religija. Baudžiamoji teisė teisės sistemoje. Bausmių vykdymo teisė. Baudžiamosios teisės atribojimas nuo kitų teisės šakų: administracinės, civilinės teisės. Baudžiamosios teisės funkcijos. Visuomenėje pripažintų teisinių gėrybių apsauga. Teisinių gėrių, ginamų baudžiamosios teisės priemonėmis ribos. Baudžiamosios teisės represinės ir prevencinės ribos. Baudžiamosios teisės subsidinis pobūdis. Baudžiamosios teisės funkcijos. Visuomenėje pripažintų teisinių gėrybių apsauga. Teisinių gėrių, ginamų baudžiamosios teisės priemonėmis ribos. Baudžiamosios teisės represinės ir prevencinės ribos. Baudžiamosios teisės subsidinis pobūdis. Baudžiamoji teisė kaip ultima ratio dėl nusikalstamos veiklos. Nubaudimas už padarytą veiką. Nubaudimas kaip nusikaltusio asmens pataisymo prielaida. Bausmė, atpildas, kaltės išpirkimas. Baudžiamosios teisės sistema. Bendroji ir specialioji dalys. Pagrindiniai bendrosios ir specialiosios dalių sudarymo principai. Baudžiamosios teisės sistema. Bendroji ir specialioji dalys. Specialiojoje dalyje išvardijamos ir nustatomos. Pagrindiniai bendrosios ir specialiosios dalių sudarymo principai. Baudžiamosios teisės mokslas. Baudžiamosios teisės mokslo paskirtis. Mokslinės analizės metodai. Baudžiamosios teisės mokslo vieta visuomeninių mokslų struktūroje. Baudžiamoji teisė ir kitos mokslo šakos, padedančios spręsti atsakomybės už padarytus nusikaltimus klausimus. Teisės mokslo raida. Klasikinė kryptis. Antropologinė kryptis. Sociologinė kryptis. Šiuolaikinis baudžiamosios teisės mokslas apie nusikaltimui ir baudžiamąją atsakomybę. Baudžiamosios teisės mokslo paskirtis. Baudžiamosios teisės mokslo vieta visuomeninių mokslų struktūroje. Teisės mokslo raida. Klasikinė kryptis. Antropologinė kryptis. Sociologinė kryptis. Šiuolaikinis baudžiamosios teisės mokslas apie nusikaltimui ir baudžiamąją atsakomybę. Baudžiamosios politikos pagrindai. Baudžiamosios politikos sąvoka. Baudžiamosios politikos turinys ir plėtotė įvairiais lietuvos valstybės raidos laikotarpiais. Politinė ir teisinė reforma ir baudžiamosios politikos pokyčiai.Pagrindiniai baudžiamosios politikos principai. Konstitucinių principų realizavimas baudžiamojoje teisėje. Specialūs baudžiamosios teisės principai. Bausmės individualizavimas. Bausmės ekonomijos principas. Baudžiamoji atsakomybė ir jos pagrindai. Baudžiamosios atsakomybės sąvoka. Baudžiamosios atsakomybės skirtumas nuo kitų teisinės atsakomybės ribų.
0

Baudžiamoji teisė bendroji dalis 7parsisiųsti


Lapų skaičius: 33
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Nusikaltimų daugetas. Pavienė nusikalstama veika. Nusikaltimų daugetas. Daugeto rūšys. Bausmės skyrimas. Bausmės sąvoka ir tikslai. Atskiri bausmės tikslai ir jų turinys. Bausmių sistema ir rūšys. Juridiniams asmenims taikomos bausmės. Bausmės skyrimas. Baudžiamojo poveikio priemonės. Bausmės vykdymo atidėjimas ir atleidimas nuo bausmės. Nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ypatumai. Baudžiamosios atsakomybės senatis. Teistumas. Priverčiamosios medicinos priemonės. Pakartotinumas.paprastas pakartotinumas. Specialusis pakartotinumas. Sutaptis. Recidyvas. Formalūs reikalavimai recidyvui. Teisinės pasekmės. Sąlyginis ar besąlyginis. Bendrosios. Veikos pavojingumo praradimas. Veikos mažareikšmiškumas. Kaltininkui ir nukentėjusiajam susitaikius. Lengvinančios aplinkybės. Atleidimas pagal laidavimą. Bausmės požymiai, samprata. Vienas iš esminių bausmės požymių yra jos paskirtis. Bausmės paskirtis -. Bausmės skirtumai nuo administracinių nuobaudų. Kaip taisyklė. Bausmė ir baudžiamojo proceso prievartos priemonės. Paskirtis. Asmens, padariusio neteisėtą veiką nubaudimas. Atėmimas galimybės padaryti naują nusikalstamą veiką. Sąrašo principai. Į bausmių sistemą. Jos nėra nei vienoje specialiosios dalies sankcijoje. Teismas turi teisę nustatyti kai kuriuos dalykus, kurie nenumatyti bk. Laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmės sankcijoje vienos nėra. Uždraudimas naudotis specialia teise. Turtinės žalos atlyginimas. Nemokami darbai. Įmoka i nukentėjusių asmenų fondą. Turto konfiskavimas. Lygtinis atleidimas nuo bausmės. Bausmės vykdymo atidėjimas. Lygtinis atleidimas nuo bausmės. Atleidimas nuo bausmės dėl ligos. Nepilnametystės esmę. Nepilnametystės samprata. Ypatybės susijusios su bausme. Viešieji darbai. Bauda. Areštas. Laisvės atėmimo atveju. Nuosprendžio vykdymo senatis.
9

Baudžiamoji teisė bendroji dalis 8parsisiųsti


Lapų skaičius: 36
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Bt sąvoka, funkcija, sistema. Baudžiamosios teisės mokslas. Baudžiamosios teisės sąvoka, subjektyvinė ir objektyvinė prasmė. Pagrindinės baudžiamosios teisės sąvokos: nusikaltimas, bausmė. Bausmė ir jos paskirtis Baudžiamoji teisė kaip valstybinės teisinės sistemos dalis. Baudžiamoji teisė ir kitos visuomeninius santykius reguliuojančios normos. Nusikaltimas, baudžiamasis nusižengimas ir nusikaltimas. Būtinosios ginties peržengimas. Mokslinis eksperimentas straipsnis. Baudžiamoji teisė objektyvine prasme. Baudžiamoji teisė subjektyvine prasme. Baudžiamosios teisės dalykas. Šių santykių pradžia ir pabaiga. Bk baudžiamasis nusižengimas. Tarptautinių sutarčių sudaro europos tarybos tarptautinės sutartys. Europos sąjungos konvencijos. Lietuvos dvišalės, trišalės teisinės pagalbos sutartys. Lietuvos aukščiausio teismo senato nutarimai. Aukščiausiojo teismo senato aprobuotos nutartys. Konstitucinio teismo nutarimai. Kiti teisės aktai, kurie padeda įgyvendinti baudžiamuosius įstatymus. Baudžiamojo įstatymo galiojimas laike. Bį galiojimas erdvėje. Baudžiamųjų įstatymų aiškinimas. Nusikalstama veika. Nusikalstamos veikos objektas. Dalyką. Veika. Pasekmės. Priežastinis ryšys. Nusikaltimo padarymo laikas, vieta, būdas. Subjektas. Amžius. Pakaltinamumas. Nepakaltinamumas. Ribotas pakaltinamumas. Specialaus nusikaltimo subjektas. Apsvaigusio asmens atsakomybė. Juridinio asmens atsakomybė. Kaltė. Tyčią. Neatsargumą. Tiesioginė tyčia. Netiesioginė tyčia. Iš anksto apgalvotą. Staiga atsiradusią. Apibrėžtą. Neapibrėžtą. Apibrėžta. Griežtai apibrėžtą. Alternatyviai apibrėžtą tyčią. Neapibrėžta. Neatsargumas. Nusikalstamas pasitikėjimas. Nusikalstamas nerūpestingumas. Nusikaltimo padarymo motyvas. Nusikaltimo padarymo tikslas. Nusikaltimo sudėtis. Tyčinio nusikaltimo stadijų sąvoka. Rengimasį. Yra savanoriškas atsisakymas pabaigti nv. Aktyvioji atgaila. Būtinoji gintis Gynybos sąlygos. Būtinosios ginties provokacija. Profesinių pareigų vykdymas. Būtinasis reikalingumas. Teisėsaugos institucijos užduoties vykdymas Įsakymo vykdymas. Profesinė arba ūkinė rizika. Organų transplantavimas. Kraujo donorystės. Nukentėjusiojo sutikimas.
0

Baudžiamoji teisė bendroji dalis 9parsisiųsti


Lapų skaičius: 77
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Tema. Bt sąvoka, funkcija, sistema. Baudžiamosios teisės mokslas. Baudžiamosios teisės sąvoka, subjektyvinė ir objektyvinė prasmė. V tema. Baudžiamasis įstatymas ir jo galiojimo ribos. Baudžiamųjų įstatymų sandara. Bt remiasi išimtinai įstatymu, kurie neturi prieštarauti lr konstitucijai, kuri numato ne tik bendruosius šalyje galiojančius teisės principus, bet ir tiesiog įtvirtina daugelį reikšmingų nuostatų. Tai reiškia, kad kiekvienas asmuo gindamas savo teises gali tiesiogiai remtis ne tik baudžiamojo įstatymo, bet ir konstitucijos nuostatomis. Baudž. Nusižengimo sąvoka. Be būtinojo objekto (pagrindinio - nulemia nusikaltimo sudėties vietą specialiosios dalies sistemoje; ir papildomo), baudžiamosios teisės teorijoje dar išskiriami fakultatyvieji objektai - tie teisiniai gėriai, kurie nėra būtini, atitinkamo nusikaltimo sudėties požymiai, bet į juos galima atsižvelgti sprendžiant bausmės individualizavimo klausimus. Nusikalstamos veikos dalykas. Nusikalstamos veikos objektas ir dalykas. Objektas yra teisinis gėris arba teisinis santykis – ko negalime pačiupinėti. Dalykas – ką galime pačiupinėti. Pvz.,vagystės atveju bus pažeistas nuosavybės teisinis santykis –objektas, dalykas – kas pagrobta ( pinigai). Kiekviena nusikalstama veika turi savo objektą ir nebūtinai kiekviena veika turi turėti savo dalyką. Pvz., nusikaltimas padaromas žodžiu. Esminis skirtumas –objektas visada yra pažeidžiamas, tuo tarpu dalykas – nebūtinai kaip toks pažeidžiamas, gali būti ir pagerinamas (vogto automobilio suremontavimas). Baudžiamasis įstatymas apibūdindamas nusikalstamas veikas kartais numato objektyviai išreikštoje veikoje galimybę pažeisti kelis teisinius gėrius. Takiais atvejais baudžiamosios teisės teorija išskiria pagrindinį ir papildomą objektą. Pvz., plėšimas – nuosavybės teisinių santykių ir santykių saugančių žmogaus sveikatą pažeidimas. Pagrindinis objektas yra daugiau vertingesnis, papildomas - mažiau vertingas. Objekto vertingumą apsprendžia formalus požymis – bk specialiosios dalies skyriai yra išdėstomi pagal objekto vertingumą. Prisidėjimo skirtingumas nuo bendrininkavimo. Bausmių sistema juridiniam asmeniui. Baudžiamoji teisė objektyvine prasme. Bt dalyką sudaro. ) bt metodas. Baudžiamieji teisiniai santykiai ir jų ypatumai. Visuomenėje pripažįstamų teisinių gėrių apsauga. Bt sistema. Bendroji ir specialioji dalys. Sudarymo pagrindiniai principas. Bt mokslas. Mokslinės analizės metodai. Bt mokslo vieta visuomeninių mokslų struktūroje. Teisės mokslo raida. Klasikinė kryptis. Antropologinė kryptis. Kad baudžiamoji teisė sudaro baudžiamosios politikos pagrindą. Kas atsako? Kam turi atsakyti nusikaltęs asmuo? Už ką asmuo atsako? Vadinasi, atsakomybės sąvoka apima. Baudžiamosios atsakomybės esmė. Atsakomybė ir sankcija. Atsakomybė ir bausmė. Statutai. Rusijos b įstatymų galiojimo įvedimas. Baudžiamosios teises šaltiniai, atkūrus nepriklausomybę 1918 m. Rusijos baudžiamojo statuto (1903 m.) Galiojimo įvedimas. Lr bk priėmimas (1961 m.). Bendroji dalis. Specialioji dalis. Skirsniai. Skyriuose. Straipsnį. Dalis. Bt normos struktūra ir turinys. Dispozicija, sankcija, jų rūšys. Paprastos. Aprašomosios. Blanketinės. Alternatyvinės. Nukreipiančios. Kompleksinės. Su vertinamaisiais požymiais. Absoliučiai. Apibrėžtos. Alternatyvios. Kumuliatyvinės. Kompleksinės. Diplomatinio imuniteto teise. Diplomatinių atstovybių. Eksteritorialumas. Asmeninis diplomatų. Pilietybės principas. Realinis principas. Universalusis principas. Nusikaltimo padarymo vieta. Formalius. Materialius. Nukirstinius. Baudžiamosios teisės normų konkurencija. Baudžiamųjų įstatymų aiškinimas. Rūšys. Analogija ir spragų problema. Analogijos problema. Nusikaltimo sąvokos raida. Nusikalstamų veikų kvalifikavimas pgl bk. Nusikaltimo sąvoka. Pagrindiniai nusikaltimo požymiai. Objektyvusis. Subjektyvusis. Kaltė kaip nusikalstamos veikos požymis. Nusikalstamumo samprata. Nusikaltimo sudėtis. Nusikaltimo sudėties elementai. Nusikaltimo sudėties požymiai. Nusikaltimo sudėties rūšys. Vertikaliuoju. Nusikaltimo objektas. Rūšys. Veika. Veikimas. Neveikimas. Neveikimas. Nusikalstamos pasekmės. Nusikaltimo padarymo vieta, laikas, aplinkybės bei priemonės. Jų įtaka baudžiamajai atsakomybei. Objektyvioji ns pusė. Nuo kurio. Bendrininkavimo formos. Nusikalstamas susivienijimas. Nusikalstamas susivienijimas. Banditinės gaujos. Organizuota grupė. Organizuota grupė –. Nusikalstamas susivienijimas –. Vykdytoju. Organizatoriumi. Kurstytoju. Padėjėju. Tiesioginiu vykdytoju. Netiesioginiu vykdytoju. Iais. Idealioji sutaptis. Kai asmuo teistas už tyčinį nusikaltimą, padaro naują tyčinį nusikaltimą. Pavojingą recidyvistą. Daugetas. Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės, kai yra lengvinančių aplinkybių. Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės, kai asmuo aktyviai padėjo atskleisti organizuotos grupės ar nusikalstamo susivienijimo narių padarytas nusikalstamas veikas. Sulaikyti. Nubausti. Atimti (apriboti). Paveikti. Užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą. Teismo, priėmusio nuosprendį, teisė apie šį nuosprendį paskelbti masines informavimo priemones. Principinė taisyklė: šią bausmę teismas gali paskirti esant 2 sąlygoms. Už nusikaltimą minimaliai 15, maksimaliai 90, už nusižengimą 10-45 paros. Bendruosius bausmių skyrimo pagrindus. „ypatingais“ atvejais. Bausmės už kelias nusikalstamas veikas. Bausmes, kai neatlikus bausmės padaroma nauja nusikalstama veika. Asmuo turi būti teisiamas pirmą kartą. Ši taisyklė taikoma tik nesunkaus ar apysunkio nusikaltimo atveju. - gydymo įstaigoje.
0

Baudžiamoji teisė bendroji dalis platūs konspektaiparsisiųsti


Lapų skaičius: 44
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Baudžiamosios teisės sąvoka, funkcijos, sistema. Baudžiamosios teisės mokslas. Tarptautinės sutartys. Baudžiamoji politika. Baudžiamoji atsakomybė ir jos pagrindai. Baudžiamųjų įstatymų sandara. Nusikaltimas ir nusikaltimo sudėtis. Pakaltinamumas. Bendroji nusikaltimo sudėtis - tai požymių, būdingų apskritai visiems nusikaltimams, visuma. Bendrosios nusikaltimo sudėties paskirtis - atskleisti visų nusikaltimui būdingų požymių turinį. Remdamiesi bendrąja nusikaltimo sudėtimi nusikalstamas veikas galime atriboti nuo nenusikalstamų veikų. Rūšinė nusikaltimo sudėtis - tai baudžiamajame įstatyme numatytų požymių, apibūdinančių vienarūšių nusikaltimų grupę, visuma. Rūšinė nusikaltimo sudėtis apima požymius, būdingus nusikaltimų grupei, turinčiai vieningą rūšinį objektą. Pagal šį kriterijų išskiriami turtiniai, valstybiniai ir kitokie. Nusikaltimo subjektas. Subjektyvioji pusė. Esant neapibrėžtai tyčiai, nusikaltimas kvalifikuojamas pagal kilusias(faktines) pasekmės. Kazusas. Aplinkybes, pašalinančias veikos pavojingumą. Tyčinio nusikaltimo padarymo stadijos. Prisidėjimas prie nusikalstamos veikos. Nusikaltimų daugėtas. Baudžiamoji teisė. Nusikalstamą veiką. Bausmė. Baudžiamosios teisės šaltiniai. Konstitucija. Baudžiamieji įstatymai. Monistinis. Dualistiniai. Šaltiniais gali būti tiktai įstatymo lygmens aktai. Bendroji dalis. Specialioji dalis. Dalis. Paprastos. Aprašomosios. Blanketinės. Alternatyvinės. Nukreipiančios. Kompleksinės. Su vertinamaisiais požymiais. Absoliučiai apibrėžtos. Santykinai apibrėžtos. Alternatyvios. Kumuliatyvinės. Kompleksinės. Hipotezė. Dispozicija. Sankcija. Teritorinis principas. Diplomatinio imuniteto teise. Diplomatinių atstovybių. Eksteritorialumas. Asmeninis diplomatų. Nusikaltimo padarymo vieta. Formalius. Materialius. Nukirstinius. Pilietybės principas. Realinis principas. Universalusis principas. Įsigalioja. Galiojimas pasibaigia. Teisės normų konkurencija. Taisyklės. Baudžiamųjų įstatymų aiškinimas. Rūšys. Prieglobsčio suteikimas (asylum). Teisę. Prieglobsčio. Nusikalstamumas. Konkretaus nusikaltimo priežastys. Nusikaltimas. Pagrindiniai nusikaltimo požymiai. Pavojingumas. Priešingumas teisei. Nusikaltimo baudžiamumas. Nusikaltimo sudėtis. Nusikaltimo sudėties elementai. Elementai. Nusikaltimo sudėties požymiai. Pagrindinius. Papildomus (fakultatyvius). Pagrindiniai požymiai. Vertikaliuoju principu. Konkreti nusikaltimo sudėtis. Horizontaliuoju principu. Paprasta. Nusikaltimo sudėtis. Kvalifikuota. Nusikaltimo sudėtis. Privilegijuota. Nusikaltimo sudėtis. Paprastoji. Nusikaltimo sudėtis. Paprastas. Aprašomąsias. Blanketines. Nukreipiančiąsias. Sudėtinė. Nusikaltimo sudėtis. Su 2-iem veiksmais. Su 2-iem objektais. Alternatyvinės. Su 2-iem kaltės formomis. Formalios nusikaltimo sudėtys. Materialios. Nusikaltimo sudėtys. Nukirstines. Nusikaltimo sudėtys. Nusikalstama veika. Nusikalstamos pasekmės. Ribotas pakaltinamumas. Tyčia. Iš anksto apgalvota tyčia. Staiga atsiradusi tyčia. Afektinė tyčia. Turtiniuose nusikaltimuose kvalifikuojama kaip pasikėsinimas į švelniausias pasekmes. Nusikaltimuose prieš asmenį reikia kvalifikuoti, kaip pasikėsinimą į sunkiausias pasekmes, kurias galėjo numatyti kaltininkas. Neatsargumas. Mišri kaltė. Klaida. Teisinę (juridinė). Faktinę. Dėl nusikaltimo objekto. Klaida dėl nusikaltimo dalyko. Klaida dėl veikos pobūdžio. Klaida dėl priemonių. Klaida dėl priežastinio ryšio. Klaida dėl vietos, laiko ar kvalifikuotų nusikaltimo sudėties požymių. Įsakymo vykdymas. Pabaigtas pasikėsinimas. Nebaigtas pasikėsinimas. Netinkamas pasikėsinimas. Aktyvioji atgaila. Organizatoriumi. Kurstytoju. Padėjėju. Pavienis nusikaltimas. Nusikaltimų daugėtas.
0

Baudžiamoji teisė bendroji dalis trumpaiparsisiųsti


Lapų skaičius: 27
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Bendrininkavimas. Bendrininkų rūšys. Bendrininkavimo rūšys. Prisidėjimas prie nusikaltimo. Pavienis nusikaltimas ir nusikaltimų daugetas. Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės. Administracinė nuobauda ir bausmė. Bausmės paskirtis. Turto konfiskavimas. Taisyklės: kaip ir kada galima pateikti malonės prašymą. Atleisdamas nuo bausmės teismas turi taikyti priverčiamąsias medicinines priemones. Nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ypatumai. Atleidimas nuo bausmės ar baudžiamosios atsakomybės. Baudžiamosios atsakomybės senatis. Bendrininkavimas. Tai valstybės prievartos priemonės , kurios taikomos nusikalstamą veiką padariusiam asmeniui, atleistam nuo baudžiamosios atsakomybės ar bausmės. Daudimas naudotis spec. Teise. Žalos atlyginimas/pašalinimas. Nemokami darbai. Įmoka į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą. Į sąlyginius ir besąlyginius. Sąlyginis atleidimas. Nepilnamečiams taikomos baudžiamosios atsakomybės ypatybės. Bauda. Areštas. Auklėjamojo poveikio priemonės. Apkaltinamojo nuosprendžio priėmimas. Nuosprendžio vykdymo senatis.
0

Baudžiamoji teisė Lietuvos statutuoseparsisiųsti


Lapų skaičius: 18
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Baudžiamoji teisė lietuvos statutuose. Nusikaltimo sąvoka. Nusikaltimo sudėtis. Valstybiniai nusikaltimai. Nusikaltimai teisingumui. Nusikaltimai valdymo tvarkai. Nusikaltimai asmens gyvybei, sveikatai ir garbei. Pasikėsinimai į asmenį ir jo turtą. Plėšimas. Nusikaltimai asmens garbei. Nusikaltimai asmens laisvei. Nusikaltimai dorovei. Nusikaltimai tikybai. Turtiniai nusikaltimai. Bausmės ir jų skyrimo ypatybės. Išvados. Literatūros sąrašas. Lietuvos teisinės sistemos pagrindas iki XIV – XV amžių sandūros buvo paprotinė teisė. Šiuo laikotarpiu situacija pradėjo keistis iš esmės, kadangi šalia paprotinės teisės atsirado įvairi rašytinė teisė. Šiuos pokyčius lėmė ekonominis krašto gyvenimas, amatų ir prekybos plėtra , didelių žemės plotų įtraukimas į ūkio apyvartą. Rašytinę teisę sudarė didžiojo kunigaikščio teismų sprendimai, privilegijos, kurios buvo atnaujinamos ir papildomos. Taikant šiuos aktus sunkumus kėlė tai, kad jie nebuvo susisteminti, išspausdinti, plito įvairiais nuorašais, į kuriuos neretai galėjo įsivelti netikslumų, bei pasitaikyti įstatymo teksto iškraipymų. Taip pat šalia bendrųjų privilegijų nemažai buvo ir sričių privilegijų, kurios galiojo tik tam tikroje valstybės teritorijoje. Šios aplinkybės vertė visą galiojančią teisę surinkti į vieną knygą, kurią būtų galima paskelbti kaip visoje valstybės teritorijoje galiojantį teisyną. Pirmasis bandymas kodifikuoti teisę Lietuvoje buvo Kazimiero teisynas (1468 m.). Vėliau tokią mintį iškėlė didysis kunigaikštis Aleksandras 1501 m. privilegijoje Voluinės žemei. Galiausiai 1522 m. Seimui buvo pristatytas Mikalojaus Radvilos rengtas projektas ir 1529 m. priimtas Pirmasis Lietuvos Statutas. Vėliau buvo priimti Antrasis (1566 m.) bei Trečiasis (1588 m.) Lietuvos Statutai. Tai buvo galiojančios feodalinės teisės įstatymų sąvadai, apimantys visas teisės sričių normas. Jie pripažįstami kaip vieni pažangiausių savo laiko teisynų Europoje, turėję didelę reikšmę tolesnei Lietuvos teisės raidai. Savo rašto darbe, remdamasis S. Vansevičiaus, V. Andriulio, M. Maksimaičio, V. Pakalniškio, J. Pečkaičio, A. Senavičiaus šaltiniais bei ištraukomis iš Lietuvos Statutų sieksiu aptarti baudžiamosios teisės bruožus Lietuvos statutuose. Manau, kad šį tema yra ypatinga tuo, kad Lietuvos statutai yra ne tik mūsų teisinės idėjos paminklas, bet ir pagrindas šiuolaikinei Lietuvos teisei. Darbo tikslas: susipažinti su Lietuvos Statutuose atsispindinčiais baudžiamosios teisės bruožais. Darbo uždaviniai: 1. Atskleisti nusikaltimo sąvoką; 2. Aptarti nusikaltimo sudėtį bei rūšis; 3. Apžvelgti bausmių sistemą.
0

Baudžiamoji teisė spec. dalis 2parsisiųsti


Lapų skaičius: 16
Tipas: Špera
Darbe esantys žodžiai: Bt spec.dalis ir jos sistema. Sąvoka. Nusikaltimų kvalifikavimo pagrindai. Normų konkurencija. Apimties. - normų turinio. Genocido samprata ir požymiai. Sąrašas baigtinis!. Genocidas. Objektas. Genocidas. Genocidas. Papildymas. Įstatyme nurodoma į socialinę ir politinę grupę. Objektas. Žmogiškumas. Papildomas. Objektas. Subjektas. Subjektyvioji pusė. Tyčinis nusikaltimas. Rūšinė karo nusikaltimų sudėtis. Karo nusikaltimų ir genocido panašumai ir skirtumai. Marodieriavimas. Objektas. Objektas. Subjektyviajai pusei. Subjektu. Rūšinis objektas. Itin pavojingi v-niai nusikaltimai. V-bės perversmas;kolaboravimas;antiv –nių org. Kūrimas;vieši raginimai smurtu pažeisti l suver;kėsinimasis į v-bę. Skiriamų pareigūnų gyvybę;kėsinimasis į užs. V-bės atstovo gyvybę;šnipinėjimas;diversija;kenkimas;karo kurstymas. 6 išdavystė. Objektas. Objektas. Objektyviosios pusės. Subjektyviosios pusės. Subjektu. Padaromas tiesiogine tyčia. Subjektas. Objektas. Objektyviosios pusės. Sudėtis formalioji. Subjektyviosios pusės. Požymiai. Subjektu. Objektas. Objektyviosios pusės. Subjektyvios pusės. Subjektu. Objektas. Būtinas objektyvusis požymis. Piktnaudžiavimas. Neteisėtas disponavimas informacija, kuri yra valstybės paslaptis. Valstybės paslapties atskleidimas. Ne tik tyčinis nusikaltimas, bet ir dėl neatsargumo. Grėsmė valstybės saugumui. Dalykas yra valstybės paslaptis. Atskleidžiama veikimu. Atskleista ir neveikimu. Tyčia gali būti tiesioginė ir netiesioginė. Tiesioginė. Netiesioginė. Subjektas specialusis. Valstybės paslapties praradimas. Valstybės simbolių išniekinimas. Objektas. Objektyviai. Viešumas. Nusikaltimas tyčinis. Nuo 16 metų. Panašiai reglamentuojama atsakomybė už užsienio valstybės. Suprantamas. Tiesioginis objektas. Sikaltimai žmogaus gyvybei. Nužudymas.. Neatsargus. Paprasto ir kvalifikuoto nužudymo yra 2 privilegijuoto nužudymo rūšys. Nužudymas labai susijaudinus. Naujagimio nužudymas. N bk. Neatsargus gyvybės atėmimas. Sukurstymas nusižudyti ar privedimas prie savižudybės. Padėjimas nusižudyti. Tyčiniai yra sunkus. Neatsargūs. Pasikėsinimas. 14 metų. 1 privilegijuotą nusikaltimo sudėtį sveikatos sutrikdymas labai susijaudinus. Sunkus sveikatos sutrikdymas dėl neatsargumo. Nesunkus sveikatos sutrikdymas. 12-ka punktų. Subjektas. Nesunkus sveikatos sutrikdymas dėl neatsargumo. Neteisėtas aborto padarymas. Neteisėtas laisvės atėmimas. Smurtinis. Nuo 16 metų. Prekyba žmonėmis. Žmogaus veiksmų laisvės varžymas. Išžaginimas. Seksualinis prievartavimas. Privertimas lytiškai santykiauti. Seksualinis priekabiavimas. Mažamečio asmens tvirkinimas. Šmeižimas. Įžeidimas.
0

Baudžiamoji teisė specialioji dalis 1parsisiųsti


Lapų skaičius: 30
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Bt specialiosios dalies samprata. Bt specialiosios dalies normų konkurencijos samprata ir rūšys. Nusikaltimų kvalifikavimo samprata. Genocido samprata ir požymiai, atskiriamas nuo karo nusikaltimų. Šnipinėjimo dalykas. Valstybės paslapties atskleidimo sudėties požymiai, atskyrimas nuo šnipinėjimo. Valstybės simbolių išniekinimo sudėties požymiai. Nužudymo sąvoka ir rūšys, gyvybės pradžia ir pabaiga. Naujagimio nužudymo požymiai. Nužudymo labai susijaudinus požymiai. Sukurstymo nusižudyti požymiai, atskyrimas nuo privedimo prie savižudybės. Padėjimo nusižudyto požymiai, atskyrimas nuo sukurstymo nusižudyti ir nuo nužudymo. Sunkaus sveikatos sutrikdymo požymiai ir atskyrimas nuo nužudymo. Nesunkaus sveikatos sutrikimo požymiai. Nežymaus sveikatos sutrikimo požymiai. Neteisėto aborto sudėties požymiai. Palikimo be pagalbos sudėties požymiai. Neteisėto laisvės atėmimo sudėties požymiai, atskyrimas nuo panašių normų. Prekybos žmonėmis sudėties požymiai. Žmogaus veiksmų laisvės varžymo sudėties požymiai. Išžaginimo sudėties požymiai ir atskyrimas nuo privertimo lytiškai santykiauti. Seksualinio priekabiavimo sudėties požymiai ir atskyrimas nuo privertimo lytiškai santykiauti. Mažamečio asmens tvirkinimo sudėties požymiai ir atskyrimas nuo privertimo lytiškai santykiauti. Šmeižimo samprata ir požymiai, atskyrimas nuo įžeidimo. Vaiko pirkimo arba pardavimo sudėties analizė. Nusikaltimų privataus gyvenimo neliečiamumui rūšys. Nusikaltimų asmens lygiateisiškumui rūšys. Darbų saugos ir sveikatos apsaugos darbe reikalavimų pažeisimo sudėties požymiai. Objektas. Objektyvieji požymiai. Subjektyvieji požymiai.
0

Paieška


bottom