top


Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Administracinė teisė (4)parsisiųsti


Lapų skaičius: 32
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Administracinės teisės dalykas ir sąvoka. Administracinės teisės ir gretimų teisės šakų santykis. Administracinės teisės sistema. Administracinės teisės šaltiniai, jų rūšys. Atskaitomumas atstovaujamiesiems organams. Šakinis. Tarpšakinis (funkcijinis). Uždaviniai. Funkcijos. Valdymo organų veiklos forma. Lrv kompetencija, programa, funkcijos. Lrv aktai ir jų priėmimo tvarka. Lrv atsakomybė ir atskaitomybė. Lrv pirmininko ir ministrų teisinė padėtis, jų neliečiamumo garantijos. Lrv komisijos. Lrv ir vietos savivaldybių santykiai. 9 tema. Savivaldybių institucijos. T piliečiai. T nevalstybinės organizacijos (no). 13-1valstybinio valdybo formų sąvoka ir rūšys. Valstybinio valdymo metodų sąvoka ir rūšys. 14 tema. Valstybinio valdymo aktai. Valstybinio valdymo akto sąvoka ir juridinė reikšmė. Juridinė reikšmė. Vva bruožai. Valstybinio valdymo aktų rūšys. Kompetetingo. Valstybės ir piliečių interesais.
0

Administracinė teisė (5)parsisiųsti


Lapų skaičius: 24
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Norminis ir individualus teisės aktai, jų požymiai, skirtumai. Administracinis teisinis reguliavimas ir viešasis administravimas, sąvokų santykis ir apimtis. Administracinių teisės aktų rengimas, teisėkūros stadijos, etapai. Administraciniu teisiniu rezimu prigimtis, samprata,pozymiai. Analizuojant administracinius teisinius režimus. Administracinių teisinių režimų klasifikacija. Programų, strategijų, ir planų esmė viešojo administravimo srityje. Viešojo administravimo sistemos pertvarka. Viešojo administravimo subjektų sistema? Viesojo administravimo subjektu teisinis statusas? Administracines diskrecijos samprata,jos reiksme ir diskrecijos rusys. Krašto apsaugos valdymo ir institucijų sistema. Užsienio reikalų valdymo sistema. Užsienio reikalų ministerijos vaidmuo ir kompetencijos atribojimas nuo kitų užsienio reikalų valdyme dalyvaujančių institucijų ir pareigūnų. Diplomatinės atstovybės, konsulatai, atašė. Transporto valdymo sistema. Atskirų transporto rūšių teisinis reguliavimas. 35kl. Ryšių ir informatikos valdymo sistema. – techninė susižinojimo priemonė. Statybos ir teritorijų planavimo valdymo sistema. Energetikos šakos. Poveikio aplinkai vertinimo teisinis reguliavimas, etapai. 44kl.ūkio valdymo sistema. Ūkinės veiklos licencijavimas. 46 paslaugų direktyva. Kuo paslaugų direktyva yra svarbi jums? Kaip paslaugų direktyva veikia? Kokia konkreti nauda jums? Jūs galite. Paslaugos, patenkančios į paslaugų direktyvos taikymo sritį. 47 klausimas. Tarpšakinės sritys. 49- standartų sistema, santykis su kitais teisės aktais. Švietimo ir mokslo valdymo sistema.
0

Administracine teise (bendroji dalis)parsisiųsti


Lapų skaičius: 56
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Administracinė teisė kaip teisės šaka. Administracinės teisės samprata. Administracinės teisės kaip savarankiškos teisės šakos genezė. Administracinė teisė ir socialiniai pokyčiai. Administracinės teisės vieta lietuvos teisinėje sistemoje. Administracinės teisės dalykas ir reguliavimo metodas. Vykdomosios valdžios sąvoka, požymiai ir funkcijos. Konstitucinis ir socialinis valstybės vykdomosios valdžios vaidmuo. Žmogus ir valstybės valdžia. Vykdomoji valdžia ir administracinė teisė. Vykdomosios valdžios pagrindinės veiksmingumo problemos. Administracinės teisės sisteminimas ir sistema. Administracinės teisės santykis su socialiniais mokslais ir kitomis teisės šakomis. Administracinės teisės mokslo samprata, jo dalykas ir funkcijos. Užsienio šalių administracinės teisės bendroji charakteristika. 3 seminaras. Administracinės teisės normų įgyvendinimas. Taikymo stadijos. Administracinės teisės subjektų bruožai. Vykdomosios valdžios institucijos sąvoka ir pagrindiniai požymiai. Vykdomosios valdžios institucijų klasifikavimas. Valstybinio viešojo valdymo institucijų sistema. Aukščiausiosios, centrinės, regioninės ir vietinės valdymo institucijos. Vykdomosios valdžios institucijų vidinė organizacinė struktūra, jų formavimo teisiniai pagrindai ir tvarka. Vykdomosios valdžios institucijų sistemos pertvarkymas po nepriklausomybės atkūrimo. 8 seminaras. Piliečiai ir užsieniečiai. Piliečiai ir užsieniečiai.
0

Administracinė teisė - teisiniai režimaiparsisiųsti


Lapų skaičius: 13
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Administracinio-teisinio režimo samprata Prieš pradedant nagrinėti administracinio teisinio režimo sampratą, reikėtų apžvelgti kaip teisinio režimo sąvoka yra apibūdinama teisės teorijos mokslo rėmuose, pabandyti nubrėžti ribą, atskiriant jį nuo kitų teisinių kategorijų ir išskiriant specifinius teisinio režimo požymius. Teisinėje literatūroje terminas “režimas” naudojamas nevienareikšmiškai: vienuose darbuose tai tvarka, kituose – socialinis režimas. Analizuojant administracinių teisinių režimų sampratą susiduriame su pateikiamų nuomonių įvairove. Teisinėje literatūroje teisiniai režimai nagrinėjami (suprantami) keliais aspektais: a. kaip įstatymais apibrėžtų taisyklių visuma, kurių turi laikytis piliečiai ir juridiniai asmenys savo veikloje; b. kaip teisinis elementas, kuris jungia į vieningą sistemą nustatytų teisinių priemonių visumą;
0

Administracine teisė 1parsisiųsti


Lapų skaičius: 8
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Administracinė teisė – savarankiška teisės šaka. Valstybinio valdymo (vykdomosios valdžios) sąvoka ir pagrindiniai principai. AT – viešojo administravimo teisinis pagrindas. AT reguliavimo dalykas. Ryšys su KT. Ryšys su Civilinio proceso teise. Ryšys su mokesčių-financų teise. Ryšys su darbo teise. Ryšys su ekologine teise. Teisės sistema. Administracinės teisės šaltiniai, jų rūšys. Teisės šaltiniai. Administracinės teisės mokslas – visuma žinių, koncepcijų, teiginių apie administracinio reguliavimo dėsningumus. AT normos struktūra. AT norma – valstybės nustatyta ir visuotinai privaloma elgesio taisyklė administraciniuose-teisiniuose santykiuose, kurios įgyvendinimas gali būti užtikrinamas valstybės prievartos priemonėmis. Konstitucinio Teismo sprendimai ir nutarimai. Institucijų ar pareigūnų priimami norminiai teisės aktai. Galiojimo ypatumai. Įgyvendinimas – pasiekimas tų tikslų, kurių siekiama ta teisės norma. Teisinis santykis – visuomeninis santykis, sureguliuotas teisės normomis. Administracinis-teisinis santykis. Juridiniai faktai. Valdymas. Valstybinis valdymas. Administracinės teisės subjektai. Bendrosios kompetencijos valdymo organai. Organo organizacinė struktūra. Ministras Pirmininkas. Ministrų, kaip fizinių asmenų, teisnumas. Ministerijos administracinis teisnumas. Seimo formuojamos ir jam atskaitingos valstybinio valdymo institucijos. Valstybės kontrolė.
9

Administracinė teisė 3parsisiųsti


Lapų skaičius: 4
Tipas: Esė
Darbe esantys žodžiai: Administracinė teisė –. Administracinės teisės principai. 1)įstatymų viršenybės. 2)teisingumo principas ir jo įgyvendinimas įstatymų leidybos bei vykdomosios valdžios srityje. 3) protingumo. ) viešumo principas. 5) kontrolės principas. Vyriausybės atstovo institutas (. Ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo institutas. 6) atsakomybės principas. Vietos savivaldos principai. Reguliavimo metodas –. Valstybinio administravimo subjektai yra. Administracinė teisė – tai teisės šaka, susidedanti iš teisės normų, kurios reguliuoja viešojo valdymo sistemų, institucijų ir valstybės tarnybos organizavimą, jų ir kitų institucijų, įstaigų, įmonių vidaus administravimą, valstybės ir savivaldybių institucijų atliekamą viešojo valdymo veiklą bei su ja administracinio reagavimo, asmenų teisių užtikrinimo viešojo valdymo srityje santykius. Iš šio apibrėžimo išskiriamos administracinės teisės normų galiojimo sritis; 1) Viešojo valdymo/ administravimo institucijų sistemos, valstybės tarnybos organizavimas; 2) Šių institucijų vidaus administravimas; 3) Viešojo valdymo veikla/ viešojo administravimo subjektų funkcijos (jos apima ir administracinį reagavimą; 4) Asmenų teisių užtikrinimas
0

Administracinė teisė 3parsisiųsti


Lapų skaičius: 407
Tipas: Prezentacija
Darbe esantys žodžiai: Administracinė atsakomybė. Valstybinio valdymo fakulteto. Administracinė prievarta – valstybinio valdymo metodas. Valstybinio valdymo metodai yra konkretūs vykdomosios valdžios subjektui pavestų uždavinių praktinio įgyvendinimo būdai. Kitaip tariant – tai yra vykdomosios valdžios įgyvendinimo priemonės (įrankiai). Valdymo forma. Įtikinėjimo metodas. Skatinimo metodas. Prievartos metodas. Prievartą galima apibūdinti kaip pavaldinio valios paneigimą ir išorinę įtaką jo elgesiui. Jeigu komanda neįvykdoma, taikomos moralinio, turtinio, organizacinio, fizinio poveikio priemonės. Pagrindinė teisinės prievartos paskirtis – teisinės tvarkos apsauga. Pagal teisinės tvarkos apsaugos būdą galima skirti tris prievartos rūšis. Kelio užkirtimas teisinės tvarkos pažeidimams; buvusios padėties atkūrimas; bausmė (nuobauda). Prievartą dar galima skirti ir pagal teisės šakas, t.y. Pagal tai, kurios teisės šakos normos numato šias priemones. Šiuo požiūriu jos skirstytinos į taikomas pagal civilinę, baudžiamąją, baudžiamojo proceso, darbo, valstybės tarnybos, administracinę teisę ir pan. Administracinė teisinė prievarta yra valstybinės teisinės prievartos rūšis, todėl jai būdingi visi bendrieji valstybinės teisinės prievartos požymiai. Kartu administracinei teisinei prievartai būdingi ir specialūs požymiai, atskiriantys ją nuo kitų prievartos rūšių. Administracinės teisinės prievartos specialūs požymiai: iš šių požymių galima padaryti tokį administracinės teisinės prievartos apibrėžimą: administracinės teisinės prievartos priemonės. Pagal tiesioginę paskirtį ir turinį klasifikuojamos taip. Policija turi teisę sulaikyti užsienietį šiais atvejais. Užsienietis patalpinamas į užsieniečių registracijos centrą šiais atvejais. Institucijos (pareigūnai), turinčios teisę taikyti administracinės prievartos priemones policija ir jos pareigūnai ; finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba ir jos pareigūnai; valstybės sienos apsaugos tarnyba ir jos pareigūnai; administracinės prievartos priemonių taikymo teisėtumo kontrolė. Teisminė teisėtumo kontrolė taip pat gali būti dviejų rūšių. Muitinės institucijų sprendimų apskundimo tvarka. Valstybinio socialinio draudimo įstaigų ir jų pareigūnų sprendimų apskundimo tvarka.
10

Administracinė teisė egzaminuiparsisiųsti


Lapų skaičius: 22
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: T. Administracinės teisės dalykas ir sistema. Administracinės teisės dalykas ir sąvoka. Administracinės teisės ir gretimų teisės šakų santykis. Administracinės teisės sistema. Administracinės teisės šaltiniai, jų rūšys. Lrv aktai ir jų priėmimo tvarka. Lrv atsakomybė ir atskaitomybė. Lrv komisijos. Lrv ir vietos savivaldybių santykiai. 9 tema. Savivaldybių institucijos. Savivaldos institucijos savivaldybės taryba (renkama atstovaujamoji)vykdomosios svaldyba,meras, kontrolierius, seniūnai. T piliečiai. T nevalstybinės organizacijos (no). 13 tema valstybinio valdymo formos ir metodai. 14 tema valstybinio valdymo aktai. Valstybinio valdymo akto sąvoka ir juridinė reikšmė. Juridinė reikšmė. Valstybinio valdymo aktų rūšys. Valstybinio valdymo aktams (vva) keliami reikalavimai ir jų nesilaikymo padariniai.
0

Administracinė teisė, valstybinio valdymo metodaiparsisiųsti


Lapų skaičius: 11
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Lotynų kalbos žodis „administratio" reiškia valdymą, vadovavimą. Todėl administracinė teisė - tai valdymo teisė arba teisės šaka apie valdymą. Su teisės reiškiniais daugiausiai susijęs valstybinių reikalų valdymas, kurį, remiantis konstitucija, vykdo visos valstybės institucijos. Administracinės teisės normos reguliuoja ne tik valstybinio valdymo funkcijas, bet ir reglamentuoja asmenų elgesio taisykles visuomeninėse vietose, transporte, buityje ir pan.,. Administracinė atsakomybė turi kai kurių specifinių ypatumų, skiriančių ją nuo kitų teisinės atsakomybės rūšių. Nors paminėta nemaža ypatumų, kartais sunkoka atskirti administracinius pažeidimus nuo baudžiamųjų nusikaltimų. Bendri teoriniai teisės pažeidimo sudėties elementai. Administracinės teisės pažeidimo subjektas gali būti tik pakaltinamas fizinis asmuo. Administracinės teisės pažeidimų subjektais gali būti tiek paprasti asmenys, tiek ir pareigūnai. Todėl neatsitiktinai pareigūnams yra numatytos griežtesnės administracinės nuobaudos. Aplinkybės, pašalinančios administracinę atsakomybę.
0

Administracinės atsakomybės konspektaiparsisiųsti


Lapų skaičius: 34
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Administracinės atsakomybės esmė. Administracinės atsakomybės sąvoka ir ypatumai. Administracinės atsakomybės skirtumas nuo kitų teisinės atsakomybės rūšių. 3 tema. Administracinės teisės pažeidimas – administracinės atsakomybės pagrindas. Bendroji administracinio teisės pažeidimo sąvoka. Juridinė administracinio teisės pažeidimo sudėties analizė. Administracinio teisės pažeidimo objektyvinė pusė. Administracinio teisės pažeidimo subjektas. Administracinio teisės pažeidimo subjektyvinė pusė. Administracinio teisės pažeidimo ir administracinės atsakomybės subjektas. Nepilnamečių atsakomybė. Pareigūnų atsakomybės ypatumai. Karių ir kitų asmenų, kuriems taikomi drausmės statutai bei specialūs drausmės nuostatai, atsakomybė už administracinius teisės pažeidimus. Užsieniečių atsakomybė už administracinius teisės pažeidimus. Aplinkybės šalinančios veikos pavojingumą ir priešingumą teisei. Būtinasis reikalingumas. Būtinoji gintis. Jeigu asmuo, esant bent vienai iš šių minėtų aplinkybių, padaro veiksmus, kurie išoriškai primena kokį nors administracinį teisės pažeidimą ir formaliai lyg ir atitinka juridines tokio teisės pažeidimo žymes, tai tokie veiksmai ne tik nėra pavojingi valstybės, visuomenės ar atskirų piliečių interesams ir teisėms, bet net naudingi jiems. Tokie veiksmai, kuriuos asmuo padaro būtinojo reikalingumo ar būtinosios ginties atvejais padeda išvengti sunkesnių padarinių, didesnės žalos, padeda kovoti su teisės pažeidimais. Tokiais veiksmais ginami teisėti valstybės, visuomenės, atskirų piliečių interesai, jų teisės nuo pavojingų visuomenei kėsinimųsi. Minėtos aplinkybės ne tik nepavojingos visuomenei, bet jos taip pat paša1ina ir tam tikrų veiksmų priešingumą teisei, nes įstatymai jas laiko teisėtomis. Būtinasis reikalingumas - atpk 17 str. - administraciniu teisės pažeidimu nelaikomas veikimas, kuris kad ir numatytas šiame kodekse arba kituose norminiuose aktuose dėl administracinių teisės pažeidimų, bet padarytas būtinojo reikalingumo būklėje, tai yra siekiant pašalinti pavojų, gresiantį valstybinei ar viešajai tvarkai, nuosavybei, piliečių teisėms ir laisvėms bei nustatytai valdymo tvarkai, jeigu šis pavojus tomis aplinkybėmis negalėjo būti pašalintas kitomis priemonėmis ir jeigu padarytoji žala yra mažiau reikšminga negu išvengtoji žala. Administracinės nuobaudos. Administracinės nuobaudos sąvoka ir paskirtis. Administracinių nuobaudų rūšys. Pagrindinės ir papildomosios administracinės nuobaudos. Įspėjimas. Administracinė bauda. Atlygintinas daikto, kuris buvo administracinio teisės pažeidimo padarymo įrankis arba tiesioginis objektas, paėmimas. Pataisos darbai. Administracinis areštas. Nušalinimas nuo pareigų (darbo). Administracinės nuobaudos skyrimas. Nuobaudos už administracinį teisės pažeidimą skyrimo bendrosios taisyklės.atsakomybę už administracinį teisės pažeidimą lengvinančios aplinkybės. Atsakomybę už administracinį teisės pažeidimą sunkinančios aplinkybės.administracinių nuobaudų skyrimas, padarius kelis administracinius teisės pažeidimus.administracinės nuobaudos terminų skaičiavimas. Administracinės nuobaudos skyrimo terminai. Įpareigojimas atlyginti padarytą nuostolį. Galimybė atleisti nuo administracinės atsakomybės, jeigu padarytas mažareikšmis teisės pažeidimas. Kitos administracinio poveikio priemonės. 1) administracinės prevencinės (įspėjamosios) priemonės. 2) administracinės kardomosios priemonės. Administracinės prevencinės priemonės. Jų ypatumai (taikymo tikslas, teisinis pagrindas, sąlygos ir aplinkybės), rūšys. Oficialus asmenų įspėjimas dėl neleistino elgesio. Asmens dokumentų tikrinimas. Policijos pareigūnų teisė įeiti į piliečių gyvenamąsias ir ūkines, įmonių, įstaigų, organizacijų patalpas. Transporto priemonių, priklausančių piliečiams, visuomeninėms ir valstybinėms organizacijoms, naudojimas vykdant tarnybines pareigas. Socialinė ir psichologinė reabilitacija. Administracinės kardomosios priemonės (akp). Jų taikymo teisinis pagrindas, paskirtis, sąlygos, rūšys. Organai (pareigūnai), įgalioti nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas. Bendroji organų (pareigūnų), nagrinėjančių administracinių teisės pažeidimų bylas, charakteristika. Organų (pareigūnų), nagrinėjančių administracinių teisės pažeidimų bylas, rūšys. Administracinės komisijos (ak) prie savivaldybių tarybų. Savivaldybių seniūnijų kaimo vietovėse seniūnai. Rajonų (miestų) apylinkių teismai (apylinkių teismų teisėjai). Policija. Procesinė dalis. Aplinkybės, darančios administracinio teisės pažeidimo bylos teiseną negalimą. Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos užtikrinimas. Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos užtikrinimo priemonės. Pažeidėjo pristatymas. Administracinis sulaikymas. Pažeidėjo atvesdinimas. Asmens apžiūra ir daiktų patikrinimas. Įrodymai administracinių teisės pažeidimų bylose ir jų įvertinimas. Asmenys, dalyvaujantys administracinio teisės pažeidimo bylų procese. Nukentėjusysis. 2 įstatyminiai atstovai. Advokatas. Liudytojas. Ekspertas. Vertėjas. Nukentėjusiesiems, liudytojams, ekspertams ir vertėjams išmokėtinos sumos. Administracinio teisės pažeidimo bylos iškėlimas. Administracinio teisės pažeidimo protokolas, jo turinys, pagrindiniai reikalavimai. Administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimas. Administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimo terminai. Pasirengimas nagrinėti administracinio teisės pažeidimo bylą. Administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimas. Aplinkybės, išaiškintinos nagrinėjant administracinio teisės pažeidimo bylą. Kolegialaus organo, nagrinėjančio administracinio teisės pažeidimo bylą, posėdžio protokolas. Nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje priėmimas. Nutarimo turinys. Nutarimų rūšys. Nutarimo byloje paskelbimas ir nutarimo nuorašo įteikimas. Nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje apskundimas. Teisė apskųsti nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje. Nutarimo apskundimo tvarka, terminai ir padariniai. Teismo sprendimo dėl apskųsto nutarimo paskelbimo ir nuorašo įteikimo tvarka. Nutarimų skirti administracines nuobaudas vykdymas. Organai (pareigūnai), vykdantys nutarimus. Nutarimų vykdymo tvarka ir senatis. Kelių nutarimų vieno asmens atžvilgiu vykdymas. Nutarimo skirti įspėjimą vykdymas. Nutarimo skirti baudą vykdymas. Vengimo sumokėti baudą padariniai. Nutarimo atlygintinai paimti daiktą vykdymas. Nutarimo konfiskuoti daiktą ir pajamas vykdymas. Nutarimo atimti specialiąją teisę vykdymas. Vykdymo organai. Nutarimo atimti teisę vairuoti transporto priemones vykdymo tvarka. Nutarimo atimti teisę medžioti arba žvejoti vykdymo tvarka. Specialiosios teisės atėmimo termino sutrumpinimo pagrindai ir tvarka. Nutarimo dėl baudos pakeitimo nemokamais viešaisiais darbais vykdymas. Vengimo atlikti nemokamus viešuosius darbus pasekmės. Nutarimo nušalinti nuo pareigų vykdymo tvarka. Nutarimo dėl administracinio arešto vykdymas. Administracinio arešto atlikimo terminai ir tvarka). Tema. Administracinės atsakomybės kurso dalykas ir sistema. Administracinių teisės pažeidimų įstatymų kodifikavimas. Administracinė atsakomybė yra savarankiška atsakomybės rūšis, taikoma kaltiems asmenims, padariusiems administracinius teisės pažeidimus, skiriant jiems ir realizuojant įstatymų numatytas administracines nuobaudas, turint tikslą kovoti su teisės pažeidimais, užtikrinti teisėtumą ir teisėtvarką. Taikomos. Asmenys už. Terminais. Bendrieji ir rūšiniai. Kaltės, motyvo. Tikslo. Būtinasis reikalingumas. Būtinoji gintis. Būtinoji gintis. Administracinių nuobaudų paskirtis yra. Administracinės nuobaudos rūšys. Įspėjimas. Bauda. Atlygintinas daikto. Paėmimas. Daikto. Konfiskavimas. Suteiktos piliečiui specialiosios teisės. Atėmimas. Pataisos darbai. Administracinis areštas. Nušalinimas nuo darbo. Švelniausia. Nuobauda. Viešai smerkiamas kalto asmens padarytas administracinis teisės pažeidimas ir jis įspėjamas daugiau nenusižengti. Daikto, kuris buvo administracinio teisės. Pažeidimo padarymo įrankis arba tiesioginis objektas, konfiskavimas. Piliečiui suteiktos specialiosios teisės. Atėmimas. Teisė vairuoti transporto priemones, teisė medžioti arba žvejoti. Terminas, kuriam pasibaigus laikoma, kad asmeniui nebuvo. Paskirta administracinė nuobauda. Kardomosios. Procesines. Specialiąsias. 222 str. 224 str. 225 str. -. Daiktų ir dokumentų paėmimas (priverstinis transporto priemonės nuvežimas ar šios priemonės važiuoklės užblokavimas. (. Nutarimo skirti administracinę nuobaudą vykdymo atidėjimo pagrindas ir terminas. 338(1) str.) Sąlyginis administracinio arešto vykdymo atidėjimas (naujas).
0

Paieška


bottom