top


Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Charakterisparsisiųsti


Lapų skaičius: 21
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Charakteris. Bendrasis apibūdinimas. Charakterio struktūra ir bruožai. Charakterio patologiniai bruožai. Charakteris yra viena iš seniausiai pastebėtų ir mėgintų aprašyti asmenybės savybių. Pats žodis kilęs iš senovės graikų kalbos, lietuviškai reiškia bruožas, atspaudas. Dar IV amžiuje prieš Kristaus gimimą senovės graikų rašytojas Teofrastas savo veikale Charakteristikos aprašė 31 žmonių tipą, kai vyrauja kokia nors savybė (pataikavimas, plepumas ir kt.).Charakteris-tobulesnis psichinis darinys negu temperamentas: charakterio formavimasis neatsiejamas nuo asmenybės formavimosi, nuo viso jos turinio grožio-pasaulėžiūros, pažiūrų, įsitikinimų, interesų. Lietuviškoje tarybinėje enciklopedijoje rašoma, jog charakteris, būdas, veiksmais ir elgesiu pasireiškiančių pastovių psichinių žmogaus ypatybių visuma. Fiziologinis charakterio pagrindas- aukštosios nervinės veiklos tipo savybių ir gyvenimo patirties bei auklėjimo suformuotos laikinųjų ryšių sistemos sintezė. Charakteriui būdinga individualių ir tipiškų bruožų vienovė. Charakterio, ypač jo tipiškų bruožų, formavimuisi lemiamą reikšmę turi socialinė aplinka, žmogaus veikla ir auklėjimas, individualūs bruožai remiasi daugiausia įgimtais charakterio pradmenimis. Charakterio brandai ir pastovumui reikšmės turi amžius, patirtis, socialiniai pokyčiai, raiškiai-įgimtos savybės (temperamentas, aukštosios nervinės veiklos tipas, kūno sudėjimas). Justickis teigia, jog charakteriu vadinama visuma individualių psichinių savybių, pasireiškiančių asmenybei tipiškais veiklos būdais tipiškomis aplinkybėmis. Taigi, vaikų gyvenimo, aplinkos bei materialinės sąlygos yra nevienodos, taip pat tėvai ir auklėja mažylius skirtingai. Ypač tai priklauso nuo tėvų socialinės padėties, profesijos, išsilavinimo. Be to, kiekvienas vaikas gauna skirtingą, t.y. Individualių genų rinkinį, kuris lemia visas psichines ir fizines vaiko...
0

Coca-cola companyparsisiųsti


Lapų skaičius: 19
Tipas: Prezentacija
Darbe esantys žodžiai: Content: Introduction History Mission, vision and values Some interesting facts Conclusion. Coca- cola (also known as Coke) is a popular carbonated soft drink sold in stores, restaurants and vending machines in over two hundred countries. It is produced by The Coca- Cola Company, which is also accasionally referred to as Coca- Cola or Coke. It is one of the world’s most recognizable and widely sold commercial brands. Coca Cola was born in Atlanta, Georgia, on May 8, 1886. Dr. John Stith Pemberton The mixture was combined with carbonated water and sampled by customers who all agreed -- this new drink was something special. So Jacobs' Pharmacy put it on sale for five cents a glass. Frank Robinson, named the mixture Coca-Cola®, and wrote it out in his distinct script. To this day, Coca-Cola is written the same way.
0

Dabartinė kainodaros sistema lietuvoje. Valstybinis kainų reguliavimasparsisiųsti


Lapų skaičius: 10
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Dabartinė kainodaros sistema lietuvoje. Valstybinis kainų reguliavimas. Išvados. Literatūros sąrašas. Rinkos sąlygomis kainų teorijos ir praktikos plėtojimo klausimai itin svarbūs. Kainodaros problemos ekonomikoje visada buvo gana sudėtingos ir nepakankamai ištirtos, o kainos – labai svarbus socialinių ir ekonominių santykių elementas. Per jas reguliuojamas visas gamybos ir prekybos procesas. Kainoms būdingos apskaitos, agregavimo, kontrolės, mokėjimų ir pajamų susidarymo, išteklių paskirstymo funkcijos. Jos yra svarbi įvairių ekonominės sistemos subjektų skatinimo priemonė. Kartu su finansų bei kredito sistema ir pajamų politika kainos efektyviai veikia paklausą ir pasiūlą. Todėl jos yra ne tik aktyvus prekių rinkos elementas, bet gali būti naudojamos ir rinkos konjunktūrai įvertinti bei reguliuoti. Taigi pasiūlos ir paklausos bei kainų tarpusavio ryšio tyrinėjimai yra ypač svarbūs, analizuojant kainodaros teoriją ir praktiką. Mano darbo tema yra dabartinė kainodaros sistema Lietuvoje, valstybinis kainų reguliavimas. Darbo tikslas supažindinti su valstybiniu kainų reguliavimu, trumpai peržvelgti kainodaros sistemą Lietuvoje, panagrinėti pagrindines valstybės kišimosi į kainų reguliavimą problemas.
0

Dairūtos VUI projektas ir jo socialinis marketingas organizuojant reklaminę kampanijąparsisiųsti


Lapų skaičius: 24
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: VUI projektų rengimo metodika. II. Praktinė dalis. Grožio ir sveikatos centro įkūrimas Kėdainiuose. Projekto įgyvendinimo vieta. Projekto įgyvendinimo laikas. Projekto santrauka. Projekto aktualumas, tikslai ir uždaviniai. Projekto veiklos ir vadybos aprašymas. Laukiami projekto rezultatai ir pasekmės. Projekto tęstinumas. Projekto partneriai. Savivaldybės parama.Projekto įgyvendinimo sąmata. III. Teorinė dalis. Reklamos sąvoka. Reklamos funkcijos. Reklamos rūšys. IV. Praktinė dalis. Marketingo elemento reklamos organizavimas įgyvendinant projektą. Išvados. Literatūra. Vykstant šalies ūkio restruktūrizacijai, tarp atskirų šalies regionų vis didėja nedarbo skirtumai (jo lygis tarp kai kurių regioninių darbo biržų administruojamų teritorijų skiriasi daugiau kaip 1,5 karto). Lygiagrečiai su nedarbu, šiose teritorijose auga ir kitos socialinės problemos, nustumdamos gyventojus (ypač atskiras socialines grupes) į skurdą bei socialinę izoliaciją. Išeities paieškos reikalauja kompleksinių įvairių institucijų bei vietinės bendruomenės sprendimų, ir ypač tokių, kurie vystytų visuomenės solidarumą su valstybės socialine ekonomine politika. 2001 m. Lietuvos darbo birža pradėjo vykdyti “Vietinių užimtumo iniciatyvų skatinimo ir įgyvendinimo programą”. Šalyje plėtojama vietinių užimtumo iniciatyvų skatinimo sistema - nauja gyventojų užimtumo didinimo priemonė, netradicinis darbo rinkos instrumentas, tiesiogiai remiantis naujų darbo vietų kūrimą žemiausiame (ūkio subjektų) lygmenyje, betarpiškai vystantis vietinės bendruomenės socialinę ekonominę raidą bei realiai ją konsoliduojantis. Įgyvendinant projektus, didėja bendruomenės narių užimtumas, plėtojama vietinė vystomų verslų infrastruktūra.
0

Darbo motyvacija organizacijojeparsisiųsti


Lapų skaičius: 13
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Motyvacijos samprata. Motyvacijos teorijoų apžvalga. Ankstyvieji motyvacijos požiūriai. Poreikių teorija. Maslowo poreikių hierarchija. Motyvacijos faktoriai. Personalo motyvacija. Materiali motyvacija. Nemateriali motyvacija. Netradiciniai motyvacijos būdai. Išvados. Literatūros sarašas. Motyvacija psichologijoje - jėga, skatinanti visus organizmo veiksmus , kitaip tariant, tai poreikis ar troškimas, kuris teikia elgesiui energijos ir nukreipia jį į tikslą. Motyvavimas - žmogaus aktyvumą skatinantis ir jo veiklos kryptį lemiantis procesas. Motyvai yra susiję su individo poreikių patenkinimu. Stipriausia motyvacija yra sėkmė. Malonu daryti tai, kas sekasi, o nemalonu - tai, kas nesiseka. Jei pasiseka - išauga pasitikėjimas savimi. Darbo aktualumas: Šiuolaikiniame verslo pasaulyje vis dažniau girdima frazė „darbuotojų motyvacija”. Visos įmonės, siekiančios maksimizuoti pelną bei minimizuoti kaštus, stengiasi pasiekti maksimalų darbuotojų našumą. Vienas iš optimaliausių būdų tai padaryti yra motyvuoti savo darbuotojus. Darbo tikslas: Išnagrinėti darbo motyvacija organizacijoje. Darbo objektas: Darbo motyvacija organizacijoje. Darbo uždaviniai: 1. Motyvacijos samprata; 2. Motyvacijos teorijų apžvalga; 3. Motyvacijos faktoriai; 4. Personalo motyvacija.
0

Darbo našumasparsisiųsti


Lapų skaičius: 4
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Visais org. gyvavimo etapais viena iš pagrindinių problemų tampa darbo našumas, nuo kurio priklauso gaminamos produkcijos kiekis, jos kokybė ir bendra org. padėtis. Šių problemų sprendimo būdus nagrinėjo Teiloras. Pagrindinė jo darbo mokslinio organizavimo teorijos tezė yra ta, kad darbas gali būti našus tik tada, kai jis organizuojamas pagal taisykles, principus, standartus, parengtus, panaudojant naujausius mokslo pasiekimus ir ilgametę darbo patirtį. Ši tezė įgyvendinama tik tada, jei: 1. teisingai parenkami darbininkai, jie parengiami darbui atitinkamuose daro vietose ir jiems pavedami tokie darbai, kuriuos jie sugeba atlikti geriausiai, o vadovai turi sugebėti tai atlikti (parinkti, suorganizuoti); 2. optimaliai sudaromos darbo operacijas, kiekviena operacija savo apimtimi t.b. analogiška kitoms, o jų sudėtingumas daugmaž vienodas (t.b. parengti operacijų atlikimo aprašymai, nurodant sudėtinius elementus, jų įvykdymui skirtą laiką ir kitus aspektus); 3. siekiama, kad visi darbininkai dirbtų naudodami idealius daro metodus; 4. racionaliai naudojami darbo įrankiai, įranga, mechanizmai ir medžiagos, neįvykdžius šių reikalavimų neįmanoma įgyvendinti idealių darbo metodų; 5. teisingai apmokama už atliktą darbą, todėl būtina sudaryti standartines normas, kurias įvykdžius mokamas bazinis atlyginimas, o jas viršijus mokami priedai.
4

Darbo organizavimas, normavimas, apmokėjimas ab alitaparsisiųsti


Lapų skaičius: 12
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Darbo organizavimas ir materialinis bei moralinis skatinimas- svarbiausios žmogaus darbinio aktyvumo gerinimo priemonės. Darbo organizavimas yra procesų struktūros, gamybos procese žmonių tarpusavio sąveikos ir žmonių sąveikos su įrengimais ir darbo objektais tvarkymas, t.y. darbo proceso sistemos sudarymas, jeigu organizuojamas naujas procesas arba šios sistemos keitimas (derinimas), jeigu kalbama apie veikiančius darbo procesus. 1.Trumpai apie įmonę. 2. Darbo organizavimas. Darbo paskirstymas. Darbo vietų organizavimas. 3. Darbo normavimas. Darbo laiko sanaudų klasifikavimas ir darbo laiko norma. Išdirbio normos. 4. Darbo apmokėjimas. Darbo užmokesčio formos. 5. Išvados ir pasiūlymai. Naudota literatūra.
10

Darbo organizavimo teorijos analizėparsisiųsti


Lapų skaičius: 11
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Darbo organizavimo analizė. Darbo organizavimo esmė. Darbo pasidalijimas. Darbo vietų organizavimas. Darbo užmokesčio organizavimas. Darbo sąlygos. Išvados. Literatūros sąrašas. Valdymas - tai begalinis procesas, kuris dažnai būna neapibrėžtas. Planai ne visada vykdomi taip, kaip numatyta. Ne visada žmonės teisingai priima jiems deleguotas teises ir pareigas. Ne visada vadovams pavyksta teisingai motyvuoti žmones, kad būtų efektyviausiai įgyvendinti tikslai. Keičiasi išorinė aplinka, ir organizacija turi prie jos pritapti. Taigi organizacijos vadovybei pavyksta pasiekti numatytus tikslus tik organizuojant darbą. Organizavimas - tai organizacijos tikslų siekimo proceso užtikrinimas. Tai labai svarbi valdymo funkcija. Šią funkciją vadovybė pradeda vykdyti, kai tik suformuluoja organizacijos tikslus ir uždavinius. Be organizavimo organizacijoje įsivyrautų chaosas, ir apimti visų jos dalyvių veiklą nebūtų įmanoma. Organizacijos tikslai, planai ir valdymo struktūra lemia organizacijos veiklos kryptį, tačiau organizavimas yra neatsiejamas bet kurios organizacijos esmės elementas.
0

Darbo perspektyvos baigus bakalauro studijasparsisiųsti


Lapų skaičius: 18
Tipas: Tyrimas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas, metodinė dalis. Skaitinių charakteristikų apskaičiavimas ir jų grafinis atvaizdavimas. Hipotezių tikrinimas. Pirma hipotezė. Antra hipotezė. Trečia hipotezė. Pasikliautinieji intervalai. Sąryšis tarp hipotezių ir įverčių. Intervalų ir santykių matavimų skalės bivariaciniai duomenys. Chi-kvadrato pagrindu sudaryti ryšio rodikliai. Išvados. Pasiūlymai. Tyrimo metu padarytos klaidos. Priedai. Įvadas, metodinė dalis. Skaitinių charakteristikų apskaičiavimas ir jų grafinis atvaizdavimas. Hipotezių tikrinimas. Pirma hipotezė. Antra hipotezė. Trečia hipotezė. Pasikliautinieji intervalai. Sąryšis tarp hipotezių ir įverčių. Intervalų ir santykių matavimų skalės bivariaciniai duomenys. Chi-kvadrato pagrindu sudaryti ryšio rodikliai. Išvados. Pasiūlymai. Tyrimo metu padarytos klaidos. Priedai. Įvadas Šį pusmetį pastebimas asmenų, pradedančių darbo veiklą pagal įgytą specialybę ar profesiją, augimas. Nuo liepos mėnesio buvo įdarbinta apytiksliai 2,2 karto daugiau asmenų negu birželio mėnesį.¹ Per spalio mėnesį jaunų bedarbių ( 16 – 24 metų) sumažėjo 3,5 proc., o palyginti su 2012 metų lapkričio 1 d., mažėjimas 17,9 proc.² Tad būdami II kurso VU ekonomikos bakalauro studijų studentai norėjome išsiaiškinti, ką mano VU ekonomikos fakulteto nuolatinių studijų studentų apie ateities perspektyvas įsidarbinti baigus bakalauro studijas. Kad geriau suprastumėme studentų požiūrį į įsidarbinimo galimybes, iškėlėme keletą hipotezių bei sudarėme anketą ir, naudodamiesi atsitiktinės imties metodu, ją pateikėme bakalaurą studijuojantiems ekonomikos fakulteto studentams. Rezultatus, kuriuos gavome, išanalizavome, aprašėme tyrimą, jo eigą ir apibendrinę rezultatus, pateikėme išvadas.
0

Darbuotojų dalyvavimas planavime UAB Promenadaparsisiųsti


Lapų skaičius: 31
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Santrauka. Įvadas. Organizacijos darbuotojų dalyvavimo planavime teorinė dalis. Planavimo teorinis aspektas. Planavimo pritaikymas organizacijose. Darbuotojų indėlis į organizacijos planavimą. Darbuotojų motyvavimas dalyvauti planavime. Uab„promenada“darbuotojų dalyvavimo planavime praktinė dalis. Tyrimo objekto aprašymas. Uab „promenada“ vadovo motyvavimas darbuotojus dalyvauti planavimo procese. Uab „promenada“ darbuotojų dalyvavimo planavime apklausos analizė. Išvados ir pasiūlymai. Terminų ir sąvokų žodynas. Literatūros sąrašas. Priedų sąrašas. 1 priedas. Uab „promenada" darbuotojų apklausos klausimynas. Santrauka. Uab „promenada“ darbuotojų dalyvavimas planavime. Jūratė karlinskaitė. Klaipėdos valstybinė kolegija. Kursiniame darbe, vadovaujantis moksline literatūra išanalizuota planavimo sąvoka, planavimo pritaikymas organizacijoje, darbuotojų indėlis į organizacijos planavimą, darbuotojų motyvacija organizacijos planavime. Literatūros analizė parodė, jog skirtingi, lietuvos ir užsienio šalių autoriai gana panašiai vertina darbuotojų dalyvavimą planavime ir sutinka, jog minėtas procesas turi labai teigiamą įtaką organizacijos veiklai. Išnagrinėjus literatūrą paaiškėjo kad planavimas skirstomas pagal būsimos veikos kryptis ir konkrečius uždavinius, jie taip pat turi konkrečius, išmatuojamus ar pasiekiamus tikslus. Šaltiniuose taip pat nurodoma, kad planavimas gali būti strateginis, taktinis ir operatyvinis. Kadangi teoriškai planavimas gana nemažai narinėtas, tai parodo šio reiškinio svarbą bei aktualumą ne tik lietuvoje, bet ir užsienyje. Atliktas tyrimas atskleidė, kad pasinaudojus kiekvieno darbuotojo siūlomomis idėjomis įmonė gali rasti originalių sprendimų darbo, paslaugų teikimo ir kitais klausimais, o tai daro organizaciją išskirtinę iš kitų. Remiantis gautais anketinės apklausos tyrimo duomenimis nustatyta, jog darbuotojai analizuojamoje įmonėje „promenada“ noriai dalyvauja planavime.
0

Paieška


bottom