top


Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Įmonės X pardavimo planasparsisiųsti


Lapų skaičius: 30
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Trumpa įmonės charakteristika ir situacijos analizė. Makroaplinka. Mikroaplinka. Vartotojų rinka ir elgsena. Prekė, kaina, paskirstymas ir rėmimas įmonėje. Prekių klasifikavimas. Prekės gyvavimo ciklai. Kaina. Paskirstymas. Rėmimas. Komunikacinis procesas marketinge. Rėmimo strategijos. Pardavimo programos parengimas. Pardavimo strategijos parinkimas. Asortimentas ir kainodara. Kainodara. Pardavimo kanalų pasirinkimas. Rėmimo plano rengimas. Pardavimo apimties planavimas. Personalo planavimas ir darbo organizavimas. Pardavimo biudžetas. Pardavimo programos kontrolė. Išvados. Literatūros šaltiniai. Įvadas. Pardavimų programa tai planas, kuris apibrėžia kaip bus įvykdyti planuojami pardavimai. Įmonė, kuriai bus kuriama pardavimo planas yra įmonė X. Ši įmonė užsiima mažmenine buitinės ir elektronikos technikos mažmenine prekyba visoje Lietuvoje. Įmonės veikla yra ir tradicinė ir elektroninė. Tai yra nedidelė įmonė, kadangi ji užima tik 5% rinkos. Prekė, kuriai bus sudaromas pardavimo planas yra televizorius. Šio darbo tikslas yra. Sudaryti pardavimo planą. Darbo uždaviniai. Atlikti vidinę įmonės analizę. Parinkti pardavimo strategiją. Aprašyti asortimentą bei nustatyti kainodarą. Parinkti pardavimo kanalą. Parengti rėmimo planą. Suplanuoti pardavimo apimtis. Suplanuoti kiek personalo reikės pardavimams įvykdyti. Sudaryti pardavimo biudžetą. Darbo pabaigoje bus pateiktos išvados. Trumpa įmonės charakteristika ir situacijos analizė. Įmonės X buvo įkurta 1992m. Jos pradinė veikla buvo buitinių prekių mažmeninė parduotuvė. Po sėkmingos įmonės veiklos pradžios ji pradėjo plėsti savo asortimentą bei kurti naujus filialus įvairiuose Lietuvos miestuose. Pirmasis įmonės filialas įsikūrė Kauno mieste, po to plėtėsi į didžiuosius Lietuvos miestus. Šiuo metu įmonės filialus galima rasti tokiuose miestuose kaip Vilnius, Klaipėda, Šiauliai bei Panevėžyje. Šiuo metu įmonė užsiima mažmenine buitinės technikos bei elektronikos prekių...
0

Įmonės „Agnė“ pardavimų kiekio ir sezoniškumo analizėparsisiųsti


Lapų skaičius: 15
Tipas: Tyrimas
Darbe esantys žodžiai: Mano nagrinėjama įmonė užsiima sporto inventoriaus prekyba. Atsitiktinai pasiėmiau vieną pardavimo objektą, t.y. kamuolius. Todėl savo statistiniame darbe tirsiu kamuolių pardavimų apimtį ir sezoniškumą. Tyrime analizuojami ketverių metų (2004 – 2007) statistiniai duomenys. Jais remiantis prognozuosiu pardavimų apimtis ateityje bei sezoniškumo įtaką jiems. Duomenys, kuriais remiantis atlikau šį statistinį tyrimą, yra paimti iš įmonės pardavimų ataskaitų, todėl yra patikimi. 1. Įmonės „Agnė“ kamuolių pardavimų analizė. Analizuojant lentelėje pateiktus duomenis, pastebiu parduotų kamuolių didėjimo tendenciją kiekvienais metais, išskyrus 2006 metus. Iš visų mėnesių labiausiai išsiskiria kovas, nes būtent tą mėnesį kamuolių paklausa padidėja. Logiška, nes visgi pavasaris. Taip pat pastebėjau, kad nuo kiekvienų metų sausio iki kovo mėnesio pardavimo apimtis taip pat didėjo. Manyčiau, kad tai išankstinis apsirūpinimas kastuvais pavasario darbams. 1.1. Įmonės „Agnė“ kamuolių pardavimų apimties analizė remiantis dinaminių eilučių analitiniais rodikliais. 1. Absoliutinis padidėjimas (sumažėjimas). 2. Vidutinis absoliutinis padidėjimas (sumažėjimas). 3. Didėjimo (mažėjimo) tempas. 4.Vidutinis didėjimo (mažėjimo) tempas. 5. Padidėjimo (sumažėjimo) tempas. 6. Vidutinis padidėjimo (sumažėjimo) tempas. 7. Vidutinis lygis. 1.2. Įmonės „Agnė“ kastuvų pardavimų apimties analizė remiantis vidurkių skaičiavimu. 1. Paprastasis aritmetinis vidurkis. Paprastasis aritmetinis pardavimų vidurkis nuo 2003 iki 2006 metų (1.10 lentelė). 2. Aritmetinis svertinis vidurkis. Per 2004-2007 metus parduotų kastuvų apimtys pateiktos intervalais (1.11 lentelė). 3. Progresinis vidurkis. Progresinis kastuvų pardavimų vidurkis nuo 2004 iki 2007 metų (1.12 lentelė). 4. Struktūriniai vidurkiai. 3. Įmonės „Agnė“ kamuolių pardavimų apimties vystymosi tendencijos kiekybinis prognozavimas. 1. Analitinis metodas (trendo funkcija). Skaičiavimų lentelė. 2. Dinaminės eilutės išlyginimas pagal vidutinį absoliutinį padidėjimą ir vidutinį didėjimo tempą. Dinaminės eilutės išlyginimas. 1 Priedas. 1. Dinaminių eilučių analitiniai rodiklių formulės. 2. Vidurkiai.
10

Įmonių socialinė atsakomybėparsisiųsti


Lapų skaičius: 15
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Uab „kvedarsta“ istorija. Įmonės veikla. Įmonės kokybės politika. Įmonės socialinė atsakomybė. Įmonės strategija įgyvendinant socialinės atsakomybės principus. Suinteresuotų grupių įtraukimas į įmonės veiklą bei verslo sprendimo priėmimas. Įmonės socialinės atsakomybės ataskaita. Įmonės kontaktai. Išvados. Literatūra. Per tūkstantmečius žmonės gerai prisitaikė prie vietinių ekologinių sistemų (ecological systems). Ir kol mūsų veiklos ekonominės veiklos mastai, lyginant su ekologinių sistemų mastais, buvo gana nedideli, tiek ekonomikos teorijoje, tiek veikdami praktiškai galėjome ignoruoti esminį faktą, kad žmonių veikla priklausoma nuo mūsų planetos ekologinių sistemų ir yra neatskiriama jų dalis. Atsakomybė – etikos ir teisės kategorija, atspindinti specifinį socialinį ir moralinį teisinį asmens santykį su visuomene, kuriam būdingas savo moralinės ir teisės normų vykdymas. Darnus verslas – tai socialiai atsakingas verslas, kuris remdamasis moksliškai pagrįstais faktais derina savyje socialines humanistines (etines) vertybes ir ekonominius pasiekimus. Šiuolaikinis verslas turi derinti: ekonominį efektyvumą, aplinkosauginį veiksmingumą ir socialinę atsakomybę. Mūsų pasirinkta įmonė- UAB „Kvėdarsta“. Darbo tikslas – parengti įmonės socialinės atsakomybės ataskaitą. Darbo uždaviniai: 1. Pasirinkite įmonę, kuri nėra parengusi ĮSA ataskaitos. 2. Pateikti verslo įmonės charakteristiką. (Užduotyje patartina naudoti įmonės, su kurios veikla esate susipažinę tuos duomenis, kurie yra vieši. Jei duomenys neturi slaptumo, konfidencialumo žymos, jie gali būti naudojami.) 3. Apibūdinkite kokį galimą socialinį, ekonominį ir aplinkosauginį poveikį daro įmonė aplinkai. 4. Sukurkite ĮSA apibrėžimą, atitinkantį įmonės tikslus ir veiklas.
0

Individas ir visuomenė. Individo pareigos ir atsakomybėparsisiųsti


Lapų skaičius: 3
Tipas: Rašinys
Darbe esantys žodžiai: Individas ir visuomenė. Individo pareigos ir atsakomybė. Individas nėra paprastas gamtos padaras. Daugybė ryšių jį sieja su kitais žmonėmis, sudarydami visuomeninio gyvenimo pamatą. Jie veikia ir išoriškai reiškiasi per žmonių kuriamas bei ugdomas kultūros institucijas. Tad kultūra plačiausia šio žodžio prasme ir yra tai, kas mūsų gyvenimą padaro tikrai žmogišką ir atskiria jį nuo gyvūnijos pasaulyje tvyrančios tvarkos. Kiekvienas individas turi savo teises ir laisves. Laisvė neprisirišimas prie nuodėmės, vergavimo asmeniui, daiktui. Mes gyvename demokratinėje šalyje, kur žmogaus gyvenimas nėra apribotas jokiais griežtais draudimais, bet individo asmeninė laisvė negali būti suprantama tiesmukiškai, kaip gyvenimas nesilaikant jokių dorovės normų ir atsakomybės. Gyvenimą reikia suprasti kaip pareigą. Norma. Įstatymo laikymasis. Pirmiausia, gal reikėtų pradėti kalbėti apie tai, kas apskritai yra individas, kokią reikšmę jis turi visuomenės formavimuisi. Individas nėra paprastas gamtos padaras. Daugybė ryšių jį sieja su kitais žmonėmis, sudarydami visuomeninio gyvenimo pamatą. Jie veikia ir išoriškai reiškiasi per žmonių kuriamas bei ugdomas kultūros institucijas. Tad kultūra plačiausia šio žodžio prasme ir yra tai, kas mūsų gyvenimą padaro tikrai žmogišką ir atskiria jį nuo gyvūnijos pasaulyje tvyrančios tvarkos. Kiekvienas individas turi savo teises ir laisves. Laisvė neprisirišimas prie nuodėmės, vergavimo asmeniui, daiktui. Mes gyvename demokratinėje šalyje, kur žmogaus gyvenimas nėra apribotas jokiais griežtais draudimais, bet individo asmeninė laisvė negali būti suprantama tiesmukiškai, kaip gyvenimas nesilaikant jokių dorovės normų ir atsakomybės. Pasak poeto Justino Marcinkevičiaus, gyvenimą reikia suprasti kaip pareigą: kaip žmogaus pareiga žmogui, jo pareigą visuomenei, kaip pareigą tautai, tačiau tai nėra tiesioginis reiškinys. Jis jaučiamas kasdieniniame mūsų gyvenime, nors nėra teisiškai..
0

Individuali įmonėparsisiųsti


Lapų skaičius: 9
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Individualios įmonės samprata. Individualios įmonės privalumai. Individualios įmonės trūkumai. Individualios įmonės įtaka lietuvos ekonomikai. Išvados. Naudota literatūra. Įmonė – šalies ekonomikos pagrindas. Visos šalies ūkis pagrįstas įmonių veikla. Nuo jų veiklos rezultatų priklauso respublikos ekonomikos potencialo augimas. Jų veiklą reglamentuoja Lietuvos respublikos įmonių įstatymas. Jis ir nusako įmonės sapratą: „Įmonė yra tvarka, tam tikrai komercinei ūkinei veiklai. Įmonę sudaro medžiaginių daiktinių, finansinių ir materialinių aktyvų, jos teisių ir pareigų kompleksas“. Kiekviena įmonė vienija tam tikrą darbuotojų kolektyvą, turi savo žinioje gamybos priemones, medžiagas, žaliavas, vykdo gamybos ar paslaugų procesus. Įmonė, kaip teisinis subjektas, gali turėti juridinio asmens teises arba veikti kaip fizinis asmuo. Šiuo metu Lietuvoje viena iš populiariausių įmonių rūšių yra individualioji įmonė. Jos steigimas yra nesudėtingas, nebrangus, neilgai užtrunka. Absoliuti dauguma įmonių įkuriamos, panaudojus savas ir skolintas lėšas.
0

Individualios įmonės Ausnė moteriškų drabužių siuvimas verslo planasparsisiųsti


Lapų skaičius: 32
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Santrauka. Verslo aprašymas. Įmonės aprašymas. Verslo tikslai ir galimybės. Produkto ir paslaugos aprašymas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Kainų politika. Pardavimo strategija. Reklama ir rėmimas. Gamyba. Gamybos proceso aprašymas. Patalpos ir įrengimai. Žaliavos ir tiekėjai. Gamybos savikaina. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Darbuotojai. Organizacinė firmos struktūra. Rizikos veiksniai. Finansai. Reikalingas kapitalas ir jo panaudojimas. Finansinės ataskaitos.pelno ataskaita.balansai. Ekonominiai rodikliai. Literatūra. Priedai. Esant sudėtingai ekonominei situacijai Lietuvoje, kai bedarbystė jau palietė 15% visų šalies gyventojų, kiekvienam tapo aktualu asmeniškai pagalvoti, kaip užtikrinti savo ateitį. Individualaus verslo kūrimas ir vystymas leidžia įmonės savininkui turėti nors minimalų pajamų šaltinį, o taip pat sukurti papildomų darbo vietų. Verslo planas - tai dokumentas, kuriame aiškiai išdėstoma verslo sumanymo esmė, apibūdinama esama įmonės padėtis (jei ji jau veikia), numatoma būsima strategija ir ateities perspektyvos, pateikiama finansinė informacija. Individuali įmonė „Ausnė” įregistruota juridinių asmenų registre 2010 metų lapkričio 9 dieną. Kuriama individuali įmonė užsiims moteriškų dalykiškų drabužių siuvimu (švarkai, palaidinės, kelnės, sijonai). Manome, kad drabužiai kasdieninio vartojimo prekė, nes mūsų lankytojai bus pavieniai asmenys, draugų grupės, bei šeimos, pagrinde dirbantys firmų administracijose. Kuriama įmonė bus individuali, ji užsiims moteriškų dalykiškų drabužių siuvimu. Individuali įmonė pasirinkta dėl to, kad tai sudaro sąlygas reikštis savininko iniciatyvai. Įmonė dirbs savininko nauda, jai bus neprivalomos valstybinės valdžios ar valdymo organų užduotys, pagamintą produkciją, t.y. drabužius, kuriama įmonė realizuos savo nuožiūra pagal tarpusavio susitarimus su gaminių pirkėjais.
0

Informacija vadybojeparsisiųsti


Lapų skaičius: 25
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Informacijos svarba vadyboje. Informacijos esmė. Informacijos klasifikavimas. Informacijai keliami reikalavimai. Efektyvus pasikeitimas informacija. Komunikacija vadyboje. Komunikacijos esmė. Perdavimo kanalai. Komunikacijos barjerai. Informacijos poreikio nustatymas. Valdymo apskaita. Ekonominės ir vadybinės informacijos šaltinis. Valdymo ir išlaidų apskaitos ryšys. Pagrindinės valdymo apskaitos funkcijos. Dėmėsio atkreipimas. Matavimo funkcija. Problemų radimas ir sprendimas. Išvados. Literatūros sąrašas. Informacija - tai žinios apie faktus, įvykius, daiktus, procesus, idėjas, sąvokas ir kitus objektus, kurios benrame kontekste turi kokią nors prasmę. Nuolatinis informacijos svarbos augimas visuomenės gyvenime ir eknomikoje nulėmė informacijos amžiaus sampratos atsiradimą. Iki 1970 – ųjų daugiausiai dėmesio buvo sutelkta dokumentacijai, popierinėms dokumetų rinkmenoms, tačiau kartu su informacijos gausėjimu ir technologijų plitimu nuo 1970 – ųjų informacijos vadyba įgavo kitą atspalvį ir prie anksčiau minėtų dalykų buvo įtrauktas ir duomenų saugojimas. Procesai pritaikomi darbe tapo vis sudėtingesni, nes informacija vis labiau siejosi su technologinėmis galimybėmis, o kai nuo 1990 – ųjų informacija pagrinde ėmė sklisti tarptautiniais kompiuterių tinklais ir kitomis elektroninėmis priemonėmis, atsirado oficialus informacijos vadybininko vaidmuo. Čia atsirado poreikis itin sudėtingoms operacijoms panaudojant programinę ir kitą techninę įrangą. Taip atsirado informacijos vadyba – vadybos principų taikymas informacijos gavimui, organizavimui, kontrolei, skleidimui ir panaudojimui tam, kad būtų užtikrinama bet kokios organizacijos veikla. Informacija čia suprantama, kaip visų rušių informacija, turinti vertę.
0

Informacijos perdavimas ir priėmimasparsisiųsti


Lapų skaičius: 16
Tipas: Namų darbas
Darbe esantys žodžiai: Informacijos perdavimas ir priėmimas. Informacijos mainų tikslai. Informacijos mainų pagrindai. Klausimų formulavimas. Klausymas informacijos mainų procese. Pašnekovo, oponento pasisakymo ir neverbalinio elgesio analizė. Informacijos perdavimas ir priėmimas arba, kitaip sakant, informacijos mainai dalykiniame pokalbyje, derybose yra labai svarbus etapas. Taigi tai, kaip mes sugebame komunikuoti su pašnekovu, oponentu, priimti ir perduoti informaciją, labai didele dalimi nulemia dalykinio pokalbio, derybų eigą ir rezultatus. Savo komunikacinius sugebėjimus galime treniruoti, lavinti, tobulinti. Būtina įsisąmoninti, kad svarbu ne tik kalbėti, bet ir klausyti. Ne paslaptis, kad draugų daugiau turi tas, kas moka gerai klausyti. Dėl to problemų būna ir dalykiniuose pokalbiuose, derybose, jeigu tik stengiamės pateikti informaciją, o ne maksimaliai jos pasiimti, jeigu daugiau galvojame apie save, o ne apie pašnekovą, oponentą. Norint susikoncentruoti klausymui reikia save disciplinuoti, valdyti. O tai padaryti tuo sunkiau, kuo labiau mes siekiame įsiterpti, “įkišti savo trigrašį”.
0

Informacinės sistemos organizacijojeparsisiųsti


Lapų skaičius: 18
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Informacinės sistemos: teorinis aspektas. Informacinės sistemos samprata. Informacinių sistemų klasifikacija. Informacinės sistemos organizacijoje. Informacija ir informacinės technologijos organizacijoje. Informacinių organizacijos sistemų sandara. Organizacijos informacinių sistemų tipai. Išvados. Literatūra. Temos aktualumas. Pasaulyje nuolat vykstant spartiems fundametaliems pokyčiams, kuriuos sąlygoja globalizacija, šalių ekonominė, socialinė, kultūrinė integracija, keičiasi ir žmonijos veiklos sąlygos, tame tarpe ir informacinės technologijos. Tai pasireiškia ypač sparčia jų plėtra, nuolatiniu tobulėjimu ir taikymu įvairiose veiklos srityse bei darbo aplinkoje. Pastaruoju metu žmonija tampa vis atviresnė ir komunikabilesnė, todėl sparčiai didėja informacijos srautai. Per šimtmečius nusitovėję visuomenėje vykstantys procesai pastaraisiais dešimtmečiais patiria radikalius pokyčius – sparčiai formuojasi vadinama žinių visuomenė. Šie veiksniai daro didžiulį poveikį organizacijų veiklai, kurių sėkmingą funkcionavimą lemia aukštas nacionalinis nei tarptautinis konkurencingumas. Tai tiesiogiai priklauso nuo organizacijos sugebėjimų rinkti, kaupti, apdoroti bei skleisti informaciją, kuriant bei naudojant savo žinių bazę. Pasitelkiant vis sparčiau besiplečiančias informacines technologijas, organizacijos turi galimybę efektyviai naudoti savo informacinius išteklius ir taip kurti ir rinkai pateikti nauja produkciją, paslaugas. Darbo problema. Informacinių sistemų diegimas ir efektyvus taikymas organizacijos veiklos procesuose daro tiesioginį teigiamą poveikį veiklos rezultatams. Informacija žymiai greičiau ir kokybiškiau renkama, saugojama, apdorojama, perduodama ir pateikiama vartotojams. Valdymo bei administravimo procesuose informacinių sistemų naudojimas lemia informacijos gavimo tikslumą bei greitumą, o tai savo ruožtu sudaro sąlygas greičiau priimti strateginius sprendimus ir atlikti planavimo, koordinavimo ir kontrolės funkcijas.
0

Informaciniai ryšiai organizacijojeparsisiųsti


Lapų skaičius: 8
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Informaciniai ryšiai organizacijoje. Informacijos esmė. Informacijai keliami reikalavimai. Informacijos klasifikavimas. Organizacijos informacinė sistema. Informacijos poreikio nustatymas. Užduotys savarankiškam darbui. Pagrindinės sąvokos. Literatūra. Žodis informacija kilęs iš lotynų kalbos žodžio informatio, reiškiančio išsiaiškinimas, pranešimas. Tačiau toks abstraktus sąvokos aiškinimas priimtinas tuomet, jeigu mums nesvarbu informacijos turinys ir jos reikšmė. Naudojantys informaciją savo veikloje ją vertina įvairiais požiūriais. Svarbiausieji yra trys: •pragmatinis (iškelto tikslo pasiekimo); •semantinis (turinio prasmės); •sintaksės (pateikimo formos).
0

Paieška


bottom