top


Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Adaptacijaparsisiųsti


Lapų skaičius: 12
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Adaptacija, tai, programa, sukurta tam, kad padėtų darbuotojams sklandžiai prisitaikyti organizacijoje, dar vadinama orientavimu. Adaptacijos dvipusiškumas. Įsidarbindamas žmogus iš vienos pusės susiduria su naujais vidaus santykiais, vertybėmis, funkcijų paskirstymu, socialiniais vaidmenimis, sąlygomis, darbo turiniu. Jo darbo našumas priklausys nuo to kaip greitai jis prisitaikys prie pokyčių, įvykusių jo gyvenime. Iš kitos pusės ir kolektyvui, kuriame pradeda dirbti naujokas tenka adaptuotis prie naujo žmogaus. Kuo aukštesnės naujo darbuotojo pareigos, tuo sudėtingesnė abipusė adaptacija. Adaptavimo rūšys. Išskiriamas formalizuotas ir neformalizuotas adaptavimas. Formalizuotas adaptavimas, kai iš anksto paruošiama adaptavimo programa, paskirstomos pareigos ir atsakomybė tarp tiesioginio vadovo ir personalo tarnybos atsakingų darbuotojų, nustatomi adaptavimo programos įsisavinimo terminai. Formalizuoto adaptavimo programos sudėtinės dalys. Bendro pobūdžio supažindinama su organizacijos istorija, veikla, politika, disciplininiais reikalavimais, pagrindinių vadovų titulais, pareigomis, skatinimo ir nuobaudų sistema, patalpų išdėstymu, atlyginimo mokėjimo tvarka ir pan. Tai atlieka personalo tarnybos darbuotojai arba už tokią veiklą atsakingas darbuotojas. Specifinio pobūdžio (sudaroma atskirai kiekvienam darbuotojui) supažindinama su darbo vieta, užduotimis, funkcijomis, saugumo reikalavimais ir pan t.y. taip pat su tiesioginiu vadovu, bendradarbiais, kitais organizacijos darbuotojais, su kuriais reikės tiesiogiai bendrauti atliekant naujo darbo užduotis. Į šią adaptavimo dalį būtinai turi būti įtraukiamas tiesioginis vadovas. Dažnai siūloma paskirti globėją tai patyręs darbuotojas, kuris supažindins ne tik su tiesioginiu darbu, bet ir padės prisitaikyti kolektyve. Adaptacijos įgyvendinimas. Būsimos veiklos sėmingumui svarbi tiek socialinė tiek profesinė personalo adaptacija. Šio aspekto svarba reikalauja sukurti adaptacijos valdymo priemonių...
0

Apklausa, apklausos klausimai, anketaparsisiųsti


Lapų skaičius: 16
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Apklausa. Apklausos klausimai. Anketa. Literatūros sąrašas. Verslo vadybos fakultetas. Verslo technologijų katedra. Kalbėdami apie socialinės informacijos rinkimo metodus negalėtume vienareikšmiškai teigti apie vieno ar kito metodo naudojimą vien tik kiekybiniame arba kokybiniame tyrime; tikslinčiau teigti apie vyraujančią jų panaudojimo tendenciją. Įvairūs apklausos metodai lieka vieni populiariausių abiejuose tyrimų tipuose. Remiantis įvairiais mokslinės šaltiniais glaustai bus anketavimo metodais. Šiame referate bus apžvelgiami apklausos ir anketos socialinių tyrimų metodai, kurių objektas gali būti socialinė aplinka, asmenybės elgesys, gyvenimo sąlygos ir kt. Kalbedami apie informacijos rinkimo metodus galėtume teigti, kad vieno ar kito metodo naudojimą vien tik kiekybiniame tyrime. Apklasa tai tokia dokumentų rinkimo technika, kai apklausiamieji, iš esmės tuo pačiu metu atsakinėja į raštu ar žodžiu (interviu ėmėjo) pateiktus klausimus. Socialiniuose moksluose apklausa yra plačiai paplitęs tyrimo metodas. Vien vertus, tai gali rodyti metodo patikimumą, o antra jo populiarumą dėl tariamo paprastumo, manant, jog nėra nieko lengvesnio, kaip atlikti apklausą. Tokia pažiūra į šį metodą ir masinis jo taikymas gali sumenkinti jo reikšmę moksliniuose tyrimuose. Mat daugelyje tyrimų (taip pat ir disertacinių) nesilaikoma apklausos metodo metodologijos ir sudarant klausimyną bei parenkant tiriamųjų grupes, ir vykdant tyrimo procedūras bei atliekant matematinę analizę. Todėl gali atsitikti taip, kad šį tyrimo metodą teks vėl pagrįsti, juolab kad apie mokslinę jo vertę kartais dar diskutuojama. Pavyzdžiui, stebėjimą bandoma supriešinti su apklausa, tiesiog, jog stebėjimo būdu gaunami abojektyvesni duomenys. Be abejo, stebėdami realų elgesį...
6

Apskaitos duomenų parengimas pelno (nuostolio) ataskaitai sudarytiparsisiųsti


Lapų skaičius: 20
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Teorinė dalis. Finansinės ataskaitos. jų apibūdinimas ir reikšmė. Finansinių ataskaitų rengimo ir pateikimo tvarka. Pelno (nuostolio) ataskaita ir jos formos. Pelno (nuostolio) ataskaitos duomenų skirstymas. -iasis verslo apskaitos standartas „pelno (nuostolio) ataskaita“. Pelno (nuostolio) ataskaitos sudėtis. duomenų pateikimas. Pelno ( nuostolio ) ataskaitos rodiklių paaiškinimai. Pelno (nuostolio) analizės rūšys. Praktinė dalis. Uab „robiga“ istorija ir veikla. Duomenų registravimas bei pelno (nuostolio) ataskaitos sudarymas uab „robiga“. Pelno (nuostolio) ataskaitos pateikimas uab „robiga“. Pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Išvados. Literatūros šaltiniai. Perėjimo į rinkos ekonomiką laikotarpiu vis didėja finansų vaidmuo. Kruopščiai savo pajamas ir išlaidas skaičiuoja verslininkai, akcininkai, kreditoriai, investuotojai, konkurentai, valstybės, regionai, taip pat ir kiekviena šeima. Todėl kiekvienas iš jų turi bent bendrais bruožais suvokti finansinę informaciją ir mokėti ją analizuoti. Tačiau verslininkui, ypač ambicingam, to nepakanka. Ji arba jis nuolat siekia, kad jų firma patektų į ekonomiškai kylančių firmų gretas. Patirtis rodo, kad tai pasiekiama tik didelių pastangų dėka, įsisavinus šiuolaikinius verslo organizavimo ir vadybos, apskaitos ir palyginamosios analizės pagrindus. Mano darbo tema – “Apskaitos duomenų parengimas pelno (nuostolio) ataskaitai sudaryti ir jos informacijos naudojimas vadyboje UAB “Robiga” įmonės pavyzdžiu”. Šio darbo tikslas - ištirti įmonės pelno (nuostolio) ataskaitą, apibūdinti įmonės statusą, veiklos pobūdį ir svarbesnius ekonominius rodiklius, išnagrinėti kaip vykdomi aprašomos temos teoriniai ir kiti reikalavimai praktikoje, nurodyti pastebėtus nukrypimus ir siūlyti būdus padėčiai gerinti taip pat padaryti išvadas apie kursinio projekto rengimo naudą vadybininko specialybei.
10

Apskaitos informacijos rengimas ir reglamentuojančių priemonių praktinio įgyvendinimo įvertinimas AB “Verpstas”parsisiųsti


Lapų skaičius: 47
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Mano kursinio darbo tikslas - išanalizuoti ir įvertinti apskaitos informacijos rengimą ir reglamentuojančių priemonių praktinį įgyvendinimą teoriškai, o tada palyginti su praktiniu įgyvendinimu AB “Verpstas”. Kad pasiekčiau šį tikslą aš iškėliau sau tokius uždavinius. 1. Aptarti kas yra informacija, jos vartotojus. 2. Išanalizuoti apskaitą reglamentuojančias priemones. 3. Trumpai aprašyti bendrovės veiklą. 4. Išsiaiškinti, ar AB “Verpstas” vykdydama apskaitą, laikosi. Įvadas. I. Teorinė dalis. 1.1. Apskaitos informacija. 1.2. Apskaitos informacijos vartotojai. 1.2.1. Tiesiogiai suinteresuoti vidiniai įmonės vartotojai. 1.2.2. Tiesiogiai suinteresuoti išoriniai informacijos vartotojai. 1.2.3. Įvairios valdžios institucijos. 1.2.4. Kiti vartotojai. 1.3. Apskaitos reglamentavimas. 1.3.1. Bendrieji apskaitos principai. 1.3.2. Tarptautiniai apskaitos standartai. 1.3.3. Europos Sąjungos direktyvos. 1.3.4. LR Vyriausybės priimti įstatymai. 1.3.5 Verslo apskaitos standartai. II. Praktinė dalis. 2.1. Įmonės statuso apibūdinimas. 2.2 Trumpas įmonės veiklos aprašymas. 2.3. Įmonės informacijos vartotojai. 2.3.1. Tiesiogiai suinteresuoti vidiniai įmonės vartotojai. 2.3.2. Tiesiogiai suinteresuoti išoriniai informacijos vartotojai. 2.3.3. Įvairios valdžios institucijos. 2.3.4. Kiti vartotojai. 2.4. Informacija įmonės viduje. 2.5. AB “VERPSTAS” apskaitos informacijos rengimo etapai. 2.6. Reglamentuojančių priemonių įgyvendinimas. 2.6.1. BAP akcinėje bendrovėje “Verpstas”. 2.6.2. VAS ir TAS vaidmuo AB “Verpstas”. 2.7. Projektai trūkumams šalinti bei naujoms idėjoms diegti. 2.8. Įmonės savybės turėjusios įtakos kursiniam darbui. 2.9. Kursinio projekto temos svarba vadybininko specialybei. Išvados. Literatūra. Priedai.
0

Apšvietimas rankinei Light stripe marketingo sprendimaiparsisiųsti


Lapų skaičius: 26
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Prekės light stripe aprašas. Rinkos analizė. Makroaplinkos veiksnių analizė. Vartotojų analizė. Konkurentų analizė. Ssgg analizė. Rinkos segmentavimas ir pozicionavimas. Kainodaros sprendimai. Paskirstymo sprendimai. Rėmimo sprendimai. Išvados. Literatūros sąrašas. Įvadas. Kas yra naujas produktas apibrėžti sudėtinga. Tačiau šis klausimas yra strategiškai svarbus, kadangi naujas produktas, greičiausiai buvo griežčiau vystytas ir bandytas, negu produktas, kuris yra paprasčiausia esamo produkto modifikacija. Vieniems rinkos dalyviams naujas produktas gali būti visiška technologinė inovacija naujoje rinkoje, pavyzdžiui, savo laiku kompiuteris ar mikrobangų krosnelė. Kitiems rinkos dalyviams naujas produktas gali būti tiesiog jau egzistuojantis produktas, patobulintas kažkokiu būdu, pavyzdžiui naujas lūpų dažų atspalvis ar indų ploviklis su citrinos kvapu. Kas dieną pasaulyje sukuriama tūkstančiai naujų produktų. Vieni iš jų sulaukia visuomenės susidomėjimo, kiti pritaikomi labai specifinėse veiklose, treti iš vis nesulaukia pasisekimo. Norėdamos labiau palengvinti moterų gyvenimą šiuolaikiniame pasaulyje, mes sukūrėme naują produktą apšvietimą rankinei Light stripe. Šio naujo produkto kūrimą, mus paskatino šiuolaikinės mados tendencijos, dabar yra labai madingos didžiulės rankinės, kurios turi vieną minusą - jose yra labai sunku rasti reikalingus daiktus ir mūsų naujasis produktas išspręs šią problemą. Prieš pradėdamos Light stripe gamybą ir platinimą rinkoje, užsibrėžėme tikslą ištirti rinką, bei suplanuoti pirmuosius veiklos veiksmus susijusius su mūsų naujojo produkto paskirstymu, kainodara, pardavimu bei rėmimu. Šiam tikslui pasiekti nusprendėme įvykdyti šiuos uždavinius. Atlikti makroaplinkos veiksnių, vartotojų, konkurentų, SSGG analizes. Suplanuoti, kokius segmentus išskirsime rinkoje, ir kokia bus mūsų produkto pozicionavimo politika. Suplanuoti Light stripe produkto kainodarą. Išsiaiškinti paskirstymo kanalus ir...
0

Aptarnavimasparsisiųsti


Lapų skaičius: 7
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Aptarnavimas – tai procesas, vykstantis tarp pirkėjo, pardavėjo ir trečiosios šalies. Šio proceso metu padidėja produkto arba paslaugos vertė. Paprastai tariant, aptarnavimas reiškia, kad išlaidos didės ne vartotojui, bet pardavėjui. Esant gerai organizuotam verslui, aptarnavimas gali tapti pagrindiniu kriterijumi konkurenciniam pranašumui įgyti. Uždaviniai. išanalizuoti aptarnavimo sąvoką bei esmę. išsiaiškinti klientų išlaikymo svarbą. ištirit klientų aptarnavimo tobulinimo būdus. Aptarnavimo sąvoka ir reikšmė. Klientų “aptarnavimo” sąvoka kinta priklausomai nuo firmos veiklos pobūdžio. Be to, parduodančios ar teikiančios paslaugas firmos ir jų klientai dažnai šiai sąvokai sutiekia skirtingą prasmę. Apskritai klientų aptarnavimas yra rodiklis, parodantis, kaip gerai veikia logistikos sistema, kurdama laiko ir vietos naudingumą. Išskiriami šie aptarnavimo apibrėžimai. Klientų aptarnavimas, išlaikymas ir tobulinimas. Išvados. Naudota literatūra.
6

Argumentacija dalykiniame pokalbyje, deryboseparsisiųsti


Lapų skaičius: 18
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadinė dalis. Argumentacijos proceso loginiai pagrindai. Kritika ir paneigimas. Ginčas, diskusija, polemika. Argumentacijos rūšys ir taisyklės. Argumentacijos analizė ir įvertinimas. Retoriniai argumentavimo metodai. Spekuliatyvūs argumentavimo metodai, sofizmai. Argumentavimo taktika. Argumentacijos patarimai. Argumentacijos teorija jos pradiniu pavidalu formavosi dar antikoje, kai Aristotelio pirmtakai atskyrė racionalų itikinimą nuo itikinimo per jausmus ar intuiciją. Pats Aristotelis eliminavo psichologinius argumentus kaip argumentacijos priemones, nes vieninteliu nepriekaištingu itikinimo būdu laikė loginį įrodymą. Šiuolaikinė argumentacijos teorija neapsiriboja vien tik įrodymu, jos kūrėjai taip pat atmeta galimybę konstruoti argumentavimo teoriją kaip psichologinę. Jų tikslas - ne pakeisti formaliąją logiką kita teorija, o papildyti ją svarbiausiais argumentavimo loginiais principais. Ch. Perelmanas, L. Olbrecht-Tyteka, R. Grotendorstas, F. van Eemerenas ir kiti autoriai savo argumentacijos savitumo sampratą nusako pabrėždami, kad ji nėra ir negali būti nei įrodymų teorija, nei mokslo metodologija, nes argumentacija - tai veikla, vykstanti konkrečiame socialiniame kontekste. Šios veiklos tikslai būna įvairūs, bet dažniausiai siekiama tuo pat metu ir suteikti tam tikrų žinių, ir įtikinti auditoriją, kad tik šie teiginiai yra priimtini, teisingi ar tinkami. Tačiau derėtų griežtai atskirti įtikinimą ir įkalbinėjimą, nes įkalbinėjimas yra orientuotas tik į vieną auditoriją siekiant tik jos pritarimo konkrečiam teiginiui. O įtikinimui nepakanka vien retorikos priemonių, nes skirtingos gyvenimo sritys lemia nevienodus reikalavimus formaliam protavimo pagrįstumui. Todėl šiuolaikinėje argumentacijos teorijoje ,,auditorija“ yra laikoma viena pagrindinių sąvokų ir pripažįstama, kad ir tiesa, ir gėris tėra tik tarpiniai tikslai, kurie būtini siekiant pagrindinio tikslo - įtikinti. Dar vieną argumentacijos aspektą atskleidžia teiginio teisingumo įrodymo ir įtikinimo to teiginio teisingumu santykis. Šie du veiksmai yra glaudžiai susiję, nors ir nėra tapatūs - juk įtikinti klausytojus galima ne tik remiantis mokslo duomenimis, bet ir pasinaudojant jų neišmanymu, iškalbos menu, apeliuojant į klausytojų jausmus ar prietarus. O klausytojų nesuprastas įrodymas nebegalės niekuo įtikinti, nors vis tiek nepraras savo pažintinės vertės. Todėl argumentacija gali būti stipresnė ar silpnesnė, bet ji niekada nebūna užbaigta: visada galima ją dar sustiprinti parinkus tinkamus argumentus. Be abejo, pagrindimo įtikinamumas argumentuojant yra silpnesnis nei įrodinėjant, bet įtikinamumas niekada ir nebūna absoliutus.
2

Asmenybės raida ir karjeraparsisiųsti


Lapų skaičius: 15
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Asmenybės raida ir karjera. Suaugusio žmogaus vystymasis. E. Eriksono požiūris į žmogaus vystymąsi. D. Levinsono požiūris į žmogaus vystymąsi. E. Ginzberg požiūris į žmogaus vystymąsi. Kitų autorių karjeros vystymosi moeliai. Karjeros vystymas ir jos etapai. Bendrųjų kompetencijų svarba karjerai. Išvados. Literatūros sąrašas. Karjera – žodis „karjera“ yra kilęs iš lotynų arba prancūzų kalbos. Lotynų kalbos žodis „carraria“ reiškia žmogaus gyvenimo kelią, prancūzų“carriere“ – žmogaus veiklos sritį, profesiją. Šie du skirtingi sąvokos aiškinimai rodo, kad galimos skirtingos karjeros sampratos. Temos aktualumas: Vienas esminių mūsų karjeros gyvenimo pasirinkimų – profesinės karjeros pasirinkimas. Jo svarba milžiniška. Šis pasirinkimas apibrėžia mūsų sėmkę ar nesėkmę, darbą ar nedarbą, džiaugsmą ar neviltį bei apsprendžia mūsų ekonominį kontekstą. Pradėdami planuoti karjerą, mes patikriname savo sugebėjimus – vadovauti sau. Karjera – žmogaus gyvenimo pilnatvės svarbi dalis. Dauguma žmonių darbą laiko savo gyvenimo prioritetu. Iš tikrųjų darbas patenkina daugelį mūsų poreikių: fiziologinius, saugumo, socialinius, ego ir kt. Dažnam darbo netektis tolygi mirčiai. Darbo problematika: Kas yra asmenybės raida ir karjera, kokie įvairių autorių požiūriai egzistuoja apie žmogaus vystymąsi, karjeros vystymąsi ir jos etapus ir kokia yra bendrųjų žmogaus kompetencijų svarba karjerai šiuolaikiniame mūsų gyvenime? Referate ištirsiu visus šiuos veiksnius lemenčius mūsų karjerą. Darbo objektas: Asmenybės raida ir karjera. Darbo tikslas: Išanalizuoti asmenybės raidą karjeroje, įvairių autorių požiūrį į suaugusiųjų vystymąsi, karjeros vystymą ir jos etapus bei bendrųjų žmogaus kompetencijų svarbą karjerai. Darbo uždaviniai: 1.Apžvelgti asmenybės raidą ir karjerą; 2.Susipažinti su įvairių autorių požiūriu į suaugusio žmogaus vystymąsi; 3.Išanalizuoti karjeros vystymą ir jos etapus; 4.Susipažinti su bendrųjų kompetencijų svarba karjerai. Darbo metodai: 1.Mokslinės literatūros analizė; 2.Apibendrinimas; 3.Išvados. Jau senai yra žinoma, jog augdamas vaikas per savo gyvenimą pereina keletą etapų, kuriuose formuojasi jo asmenybė, suvokimas ir moralė. Mokslininkai nustatė, kad panašiai vystosi ir suaugę žmonės; gyvenime jie taip pat pareina tam tikrus vystymosi etapus, kur atlieka savas užduotis. Norint suprasti karjeros vystymąsi, pirmiausia svarbu suprasti suaugusiojo žmogaus vystymąsi.
0

Asortimento politika marketingo tyrimasparsisiųsti


Lapų skaičius: 20
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Prekybos įmonės asortimento politika teoriniais aspektais. Prekių asortimento samprata ir klasifikavimas. Asortimento formavimas. Prekių asortimentui keliami reikalavimai. Prekių asortimento politikos aspektai. Asortimento kontrolė ir vertinimas. Alfonso rupšlaukio iį parduotuvės "aibė" veiklos analizė. Alfonso rupšlaukio iį parduotuvės "aibė" veiklos charakteristika. Alfonso rupšlaukio iį parduotuvės "aibė" asortimento struktūra ir laikymo sąlygos. Alfonso rupšlaukio iį parduotuvės "aibė" asortimento atitikimas vietai. Prekių asortimento kontrolė ir spragos. Alfonso rupšlaukio iį parduotuvės "aibė" prekių pardavimo analizė. Prekių asortimento atitikimo paklausai analizė. Prekių asortimento formavimas alfonso rupšlaukio iį parduotuvėje "aibė". Prekių pardavimo prognozės. Išvados. Informacinių šaltinių sąrašas. Dažniausiai įmonė gamina ir parduoda ne vieną prekę, bet tam tikrą prekių asortimentą. Kiekviena įmonė stengiasi tobulinti savo prekių asortimentą. Koks jis turi būti – tai priklauso nuo įmonės tikslų, pasirinktos vartotojų grupės bei aplinkos sąlygų. Taip pat svarbu įvertinti prekių pelningumą, t.y. visos prekių linijos duodamą pelną. Platinant prekių asortimentą, kuriamos naujos prekių linijos. Gilinant prekių asortimentą – ilginamos jau esančių prekių linijos. Asortimento politika – tai vienas svarbesnių reiškinių įmonėje, kurio tikslas priimti reikalingus sprendimus ir veiksmus, kuriais siekiama sudaryti prekybos įmonės asortimentą. Asortimento politika lemia prekybos patalpų poreikį, įrengimą bei įrangą, prekių pirkimo politiką, komunikacijos priemones ir t.t. Todėl asortimento politika yra labai svarbi kiekvienos prekybos įmonės veiklos sritis. Prekybos įmonėje parduodama daugybė įvairiausių prekių. Atsižvelgiant į keliamus tikslus, jos įvairiai skirstomos, klasifikuojamos. Pasirinkta „Aibė“ parduotuvė yra įkurta Alfonso Rupšlaukio Individualios Įmonės. Parduotuvė yra viena didesnių parduotuvių miestelyje, kurios pagrindinė veikla yra maisto ir pirmo būtinumo prekėmis. Parduotuvė pasižymi gera prekių kokybe, ypač šiltu ir maloniu aptarnavimu, todėl kasdien sulaukia nemažai klientų. Parduotuvėje yra gana gausus prekių asortimentas, iš kurio pirkėjas visada išsirinks jam tinkamą ir priimtiną prekę.
0

Atlyginimų mokėjimo „vokeliuose“ etinė analizėparsisiųsti


Lapų skaičius: 15
Tipas: Namų darbas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Problemos apžvalga. Problemos analizė pagal septynių žingsnių modelį. Problemos analizė pagal etinių sprendimų testus. Išvados. Literatūra. Atlyginimų mokėjimas „vokeliuose“ yra opi problema šiandieniniame lietuvos versle, ypač krizės laikotarpiu. Darbdaviai siekdami sumažinti mokesčius imasi atlyginimų mokėjimo „vokeliuose“ praktikos. Šio darbo pirmojoje dalyje apžvelgsime atlyginimų mokėjimo „vokeliuose“ praktiką, panagrinėsime šios problemos (atlyginimų mokėjimo „vokeliuose“) priežastis, padarinius bei kainą. Šiame darbe sutelksime dėmesį į problemos (atlyginimų mokėjimas „vokeliuose“) sprendimą. Naudosime septynių žingsnių modelį bei etinių sprendimų testus.
0

Paieška


bottom