top


Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Įmonės investicinės politikos analizėparsisiųsti


Lapų skaičius: 30
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Investicijų apibrėžimas ir jų ekonominė esmė. Investicijų rūšys ir klasifikacija. Įmonės investicinė politika. Investicijų valdymo ypatumai. Investicijų formos. Investicinių projektų rūšys ir jiems keliami reikalavimai. Investicinių projektų finansavimas. Analizuojama situacija. BVP ir investicijos. Materialinių investicijų struktūra, jų kitimas. Mobilaus ryšio bendrovių Lietuvoje investavimas. Lietuvos įmonių investicijos kitose šalyse. Palankus Lietuvos įmonių investavimas į Ukrainą. Investicijų neapmokestinimo modelis. Investicijos vidaus rinkoje didina ūkį. Įmonių investicinės aplinkos įvertinimas.Sprendimai investuoti kapitalą – vieni svarbiausių sprendimų, priimamų visose ekonomikos srityse. Investicijos užima didelę nacionalinių išteklių dalį ir leidžia planuoti ateities veiksmus. Ir valstybinėje, ir privačioje įmonėje šių sprendimų priėmimas veikia įmonių išlikimą bei ateities gerovę. Sparčiai vystantis technologijoms ir stiprėjant konkurencijai, ūkio subjektai, siekdami išsilaikyti rinkoje, turi pasiryžti įgyvendinti ilgalaikes investicijas. Investicijų pobūdis priklauso nuo ūkio subjektų keliamų tikslų ir dažniausiai siejamas su gamyboje eksploatuojamų priemonių atnaujinimu, technologinių naujovių diegimu, siekiant mažinti išlaidas, didinti gamybos apimtis jau susiformavusioms ir naujoms rinkoms, naujo produkto kūrimui, gamybai bei realizavimui. IŠVADOS: Ilgalaikė ir efektyvi firmų veikla didele dalimi priklauso nuo investicinio aktyvumo lygio bei investicinės veiklos apimčių. Atskirų ūkio subjektų bei šalių ekonominė veikla žymia dalimi charakterizuojama vykdomų investicijų apimtimi ir formomis. Investicijos reikšmingos tuo, kad tai yra indėlis į šalies ekonomikos gerovę. Statant naujas gamyklas, investuojant į naują techniką ir naują produkciją, pramonei leidžiama pateikti daugiau tobulesnių prekių ir paslaugų vartotojams.
6

Įmonės įvaizdžio formavimo svarba rinkodaros sistemojeparsisiųsti


Lapų skaičius: 52
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Įmonės įvaizdžio, kaip rinkodaros sistemos dalies, svarba siekiant ilgalaikės sėkmės. Įvaizdžio, identiteto, reputacijos sąvokų interpretacija ir tarpusavio priklausomybė. Įvaizdžio tipai. Įvaizdžio formavimo priemonės ir jų tarpusavio ryšys. Įmonės įvaizdžio kūrimo programa. Įvaizdžio formavimo programos įgyvendinimo organizavimas. Išvados ir rekomendacijos. Literatūra. Kiekviena šalis yra sukūrusi tam tikrą įvaizdį, kurio supratimas šalies viduje ir už jos ribų dažnai skiriasi. Tai yra beveik natūralu, žinant, kad šalies įvaizdis jos gyventojams yra stiprus piliečių socialinio, politinio ir kultūrinio tapatumo šaltinis. Įmonės įvaizdis skirtingai priimamas iš darbuotojo ir vartotojo pozicijų, t.y. Įmonės viduje ir išorėje. Tačiau teigiamu įvaizdžiu įmonės sukuria lojalių klientų ir darbuotojų būrį, didėja įmonės vertė. Plėtojant rinkos ekonomiką ir plečiantis marketingo veiklos sferai, keičiasi akcentai įprastiniuose įmonių santykiuose, atsiranda naujų prioritetų ir konkuravimo priemonių. Lietuvos įmonės pamažu ima suvokti, kad siekiant visuomenės pritarimo ir paramos reikia išskirti save iš daugybės į save panašių, nes kitaip įmonė sunkiai skinsis kelią šiuolaikinės konkurencijos sąlygomis. Įmonių vadovai supranta, kaip svarbu įmonės įvaizdį formuoti atsižvelgiant į visuomenės nuomonę, o ypač į santykius su darbuotojais, klientais, vietos gyventojais, partneriais, akcininkais, investuotojais ir kitais svarbiais visuomenės sluoksniais. Taigi, kas yra įvaizdis (angl. Image)? Išvertus iš anglų kalbos, šis žodis reiškia paveikslą, vaizdą, atspindį, vaizdinį, parodymą, panašumą, pavidalą. Tai visuma subjektyvių nuomonių (požiūrių) ir vaizdinių apie tam tikrą objektą, kitaip tariant, "vaizdas", kurį asmuo jau yra susidaręs. Jis ilgainiui keičiasi iš dalies sąmoningai, iš dalies nesąmoningai – tiek dėl savos, tiek dėl kitų patirties. Tačiau dažnai įmonių vadovai neatskiria įvaizdžio nuo identiteto, nežino, kokios yra įvaizdžio formavimo priemonės, kaip sudaromos įvaizdžio formavimo programos ir kada įmonei reikia susirūpinti savo įvaizdžiu. Pirmoje dalyje aprašyta įmonės įvaizdžio reikšmė ir įtaka įmonei bei jos marketingo sistemai, siekiant ilgalaikės sėkmės rinkoje. Atlikus šią analizę galima daryti šias išvadas. Dabartiniu metu kova rinkoje vyksta ne tarp prekių ar įmonių, o tarp prekes gaminančių įmonių įvaizdžių. Teigiamas įmonės įvaizdis padeda pritraukti ne tik naujus vartotojus, bet ir kvalifikuotus specialistus, investuotojus, atkreipia akcininkų, partnerių ir kitų svarbių visuomenės sluoksnių dėmesį, kurie užtikrina ilgalaikę sėkmę versle. Teigiamo įvaizdžio dėka įmonė užsitikrina lojalių vartotojų ratą, sudaro kliūtis konkurentams patekti į rinką ir didina savo vertę. Įmonės įvaizdis yra suvokiamos kokybės, vartotojų lojalumo, vartotojų pasitenkinimo ir vertės kintamasis. Įvaizdis pradedamas kurti nuo įmonės žinomumo rinkoje didinimo.
9

Įmonės konkurencingumo augimo strategijų erdvinio kūbo savokosparsisiųsti


Lapų skaičius: 8
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įmonės konkurencingumo augimo strategijų erdvinio kubo sąvokos. Literatūra. Neatskiriama strategijos dalis yra konkurencija. Verslo požiūriu, tai yra pranašumo įgijimas konkurentų atžvilgiu. Problema kartais būna tame, kad vadovai dažnai kreipia per mažą dėmesį į konkurencijos visumą, o koncentruojasi ir bando išspręsti pavienes iškylančias problemas. Tačiau verslo aplinkoje yra daug veiksnių, kurie įtakoja konkurencingumą. Mokslinėje literatūroje galima rasti įvairias konkurencijos sampratas. Konkurencija, anot V. Kvainauskaitės ir V. Snieškos (2003), tai keleto asmenų rungtyniavimas siekiant to paties tikslo. Visuotinė konkurencija tai visų rinkoje siūlomų prekių varžymasis dėl pirkėjų joms įsigyti skirtų piniginių lėšų (Alborovienė, 2002). Konkurencinė aplinka, V. Pranulio teigimu, tai rinkodaros aplinkos komponentas, apimantis visą galimą tipą konkurencijos poveikį rinkodarai. Skiriami trys konkurencijos tipai: rūšinė, funkcinė ir komercinė konkurencija. Rinkos ekonomikos sąlygomis veikiančios įmonės didesniu ar mažesniu mastu susiduria su konkurencija. Konkurencinės aplinkos pažinimas yra būtina prielaida konkurenciniai strategijai suformuoti ir įgyvendinti. Konkurencinės strategijos kūrimas gali būti vykdomas tik įmonės bendrosios rinkodaros strategijos rėmuose ir turėtų prasidėti nuo konkurencinės aplinkos analizės. Konkurencinės aplinkos analizė yra pakankamai sudėtinga įmonės veiklinė funkcija, apimanti įvairių rinkoje veikiančių jėgų, veiksnių ir pasėkmių analizę. Konkurencinės aplinkos analizė susiveda į aritmetinės įmonės aplinkos analizę. Vienas geriausiai žinomų ir plačiai taikomų konkurencinės aplinkos analizės modelių yra M. E. Porterio konkurencijos modelis (Klebanskaja ir kt. Atkakliausia konkurencija vyksta tarp organizacijų, siūlančių tokį patį ar panašų produktą (paslaugą), tai yra tarp tiesioginių...
0

Įmonės mokumas ir valdymasparsisiųsti


Lapų skaičius: 7
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Įmonių valdymo analizė ir esmė. Mokumas ir likvidumas. Išvados. Literatūra. Norint efektyviai valdyti savo įmonę, kiekvienas vadovas privalo nuolat planuoti, analizuoti, ir vertinti vykdomą veiklą. Šiam tikslui pasiekti reikia teisingai apskaityti turimą turtą, kapitalą, patiriamas išlaidas ir gaunamas pajamas. Tik racionaliai panaudoti finansiniai ištekliai gali maksimizuoti įmonės vertę. Analizuojant įmonės veiklą, gauta informacija turi padėti įvertinti įmonės atliktų darbų ir pasiektų veiklos rezultatų sąnaudas. Tai sudaro sąlygas įmonės veiklos efektyvumo kontrolei, prideda prie įmonės stabilumo išlaikymo. Kaip teigia A. V. Ratkauskas, V. Sūdžius, V. Mackevičius (2009, p. 288), įmonių finansinės būklės analizė yra sudėtinė finansų analizės dalis, baigiamoji finansų analizės stadija, kurios objektas – įmonės mokumas (likvidumas) tam tikru momentu ir jį sąlygoję veiksniai – įmonės veiklos rezultatai. Apie įmonės būklę galima spręsti iš apskaičiuotų santykinių rodiklių, pagal kuriuos vertinama tiek trumpalaikių, tiek ilgalaikių įsipareigojimų būklė ir pinigų srautų valdymo efektyvumas. Tvirtas mokumo lygis ir maža finansinė rizika, išreiškianti įsipareigojimų vykdymą laiku, yra labai svarbu bendraujant su partneriais. Įmonės kreditorius labai domina įmonės sugebėjimas artimiausiu metu įvykdyti trumpalaikius įsipareigojimus, t. y. grąžinti paskolas pagal nustatytą grafiką, atsiskaityti su tiekėjais.
0

Įmonės techninis - materialinis aprūpinimasparsisiųsti


Lapų skaičius: 26
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Įmonės sampratos teorinis nagrinėjimas. Įmonės samprata. Įmonės struktūra suskirstymo į padalinius aspektu. Materialinio – techninio aprūpinimo svarba ir vieta įmonės veikloje. Aprūpinimo samprata ir principai. Aprūpinimo proceso ypatumai. Atsargų ir sandėlių planavimas aprūpinimo procese. Vidaus transporto ir įrankių ūkio planavimas. Remonto ūkis. Materialinis – techninis aprūpinimas naujos gamybos įdiegimo atveju. Visuotinės (tarptautinės) logistikos svarba organizuojant materialinį – techninį įmonės aprūpinimą. Išvados. Naudota literatūra. Įmonių gamyboje vartojamos įvairios žaliavos, medžiagos, energija, vanduo ir pan., kurių valdymui reikia skirti ypatingą dėmesį. Tam, kad užtikrinti, jog įmonės veikla vyktų nuosekliai, planingai, kad išvengti nereikalingų ir nuostolingų prastovų, būtina rūpintis tinkamu, savalaikiu ir kokybišku įmonės materialiniu – techniniu aprūpinimu. Aprūpinimas gali būti suvokiamas kaip materialinių, techninių, socialinių resursų visuma, užtikrinanti įmonės funkcionavimą, gamybos programų įvykdymą, laikantis nustatytų normų ir krūvio.
0

Įmonės valdymas UAB Pranciškaparsisiųsti


Lapų skaičius: 23
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Savarankiškai rinkos sąlygomis veikianti pramonės įmonė yra pagrindinė nepriklausomos lietuvos ekonominė grandis. Dirbant rinkos ekonomikos sąlygomis, išsiplėtė ne tik įmonės juridinių bei organizacinių formų įvairovė, padidėjojų veiklos savarankiškumas, atsakomybė už veiklos rezultatus. Nepriklausomai nuo įmonės tipo, svarbiausias jos veiklos įvertinimo kriterijus yra efektyvumas. Nuostolingai arba nepakankamai pelningai dirbanti įmonė bankrutuoja ir padaro žalą ne tik jos savininkams, kolektyvui, bet ir visos tautos ūkiui, visuomenei. Įmonė gali būti gerai organizuota ir valdoma tik tada, kai jos darbuotojai, ypač valdymo personalas, yra gerai susipažinęs su vadybos teorija ir praktika, naujaisiai šios srities laimėjimais. Norint, kad įmonė gerai dirbtų, reikia ją įsivaizduoti kaip sistemą, susipažinti su jos vidiniais ir išoriniais ryšiais, pramonės įmonių klasifikavimu. Būtina nustatyti pagrindinius įmonės tikslus. Įmonės pristatymas. 1. darbo organizavimas. 1. 1. darbo organizavimo esmė, turinys ir uždaviniai. 1. 2. darbo organizavimo esmė. 1. 3. darbo organizavimo ryšys su technika, technologija, gamybos organizavimu ir ergonomika. 1.4. darbo pasidalijimas, kooperavimas ir personalo paskirstymas. 1.5. darbo metodai. 1.6. darbo vietų organizavimas. 1.7 ab „precizika” reikalavimai darbuotojams. Išvada apie darbo organizavimą. 2. darbo normavimas. 2. 1. darbo normos ir jų funkcijos. 2. 2. darbo laiko sąnaudų klasifikavimas ir darbo laiko norma. 2.3.bendrovės darbuotojų paros darbo ir poilsio laikas. 2.4.bendrovės darbuotojų savaitės darbo ir poilsio laikas. Išvada apie darbo normavimą. 3.1.darbo apmokėjimo formos ab „precizika“. 3.2 laikinė darbo apmokėjimo forma. 3.3 vienetinė darbo apmokėjimo forma. 3.4 darbuotojų premijavimas. 3.5 darbuotojų motyvavimas. Išvada apie darbo įvertinimą ir atlyginimą. Literatūra.
2

Įmonės veikla Sanatorija Xparsisiųsti


Lapų skaičius: 36
Tipas: Namų darbas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Įmonės veiklos charakteristika. Bendro personalo poreikio planavimas. Darbo aprašymas ir reikalavimų profilis. Darbo užmokesčio sistema. Personalo parinkimas. Savo indidualios karjeros planavimas. Išvados. Literatūros sąrašas. Sėkmingam įmonės veiklos vystymui būtinas darniai dirbantis personalas, kurio dėka bus užtikrintas įmonės funkcijų kokybiškas atlikimas. Todėl organizuojant įmonės veiklą svarbu skirti dėmesio darbuotojų kompetencijai, karjeros galimybėms. Vadovai turi tinkamai išnaudoti žmogiškuosius įmonės išteklius, pasinaudoti jų talentu, kūrybiškumu ir darbštumu. Dėl šios priežasties įdarbinti, apmokyti bei adaptuoti kolektyve tikslingiausia tuos žmones, kurie organizacijai padės įvykdyti išsikeltus tikslus. Šiame darbe bus nagrinėjama sanatorijos ,,X” veikla, kurioje yra garsėjantis tradicijomis gydymo ir reabilitacijos centras su mineralinio vandens ir gydomojo purvo gydykla, taip pat joje veikia gydomieji ir diagnostiniai kabinetai, mineralinio vandens šaltinėlis. Darbo objektas – sanatorijos ,,X” personalas. Darbo tikslas – atsižvelgiant į organizacijos veiklos pobūdį atlikti personalo veiklos ir organizavimo analizę. Darbo tikslui pasiekti buvo numatyti tokie uždaviniai: 1) apibūdinti įmonės veiklos charakteristiką, nustatyti darbuotojų skaičių; 2) išanalizuoti pareigybes ir joms keliamus reikalavimus; 3) išnagrinėti įmonės darbo užmokesčio sistemą; 4) išsiaiškinti personalo paieškos ir atrankos ypatumus. Darbe naudoti metodai: metodinių nurodymų nuoseklus laikymasis, mokslinės literatūros bei elektroninių šaltinių analizė ir sintezė.
0

Įmonės veiklos analizė langaiparsisiųsti


Lapų skaičius: 16
Tipas: Tyrimas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Misija ir tikslai. Swot analizė. Išorinės aplinkos analizė. Ekonominės aplinkos įvertinimas. Politinės teisinės aplinkos įvertinimas. Konkurencinės aplinkos įvertinimas. Vidinės aplinkos analizė. Finansinės veiklos aspektai. Marketingo veiklos aspektas. Personalo ir organizacinis aspektas. Swot analizės strateginiai siūlymai - uab „langai“ verslo vienetų strategijų nustatymas - išvados. Literatūros sąrašas. Sparčiai tobulėjantis pasaulis reikalauja vis daugiau pastangų, norint būti naudingam visuomenei. Tai aktualu visoms veiklos sritims, o ypatingai verslui. Kiekviena įmonė turi analizuoti savo veiklą tiek dabarties, tiek ateities požiūriu ir numatyti strategines permainas, kad galėtų žengti į įsivaizduojamą ateitį sėkmingai. Stipri konkurencija, išrankus vartotojas, didėjantys įvairūs reikalavimai verčia įmones tobulinti savo veiklą. Tačiau prieš tai visada turi būti įvertinamos galimybės. Jų numatymas reikalingas tam, kad prieš sukuriant būsimų veiksmų seką, įmonė galėtų pasinaudotų tomis galimybėmis ir gautų naudos, o taip pat apsisaugotų nuo visko, kas trukdo jos verslo sėkmei. Šiame darbe analizuosiu UAB „Langai“. Šiai įmonei reikalinga numatyti vidines ir išorines plėtros galimybes, kad ji sugebėtų išsilaikyti stiprioje konkurencinėje kovoje bei galėtų nukreipti savo veiklą teisinga linkme. UAB „Langai“ - įmonė, užsiimanti langų, durų, žaliuzių, pertvarų ir kitų priedų gamyba, prekyba bei su šiais gaminiais susijusiomis paslaugomis. (konsultavimu, transportavimu, projektavimu, montavimu).
5

Įmonės Vistus marketingo strategijos tyrimas kelionių agentūraparsisiųsti


Lapų skaičius: 11
Tipas: Namų darbas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Dėstomoji dalis. Situacijos analizė. Įmonės marketingo aplinka ir tikslai. Vartotojų ir konkurentų analizė. Pasirinktos įmonės marketingo programos tobulinimas. Vartotojų nuomonės tyrimas. Marketingo programos formavimas. Išvados. Naudota literatūra. Įvadas. Mūsų grupę sudaro penkios merginos, kurios pateiks Jums išsamią informaciją apie kelionių agentūrą, Vistus. Tai nėra visiems žinoma kelionių agentūra. Kiekvienas tikrai žino tokius kelionių organizatorius kaip, Novaturas, Tez Tour, Megaturas. Mes pasirinkome būtent Vistus kelionių agentūrą, nes ji dirba su visais iš jų ir, mūsų nuomone, taip galėtume daugiau suteikti informacijos tiems, kurie apie ją net nėra girdėję. Tai gi, kaip ir minėjau mūsų pasirinktas objektas yra kelionių agentūra, Vistus, esanti Kaune ir neturinti filialų kituose miestuose. Šio kursinio darbo tikslai yra. Išnalizuoti pasirinktos įmonės marketingo aplinką ir rinką. Pateikti išsamią jos charakteristiką. Atlikti žvalgybinį tyrimą bei pateikti jo rezultatus statistiniais duomenimis. Pateikti išvadas ir rekomendacijas, kaip sustiprinti įmonės veiklą. Dėstomoji dalis. Situacijos analizė. Kelionių agentūra UAB Vistus įkurta 2005 metų rugsėjo mėnesį, Kaune Maironio g. 18-1, e–mail: www. Vistus. Lt. Kelionių agentūra įsikūrusi pačiame miesto centre. Kadangi kelionių agentūra yra labai jauna turizmo įmonė, o tokias paslaugas teikiančių įmonių yra tikrai labai daug, yra sunku atsilaikyti prieš konkurentus, ir įstvirtinti turizmo rinkoje. Tačiau tai padeda padaryti palanki geografinė padėtis, agentūros įsikūrimo vieta, darbuotojų turinčių šiame versle nemažai patirties, savi klientai ir pats svarbiausias kriterijus reklama. Kelionių agentūrai Vistus dar net nėra vienų gyvavimo metų, tačiau klientų skaičius kiekvieną mėnesį vis didėja, todėl ateityje ji bus stabili ir populiari turizmo paslaugas teikianti įmonė. Kelionių agentūra rūpinasi savo naujais...
0

Įmonės vizija, filosofija, kultūra, misijaparsisiųsti


Lapų skaičius: 17
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Organizacijos vizija, filosofija, kultūra, misija, tikslai – teoriniai aspektai. Organizacijos vizija. Organizacijos misija. Organizacijos tikslai. Ab „molesta“ analizė. Ab „molesta“ pristatymas. Ab „molesta“ misija. Ab „molesta“ vizija. Ab „molesta“ tikslai. Išvados. Literatūra. Atlikus strateginės analizės stadiją, prasideda organizacijos strategijos kūrimas. Visą strategijos kūrimą lemia organizacijos tikslinė orientacija: vizija, misija, tikslai. Dažnai literatūroje organizacijos vizijos, misijos ir tikslų kūrimas yra priskiriamas strateginės analizės stadijai. Iš tikrųjų vizija, misija ir tikslai lemia ne tik strategijos alternatyvų kūrimą ir palyginimą, galutinių strateginių sprendimų pasirinkimą, bet jau ir pačios strateginės analizės sričių, metodų ir organizavimo formų pasirinkimą. Todėl tikslinės organizacijos orientacijos apibrėžimas negali būti tik vienos iš anksčiau išskirtų strateginio valdymo stadijų sudedamoji dalis. Jau prieš pradedant strateginės analizės stadiją patartina apsibrėžti svarbiausius preliminarius organizacijos tikslinius ateities orientyrus. Atlikus strateginę analizę, jau galima ir reikia organizacijos viziją, misiją ir tikslus suformuluoti detaliai ir konkrečiai. Tačiau ir tolesnio strategijos kūrimo ir jos įgyvendinimo eigoje dažnai iškyla būtinybė ne vieną kartą patikslinti organizacijos tikslinę orientaciją. Išnagrinėjus organizacijos strategijos viziją, galima apibrėžti organizacijos misiją ir tikslus. Misija nubrėžia bendrais bruožais pagrindines kryptis, kurių organizacija laikysis vidutinės trukmės perspektyvoje, ir trumpai reziumuoja šias kryptis pagrindžiančius argumentus ir vertybes. Tikslai konkrečiau ir, jei įmanoma, kiekybiškai apibrėžia organizacijos įsipareigojimus, kurie yra suderinti su jos misija. Darbo tikslas – išanalizuoti organizacijos vizijos, filosofijos, kultūros, misijos, tikslų teorinius ir praktinius aspektus.
0

Paieška


bottom