top


Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Ekonomisto motyvavimo būdaiparsisiųsti


Lapų skaičius: 14
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Motyvacija. Maslow poreikių hierarhijos teorija. Mc Clelland poreikių teorija (1961m.). Herzberg dviejų veiksnių motyvacijos teorija. Lūkesčių teorija. Lūkesčiai. Instrumentalumas. Valentingumas. Porter ir Lowrel lūkesčių teorijos modelis. Teisingumo teorija. Pasitenkinimas darbu. Motyvas tai veiksmo priežastis, kylanti dėl asmenybės ir objekto, patenkinančio jos poreikius, interesus, vertybes, tikslus, sąveikas. L. Jovaiša, 1987 m. Siūlyčiau. Kultūros įvertinimas įmonėje. Siūlyčiau. Pasitenkinimo darbu didinimas. Įtraukimas į. Valdymą. Mikroklimato formavimas. Organizacijos. Kultūra. Ekonominis skatinimas. Socialinis skatinimas. Padarytos išvados. Siūlyčiau. Motyvacijos teorijos pradininkas F. Taylor (1856 - 1915 akcentavo darbo proceso ir poreikių svarbą ir padarė tokią išvadą: individai yra protingi, ir jiems bus aiškinama, ko iš jų norima ir suteikiama tai, ko jie nori, rezultatai bus geresni. Vėlesnės motyvacijos teorijos formavosi dviem kryptimis: poreikių teorijos ir proceso teorijos. Žmogus turi įgimtus poreikius ir norą juos patenkinti. Žmogaus poreikiai esti skirtingų lygių ir egzistuoja jų hierarhija. Pirmiausia turi būti patenkinami žemesnio lygio, pradedant nuo žemiausio poreikio, o tik tada galvoti apie kito, aukštesnio lygio poreikius. Maslow penkias poreikių kategorijas - fiziologinius, saugumo, socialinius, pagarbos ir saviraiškos poreikius, sujungė į hierarhiją. Organizacijoje gali būti patenkinti visi poreikiai ir organizacija turi stengtis tai padaryti. Valdžios. Dalyvavimo. Vėliau buvo suformuluotas dar vienas. Kompetencijos. Valdžios poreikis - tai noras daryti įtaką kitiems žmonėms. Sėkmės poreikis - patenkinamas pasiekus tikslą. Dalyvavimo poreikis - tie žmonės motyvuoti turėtų kuo galima daugiau draugiškų santykių, padėti kitiems. Tokiems žmonėms reikia siūlyti darbą, kuriame jie galėtų daug bendrauti. Kompetencijos poreikis - remiasi pastangomis dirbti...
0

Eksporto valdymasparsisiųsti


Lapų skaičius: 19
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Eksportas tarptautinių komercinių operacijų rūšis. Eksporto operacijų organizacinės formos ir metodai. Eksporto operacijų vykdymo metodai. Eksporto kanalų pasirinkimas. Eksporto rinkos tyrimo ypatumai. Kodėl reikia tirti eksporto rinką. Eksporto paklausos tyrimai. Eksporto pasiūlos tyrimai. Konkrečios eksporto prekės įėjimo į rinką būdų tyrimai. Eksporto prekės konkurencingumo nustatymas. Eksporto planavimas. Kaip pasirinkti eksporto rinką?. Eksporto marketingo planas. Ikisutartinė partnerių paieška. Informacijos apie partnerius paieška. Komercinės informacijos šaltiniai publikacijose. Mugės ir parodos eksporto klientų paieškos būdas. Transporto priemonės pasirinkimas. Išvados. Įvadas. Kiekviena valstybė siekia, kad jos ekonomika būtų kuo labiau išvystyta ir subalansuota. Todėl didelį dėmesį skiria savo ekonominiams santykiams su kitomis valstybėmis. Geri tarptautiniai santykiai lemia šalies ūkio gerinimo galimybes, racionalų išteklių naudojimą, kas ir kelia visos valstybės ūkį. Tarptautiniai ekonominiai ryšiai įgyvendinami per tarptautinę komercinę veiklą. Nuo to priklauso įvairių prekių, paslaugų tarptautiniai mainai, t.y. Eksportas ir importas. Tai vadybinė veikla, apimanti planavimą, organizavimą ir kontrolę. Taigi tarptautinė komercinė veikla tai įvairios paskirties įmonių ir kitokių organizacinių struktūrų komercinės operacijos pasaulinėje rinkoje. Tarptautinių komercinių operacijų subjektai yra įmonės ir kitokios organizacinės struktūros, užmezgančios komercinius ryšius su užsienio partneriais, o jų objektai materialinės gėrybės ir įvairiausios paslaugos. Mano pasirinkta tema yra eksportas, kurią ir pristatysiu šiame darbe. Eksportas yra užsienio prekyba, nagrinėjama iš prekių bei paslaugų pardavėjo pozicijų. Eksportas yra viena tarptautinių komercinių operacijų rūšis. Eksporto poreikis kiekvienai valstybei yra labai svarbus. PVZ. : Viena šalis gali turėti absoliutų kurios nors prekės pranašumą, o kita šalis gali jos visai...
10

Elektroninės bendruomenėsparsisiųsti


Lapų skaičius: 12
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Bendruomenės ir elekroninės bendruomenės. Elektroninių bendruomenių nauda visuomenei. Demokratijos propagavimas. Švietimas ir žinių gamyba. Naujų darbo vietų atsiradimas. Socialinių kontaktų sutvirtinimas ir praplėtimas. Naujos laisvalaikio formos. Virtualių ir realių bendruomenių sulyginimas. Veidmenys elektroninėse bendruomenėse. Išvados. Bibliografinių nuorodų sąrašas. Prieš pradedant nagrinėti referato temą, būtina apibrėžti kas yra elektroninė bendruomenė ir bendruomenė apskritai. Bendruomenės apibrėžimas sociologijos mokslų kontekste naudojamas grupėms nuo kaimynų iki tautų, ir tų grupių bendravimo priežastims aprašyti. Kalbant bendrai – tai socialinių santykių komplektas, susietas bendrais interesais ir aplinkybėmis. Nuo senovės laikų kai žmonės pradėjo jungtis nuo šeimų į gentis, iš genčių į kaimus ir miestus, o vėliau ir valstybes, praėjo daug laiko. Ankstesnių bendruomenių gyvavimo sąlyga – bendra, apibrėžta teritorija, bendravimas vyko tik įmanomoje apeiti teritorijoje, kai bendravimas vyko iš lūpų į lūpas. Šiuolaikinės bendruomenės arba kitaip būtų galima pavadinti elektroninės bendruomenės egzistavimui bendra teritorija nebūtina. Čia atsiveria visai kitokie kontekstai ir galimybės.
0

Elektroninis marketingasparsisiųsti


Lapų skaičius: 25
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Pagrindinės sąvokos ir terminai. Marketingo samprata ir evoliucija. Elektroninis marketingas. Elektroninio marketingo samprata. El. Marketingo atsiradimo veiksniai. Informacijos prieinamumas. Užsakymo įforminimas. Apmokėjimas. Užsakymo įvykdymas. Aptarnavimas ir rėmimas po pardavimo. El. Marketingo formos. Verslas verslui. Verslas vartotojui. Vartotojas vartotojui. Verslas vyriausybei – vyriausybė verslui. Prekė. Kaina. Paskirsymas. Rėmimas. Prekių pirkimo internetu pralumai ir trūkumai. Išvados. Literatūra ir šaltiniai. Priedai. 1 priedas. 2 priedas. Darbo temos aktualumas ir naujumas. Sėkminga marketingo strategija ypatingai svarbi kiekvienai įmonei ir organizacijai siekiant savo tikslų. Šiais laikais, kuomet elektroninės technologijos tapo neatsiejama kiekvieno žmogaus gyvenimo dalis, elektroninis marketingas užima labai svarbią vietą ir jo svarba tik auga. Darbe aprašytas elektroninis marketingas, taip pat elektroninio marketingo bruožai ir ciklas. Darbo objektas – elektroninio marketingo aspektai Darbo tikslas – išanalizuoti elektroninio marketingo aspektus Darbo uždaviniai: •Apibūdinti marketingą ir jo evoliuciją •Išanalizuoti elektroninio marketingo aspektus •Išanalizuoti el. marketingo prekių trūkumus ir privalumus Darbo metodai – literatūros palyginimo analizė Darbo struktūra – Darbas apima 15 puslapių. Darbe pateiktos 3 lentelės: 1 lentelė – Marketingo orientacija (Šaltinis : Adcock, Halborg, Ross, 2001), 2 lentelė – El. marketingo klasifikacija ( Šaltinis : E. Coupey (2001)). Prieduose pateikiami el. parduotuvių prekių katalogai: 1 priedas - www.parfum24.lt, 2 priedas - www.vimoda.eu. Pagrindiniai analizuoti klausimai : •Kas yra el. marketingas ? •Kokie yra el. marketingo atsiradimo veiksniai •Koks yra informacijos prieinamumas? •Kokie yra el. marketingo privalumai ir trūkumai?
6

Elektrotechnikos UAB vadyba. Proceso valdymo modelisparsisiųsti


Lapų skaičius: 23
Tipas: Namų darbas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Produkto darymo organizacijoje proceso teorinis valdymo modelis. Pagrindinės gamybos proceso valdymo operacijos. A. Planavimas. B. Organizavimas. Organizacijos struktūra remiantis terija. C. Skatinimas. D. Kontrolė. Produkto darymo proceso valdymo praktika organizacijoje. Proceso ir jo valdymo dalyviai, planavimas, kontrolė, skatinimas. Išvados. Literatūra. Mano pasirinkta UAB – tai įmonė projektuojanti elektrotechnikos, apšvietimo dalis bei silpnų srovių inžinerinius tinklus. Įmonėje dirbantys aukštos kvalifikacijos atestuoti specialistai, turintys ilgametę darbo patirtį padės rasti individualų, tai situacijai ir sistemai tinkantį sprendimą. Įmonė yra suinteresuota į užsakovą, atliekant statinio projekto vykdymo ir techninę priežiūrą, taip pat visas statytojo (užsakovo) deleguotas funkcijas. Ši įmonė turi daug sąsajų su kitomis Lietuvoje ir ne tik esančiomis projektavimo/montavimo įmonėmis. Mano UAB yra specializuota elektros srityje. Taigi visa statybų pradžia yra geras projekto parengimas ir įgyvendinimas. Tad noriu išskirti savo pasirinktą įmonę iš kitų netiesiogiai, o dalinai dalyvaujančių statybos procese.
0

Emigracija ir jos priežastysparsisiųsti


Lapų skaičius: 16
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Turinys. Įvadas. Gyventojų migracijos teoriniai ir praktiniai aspektai. Migracijos samprata, rūšys ir tikslai. Migracijos formos ir tipai. Migracijos procesą aiškinančios teorijos. Emigracija lemiantys veiksniai. Išvados. Literatūra. Įvadas. Emigracija – sudėtingas, daugialypis ir nevienareikšmis reiškinys. Emigracija suteikia galimybę žmonėms ieškoti geresnių darbo sąlygų, didesnio darbo užmokesčio, realizuoti savo siekius. Pastarąjį dešimtmetį vyraujanti ekonominės migracijos forma ir iš šalies dirbti į užsienį išvykstančių asmenų gausa atveria naują kelią diskusijoms apie šią problemą. Lietuvos gyventojų migracija laikoma viena rimčiausių grėsmių šalies demografiniai raidai, ūkio augimui ir kultūrinio savitumo išsaugojimui. Sparčiai kintančių aplinkos sąlygų kontekste, tikslinga analizuoti darbo jėgos migracijos poveikį ekonomikai, kadangi darbo jėgos emigracija siejama su darbo rinkos būkle - gyventojų užimtumo, nedarbo, pajamų lygiu, socialinėmis garantijomis, taip pat bendra šalies ūkio ir socialine būkle, žmonių gyvenimo lygiu ir kt. Išskirti šių veiksnių įtaką darbo jėgos emigracijai ir grįžtamąjį emigracijos poveikį šalies ekonomikos rodikliams galima tik iš dalies, kadangi atitinkami veiksniai ir procesai veikia kartu ir yra susiję. Lietuvoje emigracijos priežastis tyrė r. A. Grižas (2000), r. Kripaitis, b. Romikaitytė (2005), ž. Martinaitis, d. Žvalionytė (2007), t. Butvilas, j. Terepaitė (2008), a. Sipavičienė, v. Gaidys, m. Dobrynina (2009), j. Karalevičienė, k.
0

ERGO Lietuva veiklos analizėparsisiųsti


Lapų skaičius: 19
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Draudimo bendrovės UADB „ERGO Lietuva“ pristatymas. UADB „ERGO Lietuva“ istorija. UADB „ERGO Lietuva“ misija, vizija, vertybės. UADB „ERGO Lietuva“ ne gyvybės draudimo portfelis. UADB „ERGO Lietuva“ valdyba. UADB „ERGO Lietuva“ esamos padėties analizė. UADB „ERGO Lietuva“ įmonės veiklos prognozė. Prielaidų aprašymas 2011 metams. Draudimo įmonės ar draudimo grupės svarbiausių finansinių rodiklių prognozavimas remiantis atlikta analize bei prielaidomis. Lietuvos draudimo rinkoje draudimo bendrovės jaučia tarpusavio konkurencija, todėl norint išlikti rinkoje, ir pritraukti kuo daugiau klientų , kurie rinktųsi būtent vienos bendrovės siūlomą produktą negu kitos, reikia įdėti nemažai pastangų. UADB „Ergo Lietuva“ yra viena žinomiausiu, bei nemažą rinkos dalį užimančia draudimo bendrovė. Dauguma klientų yra lojalus, kurie nekeistų „Ergo“ į jokią kitą bendrovę. Taigi kodėl „Ergo Lietuva“ yra tokia patraukli? Galbūt kainos ir kokybės santykis tenkina klientą. ERGO draudimo grupė Lietuvoje yra viena iš draudimo rinkos lyderių savo šalyje. Grupė vienintelė Lietuvoje teikia visas draudimo paslaugas: ne gyvybės, gyvybės, sveikatos draudimo ir pensijų fondų. ERGO draudimo grupė Lietuvoje priklauso tarptautinei ERGO grupei, kuri yra viena didžiausių Europoje. ERGO draudimo grupės tikslas – suteikti žmonėms saugumo jausmą ir stabilumą gyvenime. Lietuvos rinkoje veikiančiai ERGO draudimo grupei ir turinčiai stiprų prekės ženklą klientai teikia pirmenybę ir nuolat renkasi ketindami apsidrausti ar užsitikrinti pensiją. ERGO Lietuvos rinkoje, kaip dalis ERGO draudimo grupės, yra patraukli klientams, tarpininkams, brokeriams, partneriams ir darbuotojams dėl veiklos rezultatų, kompetencijos, saugumo ir dydžio.
2

Finansinės analizės praktikos ataskaita UAB Pirčiupių užeigaparsisiųsti


Lapų skaičius: 20
Tipas: Prezentacija
Darbe esantys žodžiai: Įmonėje esanti sukaupta informacija turi būti objektyviai įvertinta, nes tik tokiu būdu galima priimti tikslius ir optimalius valdymo sprendimus bei išlikti konkurencingiems rinkoje. Finansinė analizė yra vienas iš objektyviausių būdų tinkamai įvertinti informaciją, ir tai yra jos didžiausia reikšmė bei privalumas. Ji padeda atsakyti į klausimą, ar įmonė eina teisingu keliu ir ypač naudinga nustatant įmonės pelningumą bei be abejo plėtros galimybes. Finansinė analizė padeda nustatyti įmonės veiklos finansinius aspektus, įvertinti esamą padėtį ir ateities perspektyvas. Visa tai, labai svarbu, norint įvertinti praeityje padarytus sprendimus, jų padarinius ir siekiant padidinti įmonės veiklos efektyvumą. Darbo tikslas. Išsamiai išanalizuoti UAB „Pirčiupių Užeiga“ finansines analizes. Darbo uždaviniai. 1. Apibūdinti ir susipažinti su įmonės veikla; 2. Atlikti įmonės finansinių ataskaitų vertikaliąsias ir horizontaliąsias analizes; 3. Išanalizuoti pelno ir pelningumo rodiklius; 4. Atlikti veiklos efektyvumo ir mokumo analizes; 5. Įvertinti įmonės finansinės analizės rezultatus.
0

Fiskalinio deficito susidarymas, analizė ir priemonės jam mažintiparsisiųsti


Lapų skaičius: 15
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Fiskalinio deficito susidarymas, priemonės jam sumažinti. Tyrimo metodai. Aprašomoji statistika. Ekonometrinė analizė. Vienmatė regresija. Daugiamatė regresija. Prognozavimas. Vienmatės regresijos lygtiES. Daugiamatės regresijos lygTIES. Slenkantis vidurkis. Eksponentinis išlyginimas. Trendas. Išvados. Naudota literatūra. Fiskalinė politika – tai biudžeto pajamų ir išlaidų formavimo principai ir praktika, kuri įgyvendinama keičiant vyriausybės išlaidų ir mokesčių lygį. Fiskalinės politikos pasekmes paprastai galima matyti iš to, koks yra centrinės vyriausybės deficitas. Kai įgyvendinama skatinamoji politika, šis deficitas didėja, o vykdant ribojamąją politiką - mažėja. Fiskalinis deficitas, atsižvelgiant į jo priežastis ir struktūrą, gali turėti skirtingą poveikį ekonominei veiklai, ekonominiam augimui ir kainų stabilumui. Savo kursinio projekto teorinėje dalyje apžvelgiu, kokios priežastys lemia fiskalinio deficito susidarymą, ir kokius būdus naudoti jam sumažinti. Praktinėje dalyje analizavau valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų 2000 – 2003 metų ketvirčių duomenis, taip pat 1999 – 2004 metų BPV. Tyrimo pagrindinis tikslas – remiantis aprašomąja statistika, regresine analize ir prognozavimu, patikrinti, koks yra ryšys tarp valstybės išlaidų ir pajamų, taip pat BVP, įvertinti duomenų parametrus, jų reikšmingumą, nurodyti skirtingų prognozavimo metodų patikimumą. Valstybės biudžeto deficito priežastys. Vienmatė regresija.
0

Galutinę paklausos kainą lemiantys veiksniaiparsisiųsti


Lapų skaičius: 8
Tipas: Prezentacija
Darbe esantys žodžiai: Galutinę paklausos kainą lemiantys veiksniai. Galutinė kaina. Tai kaina, kurią moka vartotojas-pirkėjas. Kainos nustatymas. Galimos tokios kainų nustatymo rinkoje strategijos. Sudarant pardavimo pirkimo sutartis, eksportuotojui naudinga didesnė nei rinkos kaina, o pirkėjas siūlo mažesnę nei rinkos kainą. Didelė kaina. Maža kaina. Mažos kainos gali būti taikomos. Galutinė kaina ir nuolaidos priklauso nuo daugelio veiksnių, tarp jų svarbiausi yra.
0

Paieška


bottom