top


Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Gamyba ir jos veiksniaiparsisiųsti


Lapų skaičius: 20
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Gamyba ir jos veiksniai. Gamybos funkcija. Žemė. Darbas. Kapitalas. Išvados. Literatūra. Įvadas. Ūkiškų gėrybių tarpe ypatingą vietą užima vadinamos elementarinės gamybos priemonės, arba gamybos veiksniai: žemė, darbas ir kapitalas. Kiekvienoje gamyboje šie trys veiksniai veikia bendrai. Jų kiekiniai santykiai gamyboje gali būti įvairūs. Atskirais atvejais gali atsitikti, kad vieno kurio iš šių trijų veiksnių dalyvavimas gamybos procese gali būti nereikalingas. Tačiau bendro gamybos proceso atžvilgiu, be visų trijų gamybos veiksnių dalyvavimo, gamyba būtų nebeįmanoma. Gamyba ir jos veiksniai. Gamyba yra pagrindinė firmos veiklos sritis. Bendriausia prasme gamyba yra veikla, kurios tikslas gėrybių, t.y., produktų ir paslaugų kūrimas. Gamyba - procesas, kuriame gamybos ištekliai naudojami produktų ir paslaugų gamybai. Gamybos ištekliai ištekliai, kuriuos firma panaudoja kaip sąnaudas prekei pagaminti. Taip, naudojami gamybos ištekliai vadinami gamybos veiksniais. Yra trys gamybos veiksnių grupės: žemė, darbas ir kapitalas. Žemė natūralus gamybos veiksnys, kuris yra gamtos duotas ir pats savaime nėra žmogaus veiklos rezultatas. Darbas žmogaus fiziniai ar protiniai sugebėjimai panaudoti prekių ir paslaugų gamyboje. Kapitalas pastatai, įrenginiai ir kitos anksčiau pagamintos prekės, vartojamos kitų prekių gamyboje. Gamintojas kaip ir vartotojas turi pasirinkimo galimybę. Jis renkasi gamybos metodą, t.y. Firma sprendžia, kokį gamybos veiksnių derinį ir kokius gamybos veiksnių kiekius ji naudos. Firmos užduotis yra pasirinkti geriausią gamybos veiksnių derinį ir gamybos produkcijos kiekį, organizuoti gamybos procesą siekiant maksimalaus pelno. Gamybos proceso organizavimas yra labai svarbus ekonomikoje, neretai apibūdinamas kaip savarankiškas gamybos veiksnys. Pasirinkimo galimybė priklauso nuo to, kiek laiko turi firma, kad sureaguotu į rinkos pokyčius. Firmos veikloje išskiriami trumpasis ir ilgasis...
0

Gamyba ir planavimasparsisiųsti


Lapų skaičius: 33
Tipas: Špera
Darbe esantys žodžiai: Gamybos teorijos pagrindiniai principai. Gamybos planavimo samprata ir esmė. Pav. Strategijos įgyvendinimo procedūra. Planavimo tikslai ir uždaviniai. Planų tipai ir planavimo periodai. Planavimo organizavimo principai. Strateginis planavimas nėra apribotas laike, jis gala būti periodiškai kintamas, kaip pastoviai veikianti struktūra. Pastovus planavimo pagrindinė funkcija ta, kad gamyboje vykdyti planą. Kaip tą turi atlikti aptarnaujančios tarnybos. Didesnią sprendžiamąją galią turi linijinių tarnybų specialistai, negu funkcijinio. Strategijos pagrindas yra pastovus planavimas. Brėž. Strateginio planavimo bendraorganizacinė schema. Strateginis planavimas. Programinis planavimas. Visos programos buvo rengiamos vidinių resursų sąskaita. Pagrindinis principas yra resursų numatymas programos įgyvendinimui. Tai finansiniai, pajėgumų (įrenginiai), energetiniai ir darbo resursai. Programiniame planavime būtina sąlyga materialinis aprūpinimas. Galutinis programinio planavimo rezultatas gaunama ekonominė nauda įgyvendinus programą. Ekonominė nauda gali būti išreikšta pelnu, sąnaudų sumažėjimu, apyvartos padidėjimu, rinkos užkariavimu. Visais atvejais programinio planavimo principas yra galutinis rezultatas. Programinis planavimas yra vienkartinio plano dalis ir jis turi įsikomponuoti į strateginį planavimą. Tai daug darbo ir kruopštumo reikalaujantis planavimas. Programinis planavimas vyksta ne ilgesniam kaip 5 metų laikotarpiui. Programų tipai: gamybos plėtimo programa;naujos gamybos įsisavinimo programa projektas;gamybos vystymo, finansavimo programa. Šiai dienai vadinama verslo planu, kuris yra orientuotas į Europos Sąjungos fondų panaudojimą. Programose būtina numatyti kreditavimo, finansavimo šaltinius. Bet kokio projekto įdiegimas traktuojamas kaip programinio planavimo objektas. Projektams įgyvendinti reikalinga technologija. Technologijai reikalingos medžiagos. Turint technologiją galima kurti naują...
0

Gamybos kontrolėparsisiųsti


Lapų skaičius: 11
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Gamybos kontrolės organizavimas. Kontrolės samprata. Kontrolės sąlygos ir savybės. Kontrolės proceso žingsniai/etapai. Kontrolės sistema ir jos rūšys. Kontrolės sritys įmonėse.produkcijos kokybės kontrolė. Efektyvios kontrolės prielaidos ir kriterijai. Kodėl reikalinga kontrolė. Išvados. Literatūra. Kiekviena gamybos šaka apibūdinama gaminamos produkcijos nomenklatūra, vykstančių technologinių procesų ypatybėmis, specifinėmis darbo sąlygomis. Todėl gamybiniai procesai yra skirtingi, ir jų sudėtingumas pirmiausia priklauso nuo gaminamos produkcijos sudėtingumo. Sudėtingi gamybiniai procesai skirstomi į dalis, ir juos vykdo įvairūs gamybiniai padaliniai. Pagrindiniai gamybiniai procesai vyksta įmonėse, nes jos yra savarankiški gamybiniai techniniai vienetai, galintys gaminti ir realizuoti produkciją. Norint užtikrinti sėkmingą įmonės ar organizacijos veiklą reikia pasirūpinti, kad būtų vykdomos visos funkcijos: planavimas, organizavimas, aktyvinimas, kontrolė. Didžiausia atsakomybė už tai tenka vadovui. Jo užduotis yra ne tik palaikyti įmonės stabilumą, bet ir stengtis pasiekti optimalius rezultatus, bet kurioje įmonės veiklos srityje. Savaime suprantama, kad tai būtų neįmanoma be veiksnių, kurie sudomintų įmonės tikslų siekti ir darbuotojus.
0

Gamybos marketingasparsisiųsti


Lapų skaičius: 8
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Marketingo tarnyba. Marketingo valdymas. Marketingo procesas. Marketingo informacijos sistemos. Marketingo tyrimų organizavimas. Marketingo strategija. Reklama. Marketingo veiklos kontrolė. Naudotasi literatūra. Marketingo tarnybos veikla įmonėje yra labai svarbi, nes pirkėjas yra įmonės šeimininkas. Marketingo uždavinys yra ne tik surasti klientą, bet ir jį išlaikyti. Marketingo tarnybai keliamo reikalavimai- sistemos lankstumas, mobilumas, sugebėjimas greitai prisitaikyti prie rinkos sąlygų. Rinkos sąlygomis tikslai įmonėse labai greitai kinta, todėl sprendimai turi būti labai operatyvūs, atlikti konkretiems uždaviniams spręsti. Todėl kiekvienas darbuotojas turi savo tarnybines pareigas., kur turi būti reglamentuotos jo teisės. Tarp marketingo tarnybos ir kitų finansinių tarnybų turi būti tiesioginis ir grįžtamasis ryšys. Tai reikalinga tam, kad būtų ryšiai tarp atskirų tarnybų. Marketingo struktūros paprastumas reikalauja, kad kuo mažiau būtų valdymo lygių ir koordinuojančių tarnybų. Marketingo tarnybos efektyvumas matuojamas išlaidų dydžiu. Marketingo struktūra turi atitikti prekių ir paslaugų asortimento specifikaciją. Marketingo struktūra turi atitikti realizavimo rinkų ypatumus. Terminas “marketingas” (angl. “marketing”- rinkodara) profesionalių paslaugų firmų žodynuose atsirado maždaug tuo pat metu, kai buvo sušvelninti reklamą bei tiesioginį ryšį su ne klientais draudę įstatymai. Didžiojoje Britanijoje tai buvo padaryta 8-ojo dešimtmečio pradžioje. Būtent tada daugelis firmų įkūrė marketingo skyrius, kurių pagrindinis darbas tapo komunikacija (ryšiai su spauda, tiesioginis paštas, reklama, seminarai ir konferencijos) bei pardavimų procesai (pvz., stambių sandorių atvejais).
0

Gamybos organizavimas AB Utenos trikotažasparsisiųsti


Lapų skaičius: 27
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Trumpa istorinė apžvalga. Gamybos proceso tipų charakteristika. AB Utenos trikotažas gamybos proceso tipas. Gamybos fazės. Gamybos organizavimo principai AB Utenos trikotažas. Pagrindinis gamybos organizavimas įmonėje. Gaminio ir gamybos proceso charakteristika. Gamybos ciklas. Operacijų derinimo būdai. Pagalbinės gamybos organizavimas įmonėje. Įrankių ūkio organizavimas. Remonto ūkio organizavimas. Energetikos ūkio organizavimas. Gamybos aprūpinimo ir aptarnavimo organizavimas. Medžiagų ūkio problemos. Medžiagų ūkio organizavimas ir valdymas. Vidaus transporto organizavimas. Kokybės kontrolės organizavimas. Gamybos kontrolės organizavimas. Kontrolės metodų ir formų taikymas. Išvados. Literatūros sąrašas. Įvadas. Pramonės perversmas, apėmęs visą XIX amžių, buvo ne tik ekonomikos, socialinių, bet ir sparčių technologinių pokyčių epocha. Vieni iš minėtinų išradimų, davusių pradžią tekstilės bei audinių gamybai verpimo mašina, kuria vienas darbininkas vienu metu galėjo verpti 20 siūlų, ir audimo staklės. Tačiau XXI amžiaus gamybos ir technologijos pažanga yra nesulyginama. Darbo tikslai. Pasinaudoti sukaupta medžiaga, kuo plačiau išnagrinėti AB Utenos trikotažas gamybos procesą ir gamybos organizavimą. Darbo uždaviniai. Atskleisti pagrindinės gamybos organizavimą įmonėje: produkcijos ir jos gamybos charakteristikas, gamybos ciklą ir jo trumpinimo būdus, operacijų derinimo būdus. Susipažinti su produkcijos gamybos technologija. Parodyti kaip organizuojama pagalbinė gamyba įmonėje. Atskleisti kaip organizuojamas gamybos aprūpinimas ir aptarnavimas. Apžvelgti kokybės kontrolės organizavimą. Trumpa istorinė apžvalga. AB Utenos trikotažas. Akcinė bendrovė juridiškai savarankiška firma, kurios kapitalas padalytas tarp akcininkų. Akcinės bendrovės pranašumas susijęs su ribota savininkų atsakomybe. Akcinė bendrovė yra juridinis asmuo, jos kapitalas padalytas į akcijas. Akcijų turėtojai fiziniai ir juridiniai asmenys turi...
0

Group Project: Business Ethics and CR activities in TEO LT, AB corporationparsisiųsti


Lapų skaičius: 5
Tipas: Namų darbas
Darbe esantys žodžiai: Executive summary. Table of contents. 1 introduction. Purpose of report. Research methods. 2 discussion. Group report. “teo lt, ab” company business description. Development stage. Teo lt case from perspective of various ethical theories. Company policy towards corporate responsibility. Non-financial reports. Cr implementing policy and strategy in the company. Relationship with cr inside and outside the organization. Culture of mutual trust and respect within organization. Conclusion. 3 reference list. 4 appendix. In this report we are going to briefly introduce “Teo LT, AB” Company, analyze development stage, provide ethical case from perspective of various ethical theories. Discuss company policy towards Corporate Responsibility (CR), analyze what kind of non-financial reports company produces. Explain and justify CR implementing policy and strategy in the company. Also, show relationship with CR inside and outside the “Teo LT, AB” organization. Concerns about Culture of Mutual trust and Respect within organization will be discussed before drawing to a conclusion.
0

Grožio salono Pas Juliją verslo planasparsisiųsti


Lapų skaičius: 33
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Šiuo metu Vilniuje, o ir Lietuvoje, kirpyklų ir grožio salonų paslaugų sfera yra gerai išplėtota, tačiau turint įdėjų ir išanalizavus verslo srities aplinką visada galima atrasti nišą rinkoje ir joje sėkmingai veikti. Ši veiklos sritis yra labai priklausoma nuo rinkos pokyčių. Šioje srityje yra gan didelė konkurencija, kadangi Vilniuje yra daug kirpyklų ir grožio salonų siūlančių įvairias, ne vienodos kokybės paslaugas skirtingomis kainomis. Grožio salonas „Pas Juliją“ veiks paslaugų sferoje ir teiks įvairias grožio paslaugas. Įmonė stengsis išsiskirti konkurencinėje kovoje, vartotojams siūlydama aukštos kokybės bei platų spektrą paslaugų žemesnėmis kainomis. Paslaugoms bus stengiamasi suteikti išskirtinių savybių, kurios padėtų kovoti su konkurentais. Taip pat įmonė stengsis vartotojus pritraukti patrauklia kainų politika ir maloniu aptarnavimu. Kainoraštis bus sudaromas atsižvelgiant į paslaugų savikainą ir rinkos sąlygas.
10

Grožio salono verslo planas IĮ Mansiparsisiųsti


Lapų skaičius: 27
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Santrauka. Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Įmonės tikslai, galimybės ir orientyrai. Teikiamų paslaugų aprašymas. Papildomų paslaugų aprašymas. Paslaugų tobulinimo galimybių įvertinimas. Rinkodara. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Rinkodaros planas. Pardavimo strategija. Kainodaros strategija. Rėmimas. Paslaugų teikimas. Trumpas paslaugų teikimo proceso aprašymas. Vietos analizė. Patalpos ir įranga. Transportas. Tiekėjai. Darbo jėga. Paslaugų teikimo savikaina. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Organizacinė įmonės struktūra. Rizikos veiksniai. Galimi sunkumai ir kliūtys. Nepakankama verslo organizavimo patirtis. Rinkos netobulumas. Išorinių veiksnių įtakos galimybės. Alternatyvi veikla. Finansai. Reikiamos lėšos ir jų panaudojimas. Pardavimo prognozė. Išlaidų prognozė. Prognozuojama pelno ataskaita. Prognozuojama pinigų srautų ataskaita. Darbo užmokestis. Literatūra. Santrauka. Šiuo metu kirpyklų ir grožio salonų paslaugų sfera yra gerai išplėtota, tačiau atsiranda nišų naujam verslui šioje srityje steigti. Ši veiklos sritis yra labai priklausoma nuo rinkos pokyčių. Šioje srityje yra gan didelė konkurencija, kadangi Klaipėdoje yra daug kirpyklų ir grožio salonų, siūlančių įvairias, ne vienodos kokybės paslaugas skirtingomis kainomis. Įmonė stengsis išsiskirti konkurencinėje kovoje, vartotojams siūlydama aukštos kokybės paslaugas žemesnėmis kainomis, taip pat paslaugoms bus stengiamasi suteikti išskirtinių savybių, kurios padėtų kovoti su konkurentais. Įmonė stengsis vartotojus pritraukti klientams patrauklia kainų politika. Kainoraštis bus sudaromas atsižvelgiant į paslaugų savikainą ir rinkos sąlygas. Įmonė siūlo plaukų priežiūros ir kosmetologijos paslaugas. Tarp numatomų teikti paslaugų yra plaukų kirpimas, dažymas, sušukavimas, šukuosenos parinkimas kompiuteriu bei kai kurios kosmetologinės paslaugos. Be to, numatomos papildomos paslaugos kirpėjos arba kosmetologės iškvietimas į namus ar kitą klientui patogią...
5

Grupės formavimas ir valdymasparsisiųsti


Lapų skaičius: 22
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Grupės formavimas ir valdymas. Grupinio darbo taikymo būtinumas. Efektyvaus grupinio darbo sąlygos. Grupinio darbo trūkumai. Grupės gyvavimas. Grupių klasifikacija. Grupinio darbo organizavimo formos. Grupės vaidmenų paskirstymas. Vadovo vaidmuo grupėje. Komanda- efektyviai dirbanti grupė. Komandos formavimas. Pagrindinės efektyvaus komandinio darbo sąlygos. Grupių ir komandų skirtumai. Išvados. Literatūra. Darbo tikslas: yra aprašyti grupės formavimą ir valdymą, bei pateikti grupinio darbo privalumus organizacijų veikloje. Darbo uždaviniai. Išsiaiškinti grupės samprata. Išsiaiškinti grupės formavimosi ypatumus. Aprašyti grupinio darbo organizavimo formas. Nustatyti grupinio darbo privalumus organizacijoje. Aprašyti komandas ir jų skirtumus lyginant su grupėmis. Organizacijos – tai sudėtingi tinklai, sumegzti iš žmonių tarpusavio santykių. Jų veiklos galutinį rezultatą visada nulemia žmonės. Jei jie noriai bendradarbiauja, siekdami bendrų tikslų, sistema visada tobulėja, prisitaikydama prie aplinkos, ir visada būna gyvybinga bei klestinti, jei žmonės to nedaro – sistema nyksta. Galbūt dėl to tiek daug organizacijų imasi diegti grupines darbo formas, o tai savo ruožtu stiprina susidomėjimą šios srities tyrimų rezultatais.
0

Gyventojų užimtumo statistinis tyrimasparsisiųsti


Lapų skaičius: 24
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Gyventojų užimtumo statistinis tyrimas. Gyventojų užimtumas pagal lytį, tūkst. Santykinių dydžių apskaičiavimas. Gyventojų užimtumas pagal lytį. (vidutinis metinis skaičius, tūkst.). Dinamikos santikiniai dydžiai. Užimtų gyventojų variacijos matavimas. Dinamikos eilučių rodiklių apskaičiavimas. Analitinių rodiklių apskaičiavimas. Užimtų gyventojų skaičiaus pokyčio ir kitimo tempai. Užimtų gyventojų, samdomų darbininkų analitiniai rodikliai. Vidutinių dinamikos rodyklių apskaičiavimas. Užimtų gyventojų prognozavimas. Dinamikos eilučių ekstrapoliacija. Gyventojų užimtumo prognozavimas naudojant trendą. Užimtų gyventojų prognozavimo rezultatai. Užimtų vyrų prognozavimo rezultatai. Užimtų moterų prognozavimo lentelė. Užimtų gyventojų tarpusavio ryšio analizė. Išvados. Literatūra. Analizei panaudojau šias lenteles: Pargindiniai gyventojų užimtumo rodikliai. Pagal užimtumą skirtingose darbo vietose atskirai nagrinėsiu vyrus ir moteris. 1 lentelėje matome, kaip gyventojai pasiskirsto pagal užimtumą. Daugiausia užimtų žmonių 1998-2004 metais yra samdomiųjų darbininkų, taip pat gyventojų dirbantčių privačiame sektoriuje. Galima teigti, kad vidutiniškai užimtų gyventojų dirba valstybiniame sektoriuje bei darbdaviai ir savarankiškai dirbantys gyventojai. Tik maža dalis užimtų gyventojų - yra padedantys šeimos nariai. Todėl 2001 metais sumažėjus gyventojų užimtumui visiškai nebeliko kitų užimtų (kažką veikoamčių) gyventojų. Analizuojant 1 pav. Pastebime, kad gyventojų užimtumas Lietuvoje 1999 metais palyginus su 1998 metais sumažėjo, ir mažėjo iki 2001 metų net iki 1351,8 tūkst. žmonių. Nuo 2002 metų iki 2003 metų išaugo net iki 1438 tūkst. gyventojų ir vėl 2004 metais šiek tiek nukrito iki 1436,3 tūkst. gyventojų.
0

Paieška


bottom